Medzinárodné sympózium SAS

844

Ako nás informovala Mária Rapošová, ako každoročne za uplynulé vyše polstoročie konala sa aj v auguste 2019 v hlavnom meste Slovenska letná škola slovenského jazyka a kultúry – Studia Academica Slovaca (SAS). Tento rok to bolo už po 55-krát a zhodou okolností pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského. Preto vedenie SAS zorganizovalo v závere letnej školy v dňoch 20. – 21. augusta medzinárodné sympózium pod názvom Studia Academica Slovaca 55. Identita – jazyk – kultúra. Sympózium bolo zamerané na reflexiu vzdelávacieho programu slovenského jazyka v zahraničí v kontexte spoločenských premien. Cieľom podujatia bolo poskytnúť terajším lektorom slovenčiny priestor na vzájomné informovanie sa o situácii vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka, ale aj sprostredkovať im skúsenosti a spomienky bývalých lektorov. Hovorilo sa aj o perspektívach slovakistiky, vymieňali sa skúsenosti, nadväzovali kontakty, diskutovalo sa o aktuálnych otázkach zahraničnej slovakistiky. Súčasťou programu boli tiež prednášky a diskusie o metodike prezentácie slovenčiny ako cudzieho jazyka i kultúrne podujatia.

Na sympóziu sa zúčastnilo niekoľko desiatok účastníkov. Prišli ich pozdraviť zástupcovia vedenia Filozofickej fakulty UK – dekan fakulty profesor Marián Zouhar a prodekan profesor Miloslav Vojtech. Na prednáškach a na rokovaniach sa zúčastnil aj emeritný profesor fakulty a člen vedeckého grémia SAS Juraj Dolník, pôsobiaci v minulosti na viacerých univerzitách v zahraničí. Celé podujatie viedla riaditeľka SAS doc. Jana Pekarovičová. Priblížila históriu letnej školy od skromných začiatkov tzv. Slovenského týždňa v rámci Letní školy slovanských studií v Prahe v rokoch 1961 – 1964, cez prvý ročník letného seminára slovenského jazyka a kultúry v Bratislave v roku 1965 len so skromným počtom 19 frekventantov a so 4 lektormi, cez ďalšie postupné zmeny v organizovaní a rozrastaní sa SAS. V ostatných rokoch prekračuje počet účastníkov jedného ročníka 150. Za 55 rokov absolvovalo SAS približne 7700 frekventantov zo 72 krajín sveta. Vyučujúcich bolo okolo 150. Vedeniu, lektorom i účastníkom pomáhalo asi 140 asistentov.

Riaditeľka letnej školy pripomenula aj veľké osobnosti SAS, najmä riaditeľov a prednášateľov, napr. Andreja Mráza, Miloša Tomčíka, Jána Stanislava, Eugena Paulínyho, Šimona Ondruša, Jozefa Mistríka, Ľudovíta Nováka, Juraja Darovca, Jozefa Mlaceka, Jána Sabola… Zdôraznila, že súčasťou letnej školy slovenského jazyka je zborník príspevkov, ktoré odzneli vo forme prednášok v rámci SAS od popredných vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov univerzít a Slovenskej akadémie vied. Zborníky vychádzali vždy expresne. Keď prednášky v lete odzneli, zborníky už boli vytlačené a účastníci ich preberali spolu s absolventským vysvedčením. Dnes sú texty zborníkov prístupné aj v knižnej podobe, aj na internete. Tohto roku vyšiel už 48. ročník zborníka SAS. Riaditeľka upozornila tiež na bohaté kroniky SAS. Históriu letnej školy mapuje ich osem hrubých zväzkov. Aj ony sú naskenované a prístupné verejnosti na internete.

Slovo má Mária Rapošová: „Spomínalo sa i na mimoriadne historicky vzácnych absolventov letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Ako býývalá lektora SAS i lektorka na Arbeiter und Bauern Fakultät v nemeckom meste Halle an der Saale som oboznámila účastníkov sympózia s tým, ako jedna z účastníčok SAS – americká slavistka Norma Leigh Rudinská spolu s manželom Slovákom  Júliusom Rudinským – dokázala za veľmi ťažkých ekonomických aj politických podmienok dostať z Južnej Ameriky do USA i do Európy dva odliatky umelecky pre nás Slovákov najvzácnejšej sochy slovenského spisovateľa. Sochy Martina Kukučína od svetoznámeho sochára Ivana Meštrovića, ktorý žil v USA. Diplomaticky náročné vybavovanie odlievania sochy v Južnej Amerike a prijatia „emigrantského daru“ trvalo manželom Rudinským dlhé roky. Pani Norma Rudinská mnohé záležitosti zariaďovala práve počas letnej školy slovenského jazyka, hoci vtedy o tom nemohla rozprávať z politických dôvodov, keďže šlo o dar emigrantov. Aj ona s manželom boli sledovaní štátnou bezpečnosťou. Július Rudinský sa odhalenia sochy v Medickej záhrade v Bratislave v máji 1984 ani nedožil. Umrel náhle na záhadnú infekciu.“

Súčasťou sympózia i SAS-u 2019 boli aj hodnotné kultúrne vystúpenia SĽUK-u a Radošinského naivného divadla. V tých istých dňoch pripravili a realizovali terajší frekventanti SAS  svoj slávnostný záverečný program nazvaný Sami sebe.

„Zagratulujme jubilujúcemu SAS-u k bohatej 55-ročnej medzinárodne významnej činnosti a zaželajme jemu i jeho takmer ôsmim tisíckam absolventov do budúcnosti veľa ďalších úspechov,“ dodala M. Rapošová.

Text pod foto: Na sympóziu sa zúčastnili aj bývalé lektorky SAS i vyučujúce na lektorátoch v zahraničí. Zľava: Mária Vajíčková, Daniela Augustínska, Hedviga Dučáková a Oľga Villet