Kniha o ľudských koreňoch a väzbách

541

VIERA BENKOVÁ, prvá dáma slovenskej dolnozemskej poézie, čestná členka SSS, sa okrem písania básní, rozprávkových kníh pre deti a mládež, prekladania poézie a editorskej činnosti venuje aj publicistickej a prozaickej tvorbe pre dospelých. V pondelok 23. 4. t. r. predstavil Spolok slovenských spisovateľov v Dome Matice slovenskej na Grösslingovej ul. 23 v Bratislave jej ostatný román Tri ženy, dvaja muži a ja…, ktorý vyšiel ešte v roku 2017. Keďže spisovateľka žije v Báčskom Petrovci (Srbsko), uvedenie knihy do života na Slovensku, ktorá už medzi vojvodinskými Slovákmi zožala úspech, sa trochu oneskorilo, o to však bolo stretnutie s autorkou zaujímavejšie. So základnými údajmi o jej živote a tvorbe účastníkov besedy zoznámil a novú knihu priblížil predseda SSS Miroslav Bielik. Ako uviedol, ide o jej druhú prozaickú knihu s návratmi k detstvu, do rodnej obce jej matky, ktorou sú rázovité Čičmany na severozápadnom Slovensku, a k osudom jej predkov i v pohnutých neľahkých časoch, ktoré zažili, vrátane vojnových udalostí. Ako uviedol, prvá prozaická kniha s názvom Päť ročných období (2016) je aj kľúčom k jej novému románu, ktorý priblížil riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko.

Z prezentácie románu Viery Benkovej (vľavo) Tri ženy, dvaja muži a  ja… 23. 4. t. r. v MS Bratislave. Sprava: Roman Michelko,  Miroslav Bielik a Etela Farkašová. Foto: Štefan Cifra

Rozhovor naživo so spisovateľkou uskutočnila slovenská prozaička, poetka a filozofka Etela Farkašová, ktorá sa dlhodobo a intenzívne venuje práve slovenskej dolnozemskej literatúre a je aj dlhoročnou spisovateľkinou priateľkou i spolupracovníčkou, keďže spoločne zostavili viaceré antológie uvádzajúce tvorbu slovenských krajanských spisovateľov do kontextu celoslovenskej literatúry. Ako uviedla V. Benková, román sa pre ňu stal tak možnosťou pozhovárať sa so svojou dnes už nebohou matkou, na čo, žiaľ, za života, ako to už býva, nikdy nebolo dosť času, ako aj priblížiť matkinu prekrásnu rodnú obec, v ktorej spisovateľka prežila nezabudnuteľné chvíle detstva, a takisto jej tradície, zemitých, pracovitých, svedomitých a čestných ľudí, i čudákov medzi nimi, vrátane ich ďalekých pútí za prácou až do Francúzska, či ich väzby na novú vlasť autorky románu, Slovákmi osídlenú srbskú Vojvodinu. Stretnutie s charizmatickou spisovateľkou umožnilo účastníkom bližšie spoznať nielen spisovateľku a jej tvorbu, ale aj našich krajanov.

Na druhý deň, 25. 4., sa uskutočnilo stretnutie so spisovateľkou, spojené s besedou o jej knihe v Čičmanoch, pre ktoré má román výnimočný význam, keďže predstavuje umelecky pôsobivý i faktografický obraz ich minulosti, ako aj ich kultúry a života jej obyvateľov.

-red-


Bibliografický odkaz:
Kniha o ľudských koreňoch a väzbách. In: Literárny týždenník, č. 17 – 18, ročník: XXXI, vyšlo 9. 5. 2018, Index 49246, ISSN 0862-5999, E. č. MK SR: EV 3136/09, s. 2. Dostupné na internete: <https://literarnytyzdennik.sk/kniha-o-ludskych-korenoch-a-vazbach/>.