„S budovaním národného povedomia je potrebné začať u najmenších…“ (Hovoríme s vydavateľkou Lenkou Šingovskou)

1204

O podpore čítania medzi mladými píšeme prakticky neustále a v téme pokračujeme. Budeme totiž hovoriť o časti aktivít spoločnosti Class, ktorej osud hodnôt tvorených našimi predkami nie je ľahostajný (už sme písali napríklad o knihe Po stopách kocúra Felixa). Na ne, ako aj na krásy Slovenska poukazuje aj prostredníctvom kníh. Vychádzajúcich pod pomyselnou jednou strechou tak v slovenčine, ako aj angličtine (nateraz, pretože ďalšie plány nechýbajú) – napospol ako zážitkové spoznávanie. Viac v rozhovore s Lenkou Šingovskou, zakladateľkou spoločnosti a dušou všetkého, čo sa v nej deje…

Pani Šingovská, skúste našim čitateľom povedať, čo Vás viedlo k založeniu spoločnosti, ktorá sa na svojej webovej stránke prihovára aj tým, že si treba Slovensko vychutnať, zažiť ho a zachovať pre budúce generácie?                                   

Je dôležité, aby sa v dobe, ktorej vládnu moderné technológie, našli ľudia, ktorí cítia, že naša minulosť je pre nás rovnako dôležitá ako budúcnosť. Ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud hodnôt vytvorených našimi predkami a svoju prácu sa rozhodli zasvätiť ich záchrane a osvete. Slovensko je krásna krajina s bohatou regionálnou rozmanitosťou. Toto poznanie som nadobudla v čase, keď som sa zo Slovenska vzdialila na tisíce kilometrov. Nie nadarmo sa vraví, že človek ocení to, čo má, až keď to stratí… Vtedy som si k Slovensku vytvorila silné citové puto a pochopila som, že patrím sem. K založeniu spoločnosti ma viedlo osobné uvedomenie a potreba poukázať na výnimočnosť Slovenska vo svetovom meradle. Mnoho Slovákov si neuvedomuje, akým nádherným klenotom je naša domovina. Všetko, čo tu máme, vnímame ako samozrejmosť, ktorá je tu pre nás. Svojimi aktivitami chcem poukázať na to, že hodnoty, ktoré nás obklopujú, nevznikli samé od seba. Vytvorili ich naši predkovia na zlepšenie svojho i nášho života, preto by sme k nim mali pristupovať s primeranou úctou a starostlivosťou. A naším poslaním je uchovať ich pre našich nasledovníkov, aby obohacovali aj ich život.

Pár slov o začiatkoch činnosti, hádam aj rečou dátumov a čísel…                   

Spoločnosť Class vznikla 30. septembra 2015 a hlavnou oblasťou pôsobenia je vydávanie náučných publikácií o Slovensku. Založeniu predchádzala moja 10-ročná prax vo vydavateľskej činnosti doma i v zahraničí. Prvá publikácia z autorskej dielne vydavateľstva vyšla v máji 2016 a aktuálne ich je v portfóliu päť (pozrieme sa na ne bližšie po rozhovore – pozn I. V.).

Prechádzame stále ponukou webovej stránky a vidíme, že kladiete dôraz aj na oživenie dedičstva našich predkov, napríklad na architektúru, remeslá, ale aj folklór. Aký v tom vidíte zmysel a kadiaľ takpovediac vedie cesta?             

Na korene a kultúru našich predkov by sme nikdy nemali zabudnúť. Iba vtedy, keď si uvedomujeme, odkiaľ pochádzame, môžeme prežiť plnohodnotný, šťastný a citovo naplnený život. Človek nemôže byť skutočne šťastný bez poznania svojich koreňov a miesta v spoločnosti a vo svete. Toto poznanie by som rada sprostredkovala. Mojou každodennou výzvou je hľadať spôsoby na prezentovanie týchto hodnôt ľuďom v dnešnej modernej spoločnosti…

Diapazón vašich aktivít je pomerne široký. Predstavte ho podrobnejšie.

