17. február

485

1600 – v Ríme upálili talianskeho renesančného mysliteľa, filozofa, prívrženca Kopernikovej teórie Giordana Bruna. Ako podporovateľ moderných prírodovedných teórií sa dostal do konfliktu s oficiálnym učením katolíckej cirkvi a bol odsúdený inkvizíciou. Narodil sa v roku 1548.

1673 – zomrel francúzsky autor komédií a herec Moliére, vl. m. Jean-Baptiste Poquelin. Hry: Tartuffe, Don Juan, Mizantrop, Lekárom proti svojej vôli, Amfitryon, Lakomec, Meštiak šľachticom, Učené ženy, Zdravý nemocný a i. Narodil sa 15. januára 1622.

1856 – zomrel nemecký romantický spisovateľ a básnik Heinrich Heine. Žil v Paríži. Dielo: prózy Obrazy z ciest, Salón, Francúzske pomery, filozofické práce: K dejinám náboženstva a filozofie v Nemecku, zbierky básní Kniha piesní a Nemecko. Zimná rozprávka. Narodil sa 13. decembra 1797.

1864 – v Tajove sa narodil vynálezca a priekopník bezdrôtovej telegrafie Jozef Murgaš. Katolícky kňaz, bol kaplánom v Nemeckej a neskôr študoval aj maliarstvo v Budapešti a Mníchove. V roku 1896 emigroval do USA, kde pôsobil ako duchovný medzi baníkmi v Pennsylvánii. Venoval sa rádiotelegrafii a získal niekoľko patentov – zdokonalil prenos Morseovej abecedy, vybudoval telegrafické stanice. Signatár Pittsburskej dohody, po vzniku Československa sa tu uchádzal o miesto učiteľa, neuspel však a vrátil sa do USA, kde 11. mája 1929 zomrel.

1929 – narodil sa americký židovský spisovateľ Chaim Potok, pôv. menom Herman Harold Potok. Pochádzal z rodiny prisťahovalcov z Poľska, stal sa rabínom. Jeho diela sú o židoch v americkej spoločnosti: Vyvolení, Volám sa Ašer Lev, Dar Ašera Leva, Polnoc starých mužov. Písal tiež pre deti, divadelné hry, maľoval a fotografoval. Venoval sa literatúre faktu. Zomrel 23. júla 2002.

1939 – narodil sa básnik a prekladateľ Ján Šimonovič. Redaktor vo vydavateľstvách Smena a Slovenský spisovateľ a v detskom časopise Zornička. Autor veršov Obrazotvorná lúka, Tichým krikom, básnických skladieb ovplyvnených nadrealizmom a esejí o poézii. Prekladal zo španielčiny, nemčiny a ruštiny. Zomrel 21. decembra 1994 v Bratislave.

1945 – zomrel český lekár Ivan Hálek, do roku 1938 pôsobiaci na Kysuciach a v okolí Žiliny. Syn básnika Vítězslava Hálka, okrem lekárskej praxe sa venoval literatúre. Napísal Zápisky slovenského lekára a Vzpomínám na TGM. Narodil sa 11. novembra 1872.

1955 – v Pezinku zomrel básnik, prozaik a literárny kritik Štefan Krčméry. Študoval na evanjelickej akadémii v Bratislave, no kňazské povolanie vykonával krátko. V Martine bol redaktorom Národných novín a po obnovení Matice slovenskej (1919) bol jej tajomníkom. Redigoval Slovenské pohľady a iné periodiká. Autor zbierok básní Keď sa sloboda rodila, Herbarium, Piesne a balady, Slovo čisté, Oslobodenie a diela Dejiny literatúry slovenskej. Od začiatku 30. rokov sa zhoršovalo jeho zdravie, ku koncu života sa liečil v psychiatrickej liečebni v Pezinku, kde i zomrel. Narodil sa 26. decembra 1892 v Mošovciach.

1958 – zomrel český básnik, bard sliezskeho ľudu Petr Bezruč, vl. m. Vladimír Vašek. V zbierke Slezské písně vyjadril odpor proti sociálnemu útlaku. Jadro Slezských písní tvoria básne Kantor Halfar, Maryčka Magdonova. Ďalšie dielo: básnická skladba Stužkonoska modrá, zbierka básní Přátelům a nepřátelům. Narodil sa 15. septembra 1867.

2017 – zomrel Juraj Švec, slovenský lekár – onkológ, univerzitný profesor, rektor Univerzity Komenského (1991-1997), poslanec NR SR (1994-2002) a kandidát na prezidenta SR v roku 1999. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal klinickou a experimentálnou onkológiou, predovšetkým problému karcinómov prsnej žľazy. Prioritné výsledky a mimoriadny vedecký ohlas v zahraničí dosiahol v oblasti výskumu nádorotvorného procesu a úlohy hormónov, chemických látok a genetického vybavenia buniek v tomto procese. Profesor Švec je nositeľom viacerých vyznamenaní – Zlatej medaily pápeža Jána Pavla II. za rozvoj teologických štúdií v SR, Zlatej medaily Rady Európy, ako aj zlatých medailí viacerých európskych univerzít. Narodil sa 16. januára 1938 v Bratislave.

Ilustračné foto: Pixabay.com