Nestor architektúry v knihe a v pamäti (Výrazný edičný počin)

936

Treba si uvedomiť, že územie dnešného Slovenska, v dobovom kontexte dlhého 19. storočia súčasť Habsburskej monarchie, resp. Rakúsko-Uhorska, predstavuje teritórium s bohatou škálou kozmopolitne pôsobiacich architektov a staviteľov. Patrí k nim aj Michal Milan Harminc (1869 – 1964), kulpínsky rodák silnej slovenskej enklávy (Srbsko) a nestor slovenskej architektúry. Je dobou správou pre Slovensko, že jeho život a výnimočné architektonické dielo mapuje vedecká monografia # Harminc autorov Jany Pohaničovej a Petra Vodrážku, ktorá práve vychádza. Je priam symptomatické, že kniha sa opiera sa o vedecké poznatky autorov, získané systematickou výskumnou prácou na grantových projektoch doma i v zahraničí, veď Harminc je naozaj náš aj európsky.

Pútavý životný príbeh, charakteristika jednotlivých tvorivých etáp od historizmov, k moderne a funkcionalizmu spolu s reprezentatívnym typologickým výberom architektových stavieb – to všetko predstavené v roku 150. výročia narodenia a 55. výročia úmrtia nestora, vytvára predpoklad k obohateniu osobnostného spektra slovenskej historiografie architektúry o nové kontexty.

Impozantných takmer tristo realizovaných diel rôznych typologických druhov na území bývalého Rakúsko-Uhorska, neskôr Slovenska v rámci vtedajšieho Československa či na pôde nástupníckych štátov – v Maďarsku, v Srbsku, v Rumunsku, no i na Ukrajine ho v rokoch 1887 – 1951 zároveň právom zaradili k najproduktívnejším architektom nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom priestore. Autori v texte prinášajú rad nových poznatkov, ktoré prispievajú k identifikácii architektonických hodnôt Harmincovho diela a tým aj k ochrane nášho i európskeho kultúrneho dedičstva.

Život a dielo tejto výnimočnej osobnosti v knihe ilustrujú vzácne archívne dokumenty (dosiaľ nepublikované), originálne plány, dobové fotografie i aktuálne fotografie, ktoré dotvárajú plastický obraz mohutného architektonického diela nestora. Vydanie tejto knihy je významným edičným počinom a už teraz ho možno chápať ako určite jeden z najvýznamnejších celom tomto roku.

Jeden z Harmincových vkladov do architektúry Bratislavy predstavuje aj hlavná budova SNM na Vajanského nábreží