Kniha o zápase s drsnými podmienkami

661

Básnici a prozaici sa spravidla ani z odstupu času a priestoru nevzdávajú veku a krajiny svojej mladosti. Žijú v nich ako žriedlo podnetov. Pridáva sa k nim aj kultúrny historik a biografista Augustín Maťovčík viacerými prácami o rodnej Orave a tentoraz aj priamo o svojom rodisku – monografiou o oravskej obci Breza. Dal dohromady kolektív odborníkov a pamätníkov, a tak vznikol ucelený obraz nielen o dejinách obce, ale aj o sociálnych, duchovných, hospodárskych i kultúrnych javoch, ktoré formovali jej občanov.

Iste, dnes nejde o výnimočný jav, že aj dediny (a nielen mestá) vydávajú o sebe historické svedectvá. Ba takéto vydania majú aj osobitnú súťaž (Slovenská kronika) a každoročné výstavné predstavenie spolu s kronikami miest a obcí. Spravidla ide o objednané práce od odborníkov, ktorí sa venujú dejinám, čo je prirodzené a správne. Nie každá obec má svojich historikov, ktorí z nej pochádzajú a majú záujem sa jej venovať.

A. Maťovčík našiel spolupracovníkov a sústredil príspevky, ktoré predstavujú prírodné pomery (Emil Šípka a Branislav Kolena). Otázky dejín rozvrstvil podľa storočí, a to od 16. storočia, keď obec vznikla pri toku riečky Brezy. Záznamy prvých osadníkoch obec ukotvujú do rokov 1589 – 1592. Drsné podmienky Oravy našli svojich vytrvalých prekonávateľov v zápase o obživu i sebapresadenie. Vývin obce do 20. storočia sledovali viacerí autori (Jana Kurucárová, Viera Klocoková, Marta Volčeková a Augustín Maťovčík). Prvé decéniá 21. storočia spracovali takisto viacerí autori (Zdenka Čaplovičová, Pavol Čaplovič, Augustín Maťovčík, Yveta Volčeková, Jozef Ľuba, Anna Sitáriková, Anton Volček).

Príspevky sa vrstvili sústredením nielen na vývinové stránky obce, ale aj na spôsob života v nej a na kultúru ľudu, charakteristiku nárečí, školské vzdelávanie, kultúrny život a osvetovú prácu, duchovný život, ako aj športové a turistické činnosti. Nezabudlo sa ani na brezianskych významných rodákov a kolorit obce (spracoval ich A. Maťovčík). Vo všetkých tých zreteľoch zostavovateľ vstupoval do riešení a knihu zladil tak, že je úplným prehľadom o jej minulosti i prítomnosti. Každý jav je dokladovaním a predstavuje, ako ľud pretváral drsnú prírodu, ale aj neľahké spoločenské okolnosti, spory s pánmi o svoje práva, ale aj poéziu života v dedine. Knihu dopĺňajú kópie archívnych dokumentov a množstvo fotografií.

Augustín Maťovčík a kol.
BREZA
Breza: Obecný úrad Breza, 2018, 276 s., ISBN 978-80-972943-5-9 (viaz.)