Jazyk ako priestor domova

500

Ako nás informovali z Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY, v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR usporiadajú pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka 2. ročník konferencie pod názvom. Jej premiéra sa uskutoční 26. 2. 2021 o 17. hodine na Youtube kanáli Bibiana.

Konferencia je pravidelnou súčasťou programu BIBIANY – Centra detskej literatúry, čítania a Slovenskej sekcie IBBY. Je každoročne organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. Jej termín bol naplánovaný ešte začiatkom minulého roka.

Chápeme ju ako príležitosť vyzdvihnúť význam materinského jazyka a poukázať na jeho funkciu z hľadiska psychosociálnych potrieb dieťaťa ( intencionálna kul túra pre deti a mládež sa vytvára s rešpektovaním týchto potrieb) . Materinský jazyk si všímame aj z hľadiska jeho kultúrneho významu.

Spoločný záujem o materinský jazyk vytvára vzácny priestor pre stretnutie etník, ktoré žijú na Slovensku. Chápeme ho ako slávnosť , kultúrnu udalosť , čomu prispôsobujeme aj ráz konferencie.

Vzťahy, ktoré vzájomne budujeme, napomáhajú pri rozvíjaní kultivovaného čítania na Slovensku, čo sa nám potvrdilo už počas prvej konferencie v minulom roku. Naša spolupráca je produktívna aj v tom, že nám umožňuje podporiť špecifické potreby populácie, ktoré súvisia s etnickou príslušnosťou.

V priebehu roka si monitorujeme podstatné otázky, ktoré súvisia s potrebami detí v súvislosti s materinským jazykom a to nám umožňuje strategicky prinášať témy, ktoré pre kul túru čítania dôležité.

Výstupy z konferencie sa stávajú učebným materiálom na vysokých školách. Je to jeden z príkladov, ako BIBIANA – Centrum detskej literatúry, čítania a Slovenskej sekcie IBBY napĺňa úlohy medzi rezortnej spolupráce MK SR a MŠ SR, ktoré vyplývajú z jeho pôsobnosti podľa uznesenia vlády SR o jeho zriadení .

Centrum vzniklo 1 . januára 2018. Víziou Centra je budovať a pestovať kultúru čítania na Slovensku a pozitívne ovplyvňovať a meniť krízový stav čítania detí , prostredníctvom odbornej konzultačnej a metodickej činnosti v rámci rezortu kultúry, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Medzi hlavné činnosti patrí aj organizovanie vlastných inovatívnych programov venovaných kultivovanému čítaniu a vytváraniu platformy na výchovu detí vo všetkých oblastiach umenia.

Tohtoročná konferencia bude venovaná zvukovej stránke materinského jazyka ako nositeľa symbolického významu pre dieťa.