25. november

481

Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného voči ženám

Medzinárodný deň nenakupovania

1989 – Verejnosť proti násiliu (VPN) a Koordinačný výbor slovenských vysokoškolákov sformulovali programové vyhlásenie. Žiadali vytvoriť zo Slovenskej národnej rady skutočný parlament slovenského národa, v ktorom budú mať zastúpenie všetky zložky našej spoločnosti, zaviesť slobodu tlače, podnikania, zhromažďovania a spolčovania, zrušiť vedúcu úlohu Komunistickej strany Československa, odideologizovať školstvo a kultúru, zaviesť dôslednú odluku cirkvi od štátu, slobodné odborové hnutie a nezávislé študentské organizácie, zrovnoprávniť všetky formy vlastníctva, dôslednú demokratickú federáciu Čechov a Slovákov a zákonné upravenie práva a postavenia národností na princípe plnej a faktickej rovnoprávnosti, zaručiť právo na zdravé životné prostredie a zaručiť rovnakú šancu pre všetkých pri voľbe povolania.

1992 – Federálne zhromaždenie ČSFR prijalo Ústavný zákon o zániku ČSFR k 31. decembru 1992. Znamenalo to rozdelenie republiky bez referenda. Zákon zhromaždenie schválilo, a tým sa otvorila cesta k pokojnému rozdeleniu federácie a vzniku dvoch samostatných republík.

Ilustračné foto: Pixabay.com