Jubilujúci Literárny týždenník

635

 

MIROSLAV BIELIK , predseda SSS

 

V prvom tohtoročnom dvojčísle Literárneho týždenníka v stĺpčeku Načo nám je Literárny týždenník? (ďalej LT) sme v horizonte osmičkových výročí situovali aj súvislosti tridsaťročného jubilea etablovaného časopisu Spolku slovenských spisovateľov (ďalej Spolok). V ďalších dvojčíslach poprední autori a redaktori LT, počnúc prvým šéfredaktorom Vincentom Šabíkom až po súčasného šéfredaktora Pavla Dinku, pripomínali mnohé skutočnosti z histórie i posledných ročníkov LT. Cesta LT od odvážneho kliesnenia ciest demokratickému vývoju Slovenskej republiky cez peripetie a úskalia niektorých ročníkov až po súčasnú podobu a aktuálne úsilia LT nebola a nie je jednoduchá. Možno povedať, že Spolok ako vydavateľ a redakcia LT museli permanentne zápasiť o existenciu a zabezpečenie podmienok na kvalitnú redakčnú prácu. Takmer každý ročník LT sa začínal v neistom finančnom postavení. Inak to nebolo ani pri príprave a vydávaní tohtoročného jubilejného ročníka. Redakcia LT si však pod vedením šéfredaktora Pavla Dinku položila, aj oproti predchádzajúcim úspešným ročníkom, ešte vyššie ciele. Aj keď s finančnou podvýživou z verejných zdrojov (s nižšou dotáciou z FpU ako v minulých rokoch), s dotačnou rezervnou podporou k redakčnej príprave a vydávaniu rozšírených dvojčísiel s literárnymi prílohami, obetavo a zodpovedne kreovala každé vydanie v dvojtýždňovom intervale. Isto, bude čo bilancovať v závere roka, no už teraz je jasné, že jubilejný ročník LT bude v mnohých smeroch výnimočný, tak rozsahom ako hlavne obsahom, ktorý potvrdzuje z dvojčísla na dvojčíslo, že LT je naozaj prestížny a príťažlivý časopis – periodikum na tepne dnešnej doby.

LT v jubilejnom ročníku pristúpil i k avizovanej modernizovanej podobe tak v printovej, ako i v novej elektronickej verzii. Zatiaľ čo v printovej verzii je príťažlivejšia grafická podoba s farebnými a obrazovými plochami výrazne viditeľná, čo oceňuje podľa ohlasov široká čitateľská verejnosť, v elektronickej verzii sa z nedostatku zdrojov nepodaril očakávaný posun, ale nastúpi v nasledujúcich týždňoch.

LT, ako sa diskutuje na rôznych úrovniach, nie je časopis literárnych textov, nepestuje sa v skleníkoch literatúry, kabinetov, klubov a kaviarní. Pravda, priestoru pre literárne texty, od poézie k najrôznejším žánrom, nie je v LT stále dosť aj napriek zriadeniu kumulatívnych príloh. Optimálnejšie riešenie sa zaiste dosiahne pri paralelnom rozvinutí elektronickej verzie. Možno však konštatovať, že celkovo sa v LT znásobila kultúrno-literárna publicistika a esejistika s posilnením reflexie ďalších oblastí umenia a situovanie aktuálnych a pálčivých tém v sfére kultúry a umenia, histórie, spoločensko-politického a sociálneho života nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Prirodzene, v centre pozornosti LT v jubilejnom ročníku sú slovensko-české a česko-slovenské literárne vzťahy rámcované storočnicou spoločného štátu. Spolok vydal v spolupráci s Obcou spisovateľov ČR v jubilejnom roku reprezentačnú antológiu súčasnej slovenskej a českej poézie Refrény času, v ktorej sú básne symbolicky 18 slovenských a 18 českých básnikov. LT bol aktívny tak v procese prípravy antológie, ako aj pri jej prezentácii v ČR a SR. Celým jubilejným rokom sa vinú vysoko hodnotené a pútavé eseje Petra Žantovského Pohľadnica z Prahy, ktoré s úvodnými a nosnými príspevkami šéfredaktora Pavla Dinku tvoria základnú platformu LT. Spolupráca oboch autorov vyústila do vydania slovensko-českých a česko-slovenských esejí a úvah Necenzurované. Kniha bude prezentovaná v rámci slávnostného stretnutia redaktorov, spolupracovníkov, prispievateľov a členov vedenia Spolku, ktorí sa angažovali pri vydávaní LT od jeho založenia podnes. Podujatie sa uskutoční v Budmerickom kaštieli 6. decembra 2018 aj s pripomenutím 30. ročníka Dotykov, časopisu pre mladú literatúru a umenie. V rámci spolupráce redakcie LT a Spolku so Slovenským literárnym klubom v ČR a Klubom českých a slovenských spisovateľov sa koná 30. 10. 2018 v Prahe aj konferencia Prieniky českej a slovenskej literatúry (Po sto rokoch).

V jubilejnom roku LT nechýba na stránkach časopisu ani širší zahraničný rozmer slovenskej literatúry so zreteľom hlavne na literárne vzťahy partnerských spisovateľských združení. Nosným projektom rozširujúcej sa spolupráce Spolku, ktorý sa odráža aj v LT, je najmä medzinárodná antológia poézie o Dunaji za účasti združení a zástupcov národných literatúr podunajských štátov a vydávanie prekladov diel autorov z európskych krajín, osobitne z tých, kde pôsobia aj slovenskí spisovatelia. Ťažiskom prezentačných snažení LT je však domáca literatúra presahujúca samotný Spolok. Vidieť to v recenziách, notickách a prehľadoch vydávaných kníh, predstavovaní ocenených cenami a prémiami Spolku i iných subjektov.

LT presvedčivo dokladuje, že národná literatúra všeobecne neustupuje „globálnej“ literatúre, naopak, „európska“ literatúra, jej hodnoty a príťažlivosť vo svetovom kontexte stoja na sile, svojráznosti a osobitostiach výpovede a estetickej koncepcie človeka a sveta národných literatúr. LT v jubilejnom roku presvedčivo potvrdzuje – aj napriek nedostatočnému personálnemu a finančnému zabezpečeniu, ale s obdivuhodnou vytrvalosťou a obetavosťou šéfredaktora a redakcie –, že sa oplatí reflektovať spoločenské a literárne súvislosti v súčasných prudko sa meniacich časoch a prinášať svieže a prenikavé pohľady na svet človeka a človeka v premenách sveta.