Nereálne očakávania v ekonomike a spoločnosti

818

Knihu s príznačným názvom Nereálne očakávaniaautor rozčlenil do viacerých tematicky orientovaných celkov. V nich postupne analyzuje problematiku ekonomického rastu, proces prerozdeľovania verejných zdrojov či sociálno-ekonomickej transformácie. Okrem tradičných (ekonomických) tém sa zaoberá vzdelávaním, problematikou športu či migrácie. Vďaka širšiemu kontextu, v ktorom uvažuje o ekonomických otázkach, má jeho publikácia hlbší národohospodársky rozmer.

Na rozdiel od zaužívaného (mainstreamového) klišé hneď v úvode spochybňuje vedeckú podložiteľnosť odporúčaných parametrov deficitu verejných financií a verejného dlhu. Uvádza, že ich výšku na úrovni 3 % HDP v prvom a 60 % HDP v druhom prípade treba vnímať v rovine politických rozhodnutí. Akékoľvek odvodzovanie zdravia verejných financií podľa týchto čísel má skôr politické ako ekonomické pozadie.

Autor ďalej uvádza, že meranie celkového ekonomického produktu prostredníctvom HDP a blahobytu podľa jeho rastu nie je presné. Vymenúva jeho konkrétne nedostatky a upozorňuje na nereálne očakávania rastu HDP v súčasnosti zaužívanom intervale od 0 % do 10 %. Počas celej histórie ľudstva sa jeho rast pohyboval prevažne v intervale od 0 % do 1 %. Aj v časoch, keď HDP napreduje, nemá prosperita stabilný charakter. Daniš v týchto súvislostiach konštatuje: „Nie rast HDP a ekonomický rast sú potrebné, ale dosahovanie blahobytu, spokojnosti ľudí a dlhodobej perspektívy“(s. 30).

V podkapitole Spackané ekonomické dobiehaniepíše, že k tunelovaniu podnikov dochádzalo väčšinou počas privatizácie realizovanej kupónovou metódou. Ďalej pripomína, že veľkou privatizáciou sa neriešili problémy socialistickej ekonomiky ako zastarané technológie či nedostatok kapitálu. V základných kontúrach opisuje nástup zahraničných investorov. Pokiaľ ide o ekonomické zmeny, uvádza výhody gradualistickej cesty transformácie, ktorou sa pomerne úspešne vydalo Slovinsko ako jediná z tzv. postsocialistických krajín.

V ôsmej kapitole Pasca vzdelávaniasa zamýšľa nad koncom jednej éry vo vzdelávaní. Kladie pritom viaceré provokatívne otázky. Napríklad sa pýta: „Prečo riešiť nespočetné príklady z matematiky a po skončení školy nič nevedieť z princípov matematiky?“(s. 169). Východisko vidí v sprostredkovaní poznatkov, ktoré platia v reálnom živote a z nich vyvodzovať teoretické závery a princípy fungovania. V texte nie je uvedená len analýza súčasného stavu, ale na pozadí miestami i nekonvenčných názorov formuluje návrhy na zmeny v slovenskom školstve.

Prirodzene, s mnohými názormi I. Daniša by sa dalo polemizovať, podobne ako so závermi či odporúčaniami, ktoré formuluje v knižnom texte. Dozaista však ide o podnetný príspevok do diskusie o stave, v ktorom sa nachádza (nielen) slovenská spoločnosť tri desaťročia po novembri ’89. Otvorená diskusia pritom nie je potrebná len z hľadiska objektívnej reflexie dosiaľ realizovaných zmien, ale najmä pre ďalšie rozhodnutia v jednotlivých verejných politikách. Daniš do tejto rozpravy prispieva vecným a konštruktívnym spôsobom.

Zdroj: Marián Klenko: Nereálne očakávania v ekonomike a spoločnosti (DANIŠ, Igor: Nereálne očakávania. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 207 s., ISBN 978-80-8202-028-4, brož.). In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 3 – 4 (30. 1. 2019), ISSN 0862-5999, s. 12.

Igor Daniš
NEREÁLNE OČAKÁVANIA
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 207 s., ISBN 978-80-8202-028-4(brož.)

Július Paštéka, Mišo Kováč Adamov, Augustín Maťovčík
SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ BETLEHEMSKÉ HRY
Martin: Slovenská národná knižnica, 2018, 1. vyd., 352 s., ISBN 978-80-8149-101-6