13. október

446

1541 – zomrel v Budíne Štefan Verbóci, uhorský palatín slovenského pôvodu. Zúčastnil sa na vojenských operáciách proti Dóžovmu povstaniu a po jeho potlačení bol jedným z hlavných autorov zákona o pripútaní poddaných k pôde (nevoľníctvo). Podieľal sa na potlačení baníckeho povstania v Banskej Bystrici. Po bitke pri Moháči v auguste 1526 podporoval protureckú orientáciu Jána Zápoľského, ktorý ho vymenoval za kancelára. Po obsadení Budína Turkami v roku 1541 mu sultán Sulejman I. udelil úrad hlavného sudcu. Štefan Verbóci je autorom právnickej zbierky Tripartitum, ktorá kodifikuje obyčajové právo v Uhorsku. Tripartitum hovorilo o jednotnej šľachte, čím zvýhodňovalo postavenie nižšej šľachty a zemianstva. Tripartitum na Slovensku s určitými zmenami vyvolanými zmenenými spoločensko-politickými pomermi platilo až do roku 1950. Narodil sa v roku 1458 vo Verboci (dnešná Ukrajina), presný dátum sa neuvádza.

1869 – narodil sa v rakúsko-uhorskej obci Valča, dnes v okrese Martin, Stanislav Zachar, slovenský staviteľ, jeden zo spoluzakladateľov Matice slovenskej. Medzi jeho najznámejšie diela patrí stavba druhej budovy Matice slovenskej v Martine a viacero verejných budov vo Vrútkach (obecný dom, robotnícky dom, synagóga, kolónia železničiarskych obytných domov, rímskokatolícky kostol), viacerých železničných objektov na trase Košicko-bohumínskej železnice a na trati Vrútky – Budapešť. Na území Slovenska postavil okolo 50 kostolov, za čo mu v roku 1928 udelil pápež Pius XI. Rad svätého Silvestra – vyznamenanie za zásluhy o Svätý stolec. Zomrel 12. januára 1937 vo Vrútkach.

1887 – vo Veľkej Bytči sa narodil kňaz a politik Jozef Tiso. Rímskokatolícky kňaz, v rokoch 1930-38 podpredseda, 1938-45 predseda Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS), v roku 1939 predseda slovenskej vlády a v rokoch 1939-45 prezident Slovenskej republiky. Po vojne utiekol do Rakúska, kde ho v júni 1945 internovali Američania a od roku 1946 súdil Národný súd v Bratislave. 18. apríla 1947 ho v Bratislave popravili.

1907 – vo Vlachoch pri Liptovskom Mikuláši sa narodil maliar a reštaurátor Vladimír Droppa. Odborné vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení v Prahe, ktorú absolvoval v r. 1935. Patril k výtvarníkom skupiny G -1909 (Generácia 1909), venoval sa najmä monumentálnej a dekoratívnej maľbe. Bol jedným zo zakladateľov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Pôsobil ako pedagóg na prvej Katedre výtvarného umenia na Slovensku zriadenej v r. 1939 pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Zomrel 26. júla 1994 v rodnej dedine.

1914 – narodil sa spisovateľ Alfonz Bednár. Patril k najvýznamnejším povojnovým spisovateľom. Študoval na FFUK v Prahe a v Bratislave, bol učiteľom, pracoval vo vydavateľstve Pravda, bol dramaturgom Čs. štátneho filmu v Bratislave. Prekladal z anglickej a americkej literatúry. Autor románov Sklený vrch, Hromový zub, Balkón bol privysoko, Výpoveď, Osamelý Havran. Kniha Tri scenáre obsahuje scenáre filmov Slnko v sieti, Organ a Tri dcéry. Zomrel 9. novembra 1989 v Bratislave.

1950 – v Prahe zomrel prozaik, najvýznamnejší predstaviteľ naturizmu František Švantner. Autor baladických noviel Malka, Dáma a románov Nevesta hôľ a Život bez konca. Zachytil v nich vzťah dedinského človeka k prírode, jeho dielo bolo viackrát sfilmované. Narodil sa 29. januára 1912 v Bystrej.

Ilustračné foto: Pixabay.com