Hlavnou aktivitou je vydávanie kníh pre deti a mládež. Knihy však pripravujem nie preto, aby na polici v kníhkupectve čakali, kým ich niekto objaví. Sú určené na to, aby sa s nimi aktívne pracovalo a komunikovalo, skrátka aby v rukách čitateľov „ožili“. Na to sú zamerané ďalšie aktivity. V marci 2017 počas Týždňa slovenských knižníc v Zemplínskej knižnici v Trebišove sa pod vedením riaditeľky Janky Vargovej uskutočnila prvá prezentácia putovnej výstavy ilustrácií Zuzany Fuskovej Slovensko – krajina plná tajomstiev, ktoré pochádzajú z knižnej série s rovnakým názvom. Odvtedy výstava bez prestávky putuje z knižnice do knižnice, zo školy do školy a je spojená s náučným interaktívnym programom pre deti základných škôl. Program je zameraný na mapovanie kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva Slovenska. Motivujem pracovníkov knižníc a škôl, aby s knižkami aktívne pracovali a hravou formou nadviazali na učivo vlastivedy, prírodovedy, geografie, dejepisu i environmentálnej výchovy. Potenciál začlenenia našich kníh do vyučovacieho procesu na 1. aj 2. stupni ZŠ je veľký. Vyhľadávam príležitosti, aby som publikácie mohla prezentovať aktívnym rodinám s deťmi, ktoré ich môžu využiť ako sprievodcu Slovenskom. Rada sa zúčastňujem na outdoorových podujatiach, pretože to je vhodný priestor na kontakt so širšou čitateľskou verejnosťou. Vydávam aj časopis Class SLOVAKIA.

Mimoriadnou časťou činnosti je vydávanie kníh s veľmi špecifickým obsahom aj formou orientovanou na (deti) krajanov.                                                 

S budovaním národného povedomia je potrebné začať u najmenších. V domácom prostredí je to jednoduchšie ako u detí zahraničných Slovákov, ktoré vyrastajú v novej domovine pod vplyvom novej kultúry. Preto je veľmi dôležité nájsť silný motív, s ktorým sa deti stotožnia. Dynamické príbehy vsadené do súčasného Slovenska ich dokážu zaujať a sprostredkovať im zážitkové spoznávanie domoviny predkov. Vďaka umne zostavenému príbehu získajú nielen vedomosti o Slovensku, ale aj potrebný nadhľad o vzťahoch v rodine i v spoločnosti a pochopia potrebu vážiť si ľudskú prácu a jej výsledky. Dôležitou pridanou hodnotou je zrkadlová forma textu, ktorá jednoducho a účinne pomáha v osvojovaní si a či v upevňovaní si cudzieho jazyka. Na ľavej strane je slovenský text a vpravo jeho anglické „znenie“, čo významne rozširuje náučný rozmer. Čitateľ tak plynule vníma oba jazyky, dobre sa orientuje v texte a rozvíja jazykové zručnosti. Prvá publikácia knižnej série Slovensko – krajina plná tajomstiev bola uvedená do života v Slovenskej víkendovej škole a škôlke v Londýne v máji 2016. Voľné  pokračovanie príbehov malej Sarah, narodenej v Anglicku, a jej slovenského deduška – historika bolo do života uvedené v decembri 2016 na našej ambasáde v Londýne. Čas ukázal, že pútavo ilustrované publikácie majú potenciál osloviť všetkých krajanov so srdcom na správnom mieste a spájať generácie bez ohľadu na vek a geografickú polohu ich bydliska.

