Blíži sa Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov

382

Ako opakovane informuje Literárny týždenník vo svojej printovej podobe a aj na webovej stránke, podobne ako webová stránka SSS, členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov sa uskutoční 15. júla 2021 v Bratislave v budove Slovenského rozhlasu (na fotografii).

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej SSS) v zmysle Stanov SSS zvoláva riadne členské zhromaždenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 15. júla 2021 v Bratislave v budove RTVS – Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1 s prezentáciou delegátov od 8. do 10. hodiny.

Program Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov približuje predseda SSS Miroslav Bielik:

 1. Otvorenie Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov (ďalej ČZ SSS):
 2. a) zvučka SSS, otváracia procedúra skonštatovaním o uznášaniaschopnosti ČZ SSS podľa Stanov SSS (v prípade, že sa v určenom čase neprezentoval dostatočný počet riad­nych členov, oficiálny začiatok sa uskutoční takisto podľa Sta­nov po polhodine);
 3. b) privítanie účastníkov, čestných a mimoriadnych čle­nov SSS, vzdanie úcty zosnulým členom SSS.
 4. Schválenie pracovného predsedníctva, rokovacieho a vo­lebného poriadku, voľba členov mandátovej, volebnej a ná­vrhovej komisie.
 5. Správa o činnosti, plnení programového vyhlásenia a zá­verov predchádzajúceho ČZ SSS (2017) a správa o hospodá­rení SSS.
 6. Správa kontrolnej komisie SSS.
 7. Správa o riešení majetkovoprávnych otázok spojených s nehnuteľným majetkom SSS a návrh na rozhodnutie alter­natív definitívneho majetkového usporiadania.
 8. Správa mandátovej komisie a správa volebnej komisie ČZ SSS.
 9. Diskusia.
 10. Voľby predsedu, členov predstavenstva a kontrolnej ko­misie SSS.
 11. Vyhlásenie výsledkov volieb volebnou komisiou ČZ SSS.
 12. Správa návrhovej komisie a diskusia k programovým návrhom a návrhu uznesenia ČZ SSS.
 13. Schválenie uznesenia a záverov ČZ SSS.

Literárny týždenník prináša aj ďalšie informácie a mate­riály k ČZ SSS v dvojčísle 25 – 26 zo 7. júla 2021.

Na ČZ SSS dňa 15. 7. 2021 budú zabezpečené všet­ky protiepidemiologické opatrenia (dezinfekcia rúk, povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškami, resp. respirátormi) vrátane bezpečného ob­sadenia rokovacej miestnosti s kapacitou cca 500 ľudí (kaž­dý druhý rad bude voľný, obsadzovať sa bude každé tretie miesto) a pod.

Kandidátka Predstavenstva SSS na ČZ SSS 15. júla 2021 v Bratislave

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (PSSS) na zasadnutí 1. jú­la t. r. podľa Stanov SSS navrhlo v taj­ných voľbách väčšinou hlasov na pred­sedu SSS BORISA BRENDZU. Ako kandidátov na členov PSSS – takisto v tajných voľbách – predstavenstvo na­vrhlo (v poradí podľa počtu získaných hlasov): PAVOL DINKA, DALIMÍR HAJKO, ŠTEFAN CIFRA, BYSTRÍK ŠIKULA, BORIS BRENDZA, AN­TON HRNKO, TATIANA JAGLO­VÁ, JÚLIUS LOMENČÍK, DUŠAN MIKOLAJ, JÁN TAZBERÍK, PETER MIŠÁK, DUŠAN ČAPLOVIČ, MI­CHAL CHUDA, ROMAN MICHEL­KO, MARTIN VLADIK.Podľa Stanov SSS na návrh predse­du SSS M. Bielika sa kandidátka PSSS doplnila o kandidátov JOZEFA MIK­LOŠKA a KATARÍNU KOLÁRIKO­VÚ-KOŇARIKOVÚ a na návrh čest­ného predsedu SSS J. Rezníka o kan­didáta ŠTEFANA LUBYHO.PSSS jednomyseľne potvrdilo kan­didatúru na čestných predsedov SSS PETRA JAROŠA a JAROSLAVA REZNÍKA a schválilo návrh kandidá­ta na čestného predsedu MIROSLAVA BIELIKA.Výsledky kandidátky potvrdil v Protokole o zostavení volebnej kan­didátky na predsedu, členov predsta­venstva a čestných predsedov na Člen­ské zhromaždenie 15. 7. 2021 predseda kontrolnej komisie SSS Ľubor Hallon.
-t-sss-
Zdroj: Kandidátka Predstavenstva SSS NA ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 15. júla 2021 v  Bratislave. In: Literárny týždenník, ročník XXXIV, č. 25 – 26 (7. 7. 2021), s. 2
Na tomto mieste prinášame profil a program kandidáta na predsedu SSS Borisa Brendzu (podobne druhého kandidáta Romana Michelka v článku Slovesná jar bohatá aj vďaka Spolku slovenských spisovateľov).

