Marcové Slovenské pohľady Obsah aktuálneho čísla

1069

Dušan Mikolaj: Odvrátená stránka života moderných ľudí, Vlastimil Kovalčík: Dvojob­lúk, Peter Cabadaj: Exilové dielo Jozefa G. Cin­cíka, Tibor Kočík: básne, Július Lomenčík: Literárny jazyk Mikuláša Kováča, Ján Čo­maj: Nepotrestaná smrť, Ľuba Šajdová: Det­stvo ako drahokam (rozhovor  s Hanou  Zelino­vou), Maroš M. Bančej: Autor na sieti a v sieti IV (Básnici  a sociálne  siete),  Zlata Matláko­vá: báseň, Ján Kačala: Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí (František Miko), Ladislav Hrubý: Opustený dom, Jana Šimulčíková: básne, Vincent Šabík: Intelektuálny odkaz N. Luhmanna (2. časť),  Marga­ret Atwoodová: Alias Grace (preložil  M. Gaz­dík), Jozef Leikert: básne, Jaroslav Chova­nec: K integrácii Rómov do slovenskej spoloč­nosti, Ján Čomaj: Sedem viet o siedmich kni­hách; RECENZIE: Denisa Fulmeková: Dok­tor Mráz (Jozef Špaček), Vojtech Mihálik: Brá­na (Dalimír Hajko), Gilian Flynnová: Škvrna (Bohuš Bodacz), Juraj Dolnozemský: Pozdrav z diaľavy (Patrik Šenkár), Ján Maršálek: Kris­tus prichádza (Jozef Markuš), Danuša Dragu­lová-Faktorová: S dúhou na palete (Hana Košková), Jaroslav Rezník: Keď stíchne naša krv (Tomáš Winkler), Jaroslav Chovanec: Posta­venie a ochrana národnostných menšín a etnic­kých skupín v SR (Ľubor Cibulka); ZÁPISNÍK: -š-: Zomrel Imrich Kružliak, Miroslav Kame­nický: Ľútoriadky za Pavlom Dvořákom, Ľubor Hallon: Za Petrom Valčekom, Gustáv Murín: Laboratórium, Miloš Ferko: Literárny antikva­riát (Paul  Féval otec a syn), Ivo Pospíšil: Spo­za Moravy, Jana Pivovarníková: Správy z vý­stav, Peter Cabadaj: Riznerov zakladateľský význam, Martin Jurčo: Suchoň v novej interpre­tácii, Eva Fordinálová: Proglas hovorí k sve­tu, Milan Lechan: Lecháreň, ŠAH: Pripomí­name si; Ilustrácie  v čísle: Martin Benka

Zdroj: Slovenské pohľady 3/2019. In: Literárny týždenník. Ročník XXXII., č. 9 – 10 (13. 3. 2019). SSN 0862-5999, s. 15.