Viem, že aj Vy máte osobnú skúsenosť s krajanským životom, o čo konkrétne išlo a či vlastne stále ide a ako sa to prejavilo na vašich rozhodnutiach motivovať mladých/malých Slovákov v zahraničí, podobne ako ich starších rodinných príslušníkov. Hovoríme o lepšom poznávaní našej krajiny…                                                                                                                   

Žila som päť rokov v Anglicku, no mojím domovom zostalo Slovensko. Preto som sa vrátila a natrvalo usadila na východnom Slovensku – v lokalite, kde som sa narodila a vyrastala. Počas detských liet som k histórii nemala blízko, ale životné skúsenosti mi ukázali potrebu budovania národného povedomia v deťoch. Svoju profesionálnu činnosť som preto vyprofilovala tak, aby som s krajanmi bola aj naďalej v kontakte a aby moja práca bola pre ich život za hranicami prínosom, aby napomáhala udržiavaniu kontaktov so Slovenskom. Krajanov v zahraničí oslovuje pútavý koncept kníh, v ktorom sú zakomponované obdivuhodné kultúrne a technické pamiatky. Prostredníctvom nich sa s hrdosťou identifikujú s krajinou predkov. Motivujem rodičov i starých rodičov, aby spoločne s deťmi čítali príbehy, ktoré ich nabádajú k aktívnemu tráveniu času. Môžu sa spoločne vybrať navštíviť lokality spomenuté v knihách, aby prečítané príbehy ožili v ich skutočných dobrodružstvách, kde oni sami budú hlavnými aktérmi. Takto sa chvíle popretkávané silnými emóciami natrvalo zapíšu do spomienok na Slovensko.

Vaše aktivity sa odohrávajú na Slovensku aj v zahraničí, čo nejde bez spolupracovníkov…                                                                                                     

Produkty vydavateľstva sú výsledkom práce širšieho kolektívu. Do stáleho tvorcovského tímu patrí okrem mňa aj editorka Martina Rusnáková a ilustrátorka Zuzka Fusková. Zvyšok tímu je variabilný a zodpovedá tematickému zameraniu pripravovaného diela.Proces prípravy knižky je dlhý a náročný. Najdôležitejšie je vybrať pútavú tému a vymyslieť príbehový rámec, do ktorého bude téma vsadená. Nasleduje zbieranie podkladov, komunikácia s odborníkmi v teréne a spracovávanie získaných informácií. To je moja úloha. Potom dostanú priestor majstri slova, ktorí umelecky spracujú dodané podklady. Na scénu vstupujú odborní recenzenti, aby overili použité fakty. Diela mapujúce slovenské kultúrne dedičstvo dôkladne verifikuje historička a didaktička Alžbeta Bojková. Diela mapujúce vodné bohatstvo má „pod dozorom“ renomovaný odborník – vodohospodár Marián Miščík. Všetci vkladajú do kníh kúsok seba a tento ľudský rozmer je na výsledku spoločného úsilia neprehliadnuteľný.Pri zrode kníh od samého začiatku stojí Monika Polakovičová s cennou 8-ročnou praxou vo funkcii riaditeľky Slovenskej víkendovej školy a škôlky v Londýne. Aktívne sa spolupodieľala na uvádzaní prvotnej myšlienky do praxe a ochotne pomáha pri prezentácii kníh krajanským deťom a ich rodinám v Anglicku.Za aktívnu vzájomnú komunikáciu medzi vydavateľstvom a krajanskými deťmi v Kanade ďakujem honorárnej konzulke Eve Hadzima.Vďaka spolupráci s Evou Hlaváčovou, riaditeľkou Akadémie vzdelávania v Martine a organizátorkou letných táborov pre krajanské deti na Slovensku, som navštívila krajanské deti počas ich letného pobytu na Slovensku.Pre krajanov je dôležitý každý kontakt so Slovenskom. Možnosť vypočuť si ľubozvučnú slovenčinu si veľmi cenia. Preto sme pripravili aj audionahrávku našich kníh. Texty starostlivo načítal riaditeľ Spišskej knižnice Jozef Lapšanský a zvukový záznam zhotovil Jozef Kamenický vo zvukovom štúdiu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Som vďačná všetkým, ktorí ma podporili a prispeli k tomu, že sa moja myšlienka mohla pretaviť do praxe. Je ich mnoho a moja veľká vďaka patrí aj tým, ktorí tu svoje mená nenašli, no podporujú našu činnosť.

