Ako pôsobia výtvarné diela na mozog?

600

Na túto a ďalšie otázky prinesie odpovede rovnomenná prednáška dvojice odborníkov v KC Dunaj 11. 12. so začiatkom o 19. hodine.  Príbeh, emócie, spomienky. To všetko dokáže u nás vyvolať vizuálne umenie, či už ide o výtvarné diela, mediálne obrazy alebo reklamu. Často sa hovorí o vzťahu medzi umelcom a jeho tvorbou, ale už menej ako vplývajú umelecké diela na bežných ľudí a ich mozog. Nahliadnite s výskumníkmi Petrom Adámkom a Dominikou Grygarovou z Národného ústavu duševného zdravia do výskumu na pomedzí psychológie vizuálneho vnímania, umeleckej teórie a neurovied. Prednášajúci sú súčasťou výskumnej skupiny, ktorá sa zaoberá vplyvom výtvarných diel na ľudský mozog.
Petr Adámek a Dominika Grygarová budú pútavo rozprávať o experimentálnom výskume na pomedzí psychológie vizuálneho vnímania, umeleckej teórie a neurovied. Ukážu aj výsledky experimentu v magnetickej rezonancii, ktorý sa zaoberal témou pohľadu v portrétnom maliarstve. Nevyhnú sa problematike umeleckého zámeru skúmaného pomocou eye-trackingu a experimentu, ktorý sa pokúsil odhaliť mechanizmus, ktorý stojí za tým, prečo na nás niektoré obrazy tak silno pôsobia. Hovoriť budú aj o konkrétnych výskumných zámeroch a čiastkových výsledkoch interdisciplinárnej skupiny Obraz, mysl, mozek.
Po prednáške je pripravená diskusia.

Petr Adámek absolvoval odbor Dejiny umenia na FF JU v roku 2013 a magisterský titul získal na Seminári dejín umenia FF MU v Brne. Už počas štúdia v Českých Budejoviciach aktívne spolupracoval na umelecko-historických grantových projektoch a venoval sa publikačnej činnosti. Pri štúdiu v Brne sa však začal zaujímať o súčasný neurovedný výskum a zameral sa na oblasť ľudskej percepcie umeleckých diel. V súčasnosti je študentom doktorského štúdia odboru neurovied na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej. Pod vedením doc. Ladislava Kesnera pracuje vo výskumnom tíme Obraz, mysl, mozek v laboratóriach Národného ústavu duševného zdravia v Klecanoch a zároveň spolupracuje na chode kognitívneho laboratória Univerzity Palackého v Olomouci.

Dominika Grygarová vyštudovala Dejiny umenia na KTF UK, kde dnes pokračuje v doktorandskom programe. V Národnom ústave duševného zdravia sa venuje výskumu behaviorálnych a neurálnych odpovedí na umelecké diela. Absolvovala Seminár dejín umenia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity, pracovala v Kabinete dejín vedy Ústavu pre súčasné dejiny AV ČR.

11. 12. (streda)
Štart: 19:00 hod.