Dvestoročnica Jána Makovického

676

Makovickovci patrili medzi najpoprednejšie rody a rodiny v novodobých dejinách nášho národa. V Slovenskom biografickom slovníku a v súčasnosti v Biografickom lexikóne Slovenska nachádzame heslá 15 členov rodu Makovických. Životné osudy a mnohoraké aktivity viacerých z nich sú neraz málo osvetlené. Hádam najznámejšia je osobnosť tolstojovca Dušana Makovického, a to v súvislosti s jeho pôsobením ako lekára Leva Nikolajeviča Tolstého.

Odborný seminár pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Drahotína Makovického (1818 – 1884), usporiadaný Národným biografickým ústavom SNK v Martine 14. 11. 2018, prispel k detailnejšiemu poznaniu tohto spisovateľa, prekladateľa, pedagóga a evanjelického kňaza.

V úvodnom referáte Z. Ďuriška priblížil životné osudy J. D. Makovického. Pedagogické názory tohto dejateľa podrobnejšie osvetlila D. Kodajová. Makovického účinkovanie medzi cirkvou a národom predstavil P. Macho. Samostatný príspevok o J. D. Makovickom a Matici slovenskej predniesol P. Madura.

V záverečnom zhodnotení Z. Ďuriška zdôraznil, že na Slovensku máme viaceré rody, ktorých členovia významnou mierou pôsobili v rozličných oblastiach spoločenského života. Zámerom Národného biografického ústavu SNK je upozorniť aj na menej známe osobnosti, spopularizovať ich dielo, a tak trochu vyplniť biele alebo zahmlené miesta našej histórie. Takou osobnosťou je aj pedagóg, evanjelický kňaz a príslušník štúrovskej generácie Ján Drahotín Makovický.