Aké máte skúsenosti s detskými čitateľmi, s ich ochotou a schopnosťou vnímať to, o čom hovoríte?                                                                                       

 

Detský čitateľ je veľmi vďačný. Dokáže aktívne spolupracovať, ak si k nemu nájdeme cestu, a je veľmi spontánny a úprimný. Preto je pre mňa každá beseda spojená s očakávaním a napätím. Nepoznám deti, ktoré prídu. Neviem, čo ich zaujíma, aké sú ich vedomosti, názory, vzťahy. Je len na mne, aby som ich dokázala zaujať natoľko, aby ochotne spolupracovali a boli aktívne. Nechcem, aby si ma deti na besede len ticho vypočuli. Chcem, aby rozprávali o tom, čo vedia, aby boli zvedavé a pýtali sa na to, čo ich zaujíma, skrátka, aby z besedy odchádzali s dobrým pocitom zo vzájomne obohacujúceho stretnutia. Tou najdôležitejšou spätnou väzbou sú spontánne reakcie po skončení besedy. Predstavujú pre mňa meradlo úspešnosti činnosti vydavateľstva. Pokiaľ dieťa odchádza s konštatovaním, že to bolo super, pretože sa dozvedelo veľa zaujímavého, alebo nesmelo zisťuje, či za mnou môže prísť aj inokedy porozprávať sa o našich knižkách, je to pre mňa zadosťučinenie, že sa mi ho podarilo zaujať. Tešia ma informácie, že naše knižky sú po besede v knižnici „v kurze“ a že si ich deti chodia vypožičiavať. Pozitívna je tiež skúsenosť, že organizovaná skupina, ktorá mala záujem o 40-minútový program, sa zdržala hodinu a pol. Beseda s deťmi žijúcimi na Slovensku sa veľmi líši od besedy s krajanskými deťmi. U nás prichádzajú deti, ktoré sú zvyčajne rovesníkmi a ich vedomosti sú porovnateľné. Náročnejšie je prihovárať sa skupine detí krajanov, kde vekové rozpätie je 7 – 15 rokov a úroveň znalosti slovenského jazyka a vedomostí o Slovensku rôzna. Prvú zahraničnú besedu s programom som absolvovala v Slovenskej víkendovej škole a škôlke v Londýne v marci tohto roku, prišli deti spolu s rodičmi. Bola som milo prekvapená, že do diskusie sa aktívne zapájali deti aj ich rodičia, vedeli odpovedať na otázky o Slovensku a so záujmom počúvali úryvky.  

Čo plány do najbližšej budúcnosti?

Aktuálne pracujem na príprave ďalšej dobrodružno-náučnej publikácie. V nej bude železničiar na dôchodku zasväcovať zvedavého synovca do tajov života na koľajniciach. Čitateľov potešíme pokračovaním obľúbenej série Slovensko – krajina plná tajomstiev v tomto roku.

Jedna z nedávnych prezentácií v Košiciac, Lenka Šingovská je druhá sprava

Poznanie a dobrodružstvo z Vydavateľstva CLASS alebo pohľad na pár kníh z rozhovoru

Slovensko – krajina plná tajomstiev s podtitulom Prázdniny s deduškom.
Malá Sarah z Birminghamu cestuje s rodičmi na Slovensko za babkou a deduškom, aby tu strávili letné prázdniny. Dedko, historik, prijal ponuku sprevádzať deti z letného tábora. Je to pre Sarah vynikajúca príležitosť, ako stráviť prázdninový čas s rovesníkmi a zároveň spoznávať Slovensko. Detský tábor je situovaný v malebnej lokalite Vysokých Tatier, odkiaľ vyrážajú v sprievode deduška na dobrodružné výlety za tajomstvami, ktoré naša krajina ukrýva. Skupinka navštívi päť zaujímavých miest, aby tak spoznali čarovnú krásu čipkovaných domčekov v Čičmanoch, legendami opradenú postavu Jánošíka v Terchovej, lietajúceho mnícha Cypriána alebo pltníkov na Dunajci…

