Novinky vydavateľstva SSS

666

Henryk Sienkiewicz: LISTY Z AMERIKY
Rozmery: 165 x 240mm, 326 s., tvrdá väzba
s prebalom, ISBN 978-80-8202-044-4
Cena: 18,90 €

Listy z Ameriky patria k významným titulom svetovej cestopisnej literatúry. Forma listov umožňuje autorovi prerušovať chronologický opis zážitkov úvahami o úcte Američanov k práci, o miestnom feminizme, kultúrnej úrovni a podobne. Následne reflexie preruší, aby čitateľom poskytol konkrétne reportérsky úderné postrehy alebo malebno-vzrušujúci opis stepi počas snehovej búrky či požiaru, prípadne pohľad na strmhlav do diaľav sa rútiace stádo bizónov. Isteže, niektoré pasáže z dnešného hľadiska zaváňajú hystériou a pôsobia prepiato, no Sienkiewicz cestuje po USA v druhej polovici 19. storočia, dostáva sa teda do kontaktu s kapitalizmom čistým, neriedeným neskoršími sociálnymi reformami. Práve v jeho cestopise si medziiným môžete prečítať, ako naozaj vyzeral onen „číry extrakt“ liberálnej ekonomiky. Autor sa aj pri zakúšaní krásy bráni vytrženiu, tobôž extatickým stavom, usiluje sa osedlať obrazotvornosť. Sienkiewiczove Listy nie sú hodnoverným historickým prameňom, lež predovšetkým a takmer výlučne literárnym dielom.

Francis Bacon: NOVÁ ATLANTÍDA
Edícia svetových mysliteľov, 70 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-043-7
Cena: 9,90 €

Utopický román Nová Atlantída napísal Francis Bacon pravdepodobne roku 1623, no publikovali ho až v roku 1627, rok po autorovej smrti. Dej je zasadený do prítomnosti (teda Baconovej prítomnosti), popiera Platónovo vnímanie Atlantídy a zahŕňa zásadné klasické, biblické a kresťanské prvky, ktoré sa nájdu v Baconovej predstave utopickej spoločnosti žijúcej v mieri, priateľstve a dob- ročinnosti na ostrove nazvanom Bensalem (Syn pokoja). Román hovorí o type morálnej, slušnej a priateľskej utopickej spoločnosti, ktorej vládne demokratic- ky volený parlament s panovníkom. Existuje v nej organizovaná vedecká spo- ločnosť, známa ako Šalamúnov dom. Ten vedie Prozreteľnosť a zaoberá sa skú- maním záhad medzi nebom a zemou a dobročinných využití. Autor prezentu- je svoju víziu toho, ako si myslel, alebo skôr veril, že môžu fungovať myšlien- ky jeho Veľkého obrodenia. Toto zhrnul v slovách Otca Šalamúnovho domu: „Zmyslom našej inštitú- cie je poznávať príčiny a skryté pohyby vecí a rozširovať hranice ľudského panstva na všetky mysliteľ- né veci.“ Rozvoj vedy založený na láske a súcite, na oslobodení od nenásytnosti a prekonaní sebeckosti je pre autora absolútnou podstatou ľudského napredovania.

Mária Bátorová: Už
Rozmery: 120x 180mm, 95 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-059-8
Cena: 6,90 €

Mária Bátorová je „dvojdomou autorkou“. Ako literárna vedkyňa zaujala na začiatku 90. rokov prácami, ktoré sa zaoberali predtým tabuizovanými literárnovednými témami (Biele miesta v slovenskej literatúre, 1991, spoluautorka; Roky úzkosti a vzopätia, 1992), a neskôr precíznou komparatívnou prácou J. C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre (2000). Začiatkom 90. rokov sa Bátorová predstavila aj ako prozaička. Mária Bátorová píše aj svoje prozaické knihy od počiatku tak, že kombinuje prozaický text – poviedky a novely – s básňami. Poézia v prozaických knihách je paritne zastúpená a stojí buď v kontrapunktickom postavení k próze, alebo je v súlade s ňou a lyricky podčiarkuje prozaický text. Tentoraz predkladá autorka opäť projekt čisto poetický: Básnická zbierka Už sa skladá z troch oddielov oddelených ilustráciou, v ktorých sú básne usporiadané zhruba podľa témy. Prvý oddiel obsahuje básne venované tým, ktorí už nežijú, druhý tvoria básne občiansko-spoločenské s motívmi sociálnymi a etickými, tretí oddiel tvoria básne intímnej reflexie. Sám názov je zvolený výstižne: „Už“ je krátke slovo, ktoré má významový potenciál štartu, a zároveň redukcie smrti. Medzi týmito entitami sa pohybuje rozsah významov v tejto zbierke.

Ilustračné foto: pixabay.com