Nadšenie z objavovania histórie

719

Mladý historik Vladimír Julián Ševc, s ktorého historickými prácami sa v posledných rokoch stretávame, uverejňuje aj na internetovom portáli Kežmarský reportér seriál V tieni ríšskeho orla, kde približuje obdobie nacizmu a prvej Slovenskej republiky v Kežmarku. Už v roku 2014 bol spoluautorom monografie Život v Kežmarku v 13. – 20. storočí, ktorá vznikla pod odborným vedením historičky Nory Baráthovej. Okrem toho Ševc publikoval aj vedecko-populárne články v Kežmarských novinách či Historickej revue.

„V oblasti histórie kežmarského školstva jednoznačne dominuje lýceum, prípadne tkáčska škola. O ostatných starších školách nevieme prakticky nič. (…) V. Ševcovi však v tejto práci nešlo o reprodukciu ,suchopárnej‘ histórie, ale vytvoril plastický obraz života školy počas školských rokov i počas prázdnin…“ (s. 3). Na pomyselnú cestu históriou Štátnej ľudovej školy v Kežmarku nás vyprevádza N. Baráthová, ktorá vydala niekoľko historických románov a historických prác. Okrem iného získala prémiu ceny Klubu nezávislých spisovateľov v roku 2015 za historický román Meč a srdce.

„Historia magistra vitae est. Škola je učiteľkou života. Stará latinská múdrosť platí už dlhé stáročia. Práve vďaka škole sa môžeme dopracovať k životnému povolaniu, splneniu si snov a cieľov“ (s. 5). Týmito slovami v predslove autor predstavuje svoju premiérovú knihu.

Monografia je prehľadne členená na kapitoly a podkapitoly. Nechýba súhrn v slovenskom, anglickom (preklad Barbora Thomayová) a nemeckom jazyku (preklad Mária Krempaská). Súčasť textu tvoria doteraz nikde nepublikované dobové fotografie z Múzea v Kežmarku, ŠA v Prešove – pracovisko Archív Poprad, KPÚ Prešov, Illustrierte Deutsche Woche, ako aj fotografie od Marka Jezerčáka. Samozrejme, nechýba abecedný zoznam učiteľov školy a roky ich pôsobenia (s. 208 – 212), ako ani priehľadná tabuľka počtov žiakov v jednotlivých rokoch (s. 213).

Náročná historická a bádateľská práca spočívajúca v dlhodobom štúdiu prameňov a zbieraní materiálov sa vyplatila, pretože na základe toho uzrela svetlo sveta monografia V. J. Ševca. „Ide o výnimočné dielo, ktoré doposiaľ v historickom knižničnom fonde absentovalo. (…) Precíznosť autora pri spracovaní danej témy sa premietla aj v odkazoch na pramenný materiál a v bohatom poznámkovom aparáte,“ konštatuje na obálke knihy riaditeľka múzea v Kežmarku Erika Cintulová.

To, že je publikácia napísaná príťažlivo, zaujímavo a popularizačne, umožňuje aj širokej čitateľskej verejnosti spoznávať históriu a zažívať nadšenie z jej objavovania. „Čím viac sa človek pozerá späť, tým ďalej vidí dopredu…“ (s.4).

Vladimír Julián Ševc
DEJINY KEŽMARSKEJ ŠTÁTNEJ ĽUDOVEJ ŠKOLY 1911 – 1948
Kežmarok: Jadro, 2018, 1. vyd., 224 s., ISBN 978-80-89426-49-2