Jubilujúci predseda Spolku slovenských spisovateľov oslavuje knihou aj bibliografiou

634

Ako sme už viackrát informovali na našom portále, predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Miroslav Bielik, spisovateľ, básnik, prozaik, bibliograf, editor a organizátor kultúrneho, predovšetkým literárneho, života v tomto roku jubiluje (narodil sa 15. apríla 1949 v Ostrom Grúni, okres Žarnovica). V súvislosti s jeho životným jubileom bola vo štvrtok 12. 12. v Turčianskej knižnici v Martine prezentácia a beseda o jeho novej súbornej knihe poézie Čas večne prítomný (Vydavateľstvo SSS, 2019) a predstavili aj výberovú bibliografia o ňom.

Kniha Čas večne prítomný je súborným vydaním básní, ako naznačuje aj podnázov „staré i nové dumky“, s autorovou esejou Poézia a filozofia mysle a s doslovmi srbského básnika a literárneho vedca profesora Dušana Stojkovića a redaktora knihy, básnika a spisovateľa Petra Mišáka. Súborná zbierka obsahuje 15 tematicky blízkych cyklov, Prolegomenu i Epilóg. Knihu ilustroval akad. maliar Stanislav Balko. Bielikova poézia je charakteristická filozofickou reflexiou, osobitým vzťahom medzi poéziou a filozofiou, no zároveň je aj lyrická. Dokladajú to aj jej súzvuky s tvorbou velikánov svetovej poézie (Rainer Maria Rilke, Thomas Stern Eliot, Milan Rúfus, Josif Brodský…) Ako uvádza P. Mišák, v zbierke majú čitatelia možnosť zoznámiť sa s dôkladným poznaním všetkého, čím básnik predznamenáva vlastné autorské (poetické) výpovede.

Pripomíname, že Miroslav Bielik Študoval na Strednej knihovníckej škole v Bratislave a na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, postgraduálne na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Jeho dlhodobým odborným pôsobiskom bola Matica slovenská v Martine, kde pracoval ako bibliograf, pôsobil ako riaditeľ Slovenskej národnej knižnice MS, vedecký tajomník a správca MS, prvý podpredseda MS, riaditeľ Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry MS a ako riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS. V roku 2013 a opätovne v roku 2017 bol na členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov zvolený za jeho predsedu. Debutoval básnickou zbierkou Čas je tichý posol mysle (2003), po nej mu vyšla kniha básní, básnických a filozofických úvah Nepatrný pohyb po naklonenej rovine (2005). Vydal verše v bibliofilskom vydaní Ku koncu jedného x-ročia (2009)Vyšiel mu aj dvojjazyčný výber z poézie v slovenčine a v srbčine Aj keby som nebol/I kada ne bih bio (2012). Napísal románový diptych o základných otázkach ľudského života a jeho akceptovaní skutočnosti www.skutočnosť.com. Benátky diptych I. Kniha prvá: Neistý čas, isté miesto (2007), Neskutočnosti. Benátsky diptych II. Kniha druhá: Neisté miesto, istý dej (2010) a dilógiu Kaleidoskopis: Záplava ne/skutočnosti obsahujúca šesť románových noviel, ktorými nadväzuje na predchádzajúci Benátsky diptych. Zostavil dve obrazové monografie Kľakovská dolina: Od Žarnovice po Vtáčnik (2005), Kľakovská dolina: Od Hrona po Vtáčnik (2015) a Zborník z Medzinárodného literárneho festivalu k poézii o Dunaji s výberom textov zúčastnených autorov Bratislava 23. – 26. 6. 2016 Dunajské elégie.

Ako predseda sa zaslúžil o oživenie činnosti SSS, zvýšenie jeho prestíže ako najstaršieho stavovského spisovateľského združenia u nás a o rozvinutie jeho medzinárodných vzťahov s partnerskými spisovateľskými organizáciami viacerých európskych štátov (Česko, Srbsko, Bulharsko, Bielorusko, Rumunsko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina). Okrem iného inicioval Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 2016, ktorého sa zúčastnilo vyše 100 delegátov zo Slovenska a 25 delegátov z viacerých európskych štátov. Spolu s Radomirom Andrićom, predsedom Združenia spisovateľov Srbska (2010 až 2018) a jeho dnešným čestným predsedom, sa zaslúžil o iniciovanie a realizáciu medzinárodného projektu Veľký pán Dunaj, v rámci ktorého 10 podunajských štátov vydáva antológie poézie klasikov o európskej veľrieke Dunaj – v preklade do 9 jazykov – a plánuje vydať aj antológie ľudovej slovesnosti a súčasnej poézie na uvedenú tému. Inicioval a ako predseda SSS spoluorganizuje aj viaceré už tradičné podujatia, napríklado Vydavateľské dni SSS či Tatranská literárna jar, ktorá sa koná v meste Vysoké Tatry a v okolí.

Foto: Štefan Cifra a archív SSS