Najkrajší list môjmu učiteľovi Redakcie mesačníka Rodina a škola a Literárny týždenník vyhlasujú tematickú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl s názvom Najkrajší list môjmu učiteľovi

965

Prestíž učiteľskej profesie v našej spoločnosti je taká, ako si ju vážia žiaci a všetci okolo nich. Ukazuje sa, že nie vždy a všade si ľudia uvedomujú dôležitosť dobrých, múdrych a obetavých učiteľov. Preto chceme dať žiakom priestor, aby formou listu vypovedali o svojich pocitoch a skúsenostiach s učiteľom, ktorý ich mimoriadne ovplyvnil.

Súťaž spomienkami na dobrých pedagógov môže poskytnúť žiakom priestor a podnety na vlastné zamyslenie nad učiteľskou prácou, oživiť príjemné pocity späté so školou.

Propozície

 • Do súťaže sa môže zapojiť žiak základnej alebo strednej školy vo veku do 19 rokov.
 • Každá práca musí obsahovať meno a priezvisko autora, triedu, vek, školu s adresou, meno učiteľa, ktorý súťaž organizuje, a elektronický i telefonický kontakt naňho.
 • Rozsah súťažného listu je 1 až 3 normostrany (30 až 90 riadkov; elektronicky 1800 – 5400 znakov s medzerami).
 • Práce žiakov budú hodnotené v troch kategóriách – I. stupeň základnej školy, II. stupeň základnej školy a stredné školy. V každej kategórii budú udelené tri hlavné ceny.
 • O víťazoch rozhodne odborná porota zložená zo zástupcov redakcie oboch časopisov a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Odporúčame urobiť v rámci škôl triedne a školské kolá súťaže. Do finále poprosíme zasielať len tri najlepšie práce z každej školy, resp. z každej kategórie v príslušnej škole.
 • Nie je vhodné a etické, aby sa na tvorbe listov a ich úpravách podieľali dospelé osoby, práce musia mať autentický charakter.
 • Práce zasielajte do 31. marca 2019 poštou na adresu redakcie: Rodina a škola, P. O. Box 17, 902 01 Pezinok, resp. elektronicky na adresu: uciteliazneba@gmail.com.
 • Zaslaním listu dáva autor súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie.
 • Na víťazov z radov žiakov, študentov a učiteľov, ktorí viedli úspešných žiakov, čakajú hodnotné ceny.
 • Výsledky uverejníme v júnovom vydaní časopisov Rodina a škola a Literárny týždenník. Najlepší list bude vyhlásený počas finále súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos v máji budúceho roku.

 

Ilustračné foto: pixabay.com