Fond na podporu umenia navýšil dotačné zdroje a vyhlásil nové výzvy na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu

499

Ako informuje MK SR, Fond na podporu umenia (FPU) navýšil zdroje v dotačnom programe pre knižnice a vyhlásil viaceré nové výzvy pre všetky oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Chce im tak pomôcť lepšie zvládnuť mimoriadnu situáciu, ktorá na nich dolieha v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na webovej stránke fondu o tom informuje riaditeľ FPU Jozef Kovalčik. Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o finančnú podporu v programoch Tvorba a realizácia diel – dizajn, Medzinárodné mobility a prezentácie v oblasti vizuálneho umenia, Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry či Tvorba multimediálneho diela. V rámci podprogramu Akvizícia knižníc fond rozdelí milión eur.

„Do pozornosti dávam hlavne podprogram určený pre akvizíciu knižníc, kde predbežná alokácia bola navýšená, aby sme takto pomohli vydavateľstvám a kníhkupcom. V tejto súvislosti sa chcem obrátiť na všetky knižnice, aby mysleli na svoje lokálne kníhkupectvá, ktoré momentálne nemajú zákazníkov a ak to bude možné, aby nákupy realizovali primárne prostredníctvom nich. Keďže sú knižnice rozmiestnené po celom Slovensku, bude možné takto aspoň trochu pomôcť všetkým. Verím, že motiváciou k nákupom kníh bude aj nulové spolufinancovanie takto predložených projektov,“ uviedol Kovalčik.

Suma určená na prerozdelenie je tak tento rok 1 000 000 eur. Alokácia ešte môže byť navýšená v závislosti od dopytu a finančných prostriedkov FPU. Fond rokuje s ministerstvom kultúry o špeciálnej dotácii práve na tento účel, povedala Eva Turanská, PR a office manažérka FPU.

Fond zároveň informuje, že realizáciu verejných podujatí v rámci prebiehajúcich projektov podporených z finančných prostriedkov FPU, pozastavil. To znamená, že všetky výdavky, ktoré vzniknú v období od 20. apríla do 31. mája tohto roka vo vzťahu k podujatiam v tomto období, budú považované za neoprávnené. Preplácať budú výdavky, ktoré vznikli do 20. apríla (vrátane) v súvislosti s verejnými podujatiami naplánovanými v období od 20. apríla do 31. mája.

Fond vydal nové usmernenia aj pre verejné podujatia. Jednorázové podujatia ako festivaly, súťaže, prehliadky, odovzdávania cien, postupové súťaže sa nebudú môcť presúvať na rok 2021, ak pôvodne nebola naplánovaná ich realizácia v posledných troch mesiacoch tohto roka. Kovalčik upozorňuje, že pri celoročných či dlhodobých aktivitách kultúrnych centier, rezidenčných centier a nezávislých profesionálnych organizácií z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia a tradičnej kultúry, môžu organizátori na základe žiadosti nahradiť svoje aktivity vzdelávacími podujatiami.

Aktivity, ktoré nie je možné realizovať v dôsledku pandémie, môžu kultúrne centrá nahradiť menšími renováciami vlastných priestorov či propagačnými aktivitami ako tvorba internetových a digitálnych platforiem či príprava publikácií o umeleckých a kultúrnych aktivitách daného subjektu. „Zmena akéhokoľvek výstupu musí byť posúdená a v prípade schválenia vykonaná dodatkom. Žiadna zmena nesmie byť v rozpore s účelom uvedeným v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov,“ dodáva riaditeľ FPU.

Pri celoročných aktivitách bude fond preplácať výdavky na aktivity, ktorých sa nezúčastňuje verejnosť, napríklad náklady na ubytovanie umelcov v prípade rezidencií, materiál na tvorbu diel počas ich tvory či prenájmy ateliérov a priestorov na tvorby diel či výdavky na online prezentácie. Online môžu byť prezentované len podujatia, kde vystupuje jedna osoba a ide o individuálnu prezentáciu z oblasti divadla, tanca, hudby, literatúry či medziodborových aktivít tradičnej kultúry alebo individuálne prednášky, kurzy či vzdelávacie aktivity, kde vystupuje iba jedna osoba.

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.