Členská základňa Spolku slovenských spisovateľov (k 31. 6. 2021)

Spolok slovenských spisovate­ľov (SSS) má podľa zoznamu členov, ktorý vedie sekretariát SSS, k 31. jú­nu 2021 384 riadnych členov.Riadni členovia majú podľa plat­ných Stanov SSS všetky práva a povin­nosti člena vrátane práva voliť a byť volení na Členskom zhromaždení SSS (ČZSSS).Okrem toho má SSS podľa uve­deného zoznamu 30 čestných členov 41 mimoriadnych členov.Čestný a mimoriadny člen má podľa Stanov SSS právo plnohodnotne sa zapájať do čin­nosti orgánov SSS – s výnimkou práva voliť a byť volený na ČZ SSS.SSS má teda k 31. 6. 2021 celkovo 455 všetkých členov (t. j. riadnych, mi­moriadnych a čestných členov).V čase konania ostatného ČZ SSS 14. 6. 2017 v Žiline mal SSS 469 členov vrátane čestných členov (inštitút mimo­riadneho člena vznikol až po novelizácii Stanov SSS na ČZ SSS vŽiline).V období 2017 – 2021, t. j. od ČZ v Žiline do ČZ v Bratislave, Predsta­venstvo SSS (PSSS) na základe návr­hov členskej komisie SSS prijalo za čle­nov 66 kandidátov.Predstavensko SSS 15. 6. 2018 schválilo pozasta­viť členstvo podľa Stanov SSS (Hla­va III. Členstvo vSSSbod 13) členom, ktorí nezaplatili členský príspevok začas dlhší ako dva roky, a to až do úpl­ného zaplatenia členského príspevku. Tí z členov, ktorí nezaplatené príspev­ky uhradili, zostali naďalej riadnymi členmi. Ten, kto však výzvu nerešpek­toval (19 členov), má na základe uvede­ného uznesenia PSSS pozastavené člen­stvo, a teda stráca aj právo zúčastňovať sa na činnosti SSS a jeho orgánov vráta­ne ČZ SSS. Aktuálny zoznam riadnych členov SSS k 30. 6. 2021 preto medzi riadnymi členmi SSS členov s pozasta­veným členstvom nezahŕňa.V sledovanom období od júna 2017 do júna 2021 zomrelo 61 členov SSS, ktorým PSSS vzdalo úctu, vždy keď sa dozvedelo o ich úmrtí, minútou ticha nazačiatku svojich zasadnutí a ktorých pamiatku si pripomínal aj Literárny týž­denník nekrológmi.***Z uvedených kvantitatívnych údajov vyplýva, že počet členov je stabilizova­ný a že SSS aj naďalej zostáva najpočet­nejšou spisovateľskou stavovskou orga­nizáciou v Slovenskej republike.
Štefan Cifra, predseda Členskej komisie SSS
Zdroj: Členská základňa Spolku slovenských spisovateľov. In: Literárny týždenník, ročník XXXIV, č. 25 – 26 (7. 7. 2021), s. 2