Slovensko – krajina plná tajomstiev s podtitulom Prázdniny s deduškom 2  je druhým dielom zo série kníh, ktorých cieľom je osloviť Slovákov žijúcich v zahraničí a ich deti vyrastajúce v novej domovine. Dynamické príbehy hlavnej hrdinky a jej deduška, vsadené do súčasnosti, ponúkajú detským čitateľom zážitkové spoznávanie Slovenska, sprístupňujú známe legendy, čerpajú z miestnych zvykov a tradícií. Súčasné Slovensko sa presadzuje  jedinečnou kultúrou a jej výnimočné aspekty sa stávajú známe na celom svete. Čitateľov očarí majestátom železný gróf, zamilujú si kráľovskú lipu, nechajú sa okúzliť bafkajúcou starou dámou či možnosťou spolu pátrať po rodinných koreňoch slávneho umelca, ktorého pozná celý svet. Ďalšia dobrodružno-náučná kniha zo série predstavuje Slovensko prostredníctvom prírodného bohatstva – vody. Sme druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Cieľom publikácie s podtitulom Vodné dobrodružstvá je hravým spôsobom naučiť čitateľov vnímať vodu inak. Prostredníctvom príbehov malého Miška, ktorý spolu s otcom – lodným kapitánom navštívi vybrané lokality, sa čitateľ zoznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody. Text je koncipovaný tak, aby motivoval k uvedomeniu si hodnoty vody a k zamysleniu sa, ako sa o toto prírodné dedičstvo treba starať, aby sa zachovalo aj pre nasledujúce generácie. Kniha je obohatená o ilustrácie s výpravno-náučným charakterom.

Vodné dobrodružstvá 2 sú voľným pokračovaním prvého dielu. Na Lomnickom štíte zažije Miško nečakané dobrodružstvo, vďaka ktorému pochopí zložitý prírodný cyklus vody. Termálny prameň Trajan i minerálne pramene v Tatranskej kotline v ňom prebudia obdiv k prírodnému bohatstvu Slovenska. Vodný žľab v Rakytove mu pripomenie život našich predkov a predstaví originálny spôsob, ako ľudia v minulosti využívali vodu, aby si uľahčili svoju namáhavú prácu. Prečerpávacia elektráreň na Čiernom Váhu uchváti Miška svojou dômyselnosťou pri premene energie vody na elektrickú energiu. Pri rybníkoch v Sennom pochopí, že keď človek vhodne podporuje prírodné procesy, prináša to osoh prírode aj človeku. Na návšteve čistiarne odpadových vôd  spozná človekom vytvorený malý vodárenský kolobeh vody, proces jej čistenia a návrat do prírody. Rušný bratislavský prístav v ňom podnieti zamyslenie nad ekologickosťou dopravy. Ružínska priehrada, ktorá chráni ľudské obydlia pred nepriazňou vodného živlu, si počas dňa otvorených dverí vyslúži nielen Miškov obdiv a uznanie. Veľkým zážitkom bude návšteva jedinečnej Krásnohorskej jaskyne, ktorú vytvorila voda svojím pôsobením v dávnych dobách. Miško si počas prázdnin uvedomí, že najdôležitejším darom zeme je voda a jeho životným poslaním je chrániť ju.

Kniha Z babičkinej truhlice s podtitulom Tajomstvá slovenských hradov je prvým dielom zo série kníh, ktorých cieľom je osloviť nielen čitateľa a odovzdať mu časť z nášho zachovaného ľudového umenia. V modrej chalúpke uprostred malebnej dedinky sa babička s nehou v očiach pozerá na obrázok, ktorý drží v ruke. Je to fotografia jej vnúčeniec, ktoré žijú ďaleko. Chce v nich zanechať vrúcny vzťah k domovine, ktorý ich bude sprevádzať aj vtedy, keď tu ona už nebude. Rozhodne sa písať listy a v nich priblížiť poklady Slovenska prostredníctvom povestí o hradoch, ktoré tak zostanú navždy zachované. Listy sa stanú pre jej milované vnúčence trvalou spomienkou na Slovensko aj na babičku.