Kraj vyčlenil na knižnicu Východoslovenskej galérie financie

629

Košickému samosprávnemu kraju (KSK) sa cez výzvu Tradície inšpirujú inovácie podarilo dokončiť a uviesť do prevádzky knižnicu Východoslovenskej galérie. Kraj na jej rekonštrukciu vyčlenil takmer 20-tisíc eur. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Kapacitne sa rozšíril úložný priestor, zaistila sa ochrana knižničného fondu, zakúpil sa mobiliár a osvetlenie. „Prostredníctvom krajského dotačného programu Terra Incognita sme od roku 2011 podporili desiatky projektov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry, športu, voľnočasových aktivít a cestovného ruchu v Košickom kraji. Heslom programu je Objav-Spoznaj-Zaži! a tieto tri ‘ingrediencie’ v sebe spája aj projekt novej knižnice vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Na jej rekonštrukciu sme v rámci pilotnej výzvy Tradície inšpirujú inovácie vyčlenili takmer 20-tisíc eur, vďaka čomu sa opäť rozšírila ponuka tejto župnej galérie,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Prioritou je skatalogizovanie fondu v knižnično-informačnom systéme, ktorý Východoslovenská galéria kúpila so zámerom online sprístupnenia knižnice pre verejnosť. Cieľom je, aby knižnica reflektovala na súčasné požiadavky čitateľov a spĺňala odborné aj používateľské štandardy. Galéria sa môže následne zamerať na skvalitňovanie jej služieb, dobudovanie infraštruktúry, propagáciu a systematickú akvizíciu.

Východoslovenská galéria otvorením knižnice rozširuje svoje služby a vytvára nový priestor k interaktívnemu zdieľaniu poznatkov v podobe sprievodných programov, ako sú čítania, diskusie, vzdelávacie kurzy a ďalšie kritické platformy.

Zároveň sa významne rozširuje možnosť spolupráce so vzdelávacími inštitúciami, predovšetkým so strednými školami s výtvarným zameraním, Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach, Filozofickou fakultou v Prešove a Košiciach. Galéria si tak dáva za cieľ pokračovať v budovaní publika nielen cez obsahovú dramaturgiu, ale aj v napĺňaní potenciálu budovy so strategickou polohou v centre mesta.