Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru

677

Dňa 27. 9. 2018 sa uskutočnilo v Zičiho paláci v Bratislave slávnostné odovzdávanie cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017, ktoré každoročne udeľuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu. V kategórii spoločenské vedy udelili cenu PhDr. Jurajovi Pugartovi, CSc., za dielo Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1949 ako súčasť povojnovej obnovy demokratickej československej štátnosti (VEDA), v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra PhDr. Agáte Klimekovej, PhD., a Janke Ondrouškovej za dielo Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia, Zv. I – VII (SNK), v kategórii biologické a lekárske vedy prof. MUDr. Júliusovi Mazúchovi , DrSc., a kolektívu za dielo Atlas vaskulárnych aneuriziem, Vydavateľstvo P+M Turany 2017, v kategórii prírodné a technické vedy prof. RNDr. Jánovi Čižmárovi, PhD., za dielo Dejiny matematiky (PERFEKT).

V jednotlivých kategóriách odovzdali aj viacero prémií, ďalej ocenili prémiou diela za najlepší trojročný vedecký ohlas, takisto za výnimočný vedecký ohlas v roku 2018 – v tejto kategórii prvé miesto patrí prof. PhDr. Alexandrovi T. Ruttkayovi , DrSc., Archeologický ústav SAV, za dielo A. T. Ruttkay: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II), Slovenská archeológia, roč. 24, 1976.

Ilustračné foto: freepik.com