Obnova audiovizuálneho dedičstva pokračuje

559

Ako informovalo Ministerstvo kultúry SR, z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej vláda schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021. Hlavným cieľom projektu je systematická ochrana a postupná obnova fondu audiovizuálneho dedičstva, ako aj jeho následné sprístupňovanie verejnosti.

Slovenská republika sa ratifikáciou Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva a jeho Protokolu o ochrane televíznej produkcie v roku 2006 prihlásila k zodpovednosti za ochranu slovenského audiovizuálneho dedičstva. V ten istý rok bol v gescii rezortu kultúry spustený Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky zameraný na záchranu, obnovu a sprístupňovanie slovenských kinematografických a audiovizuálnych diel.  Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti audiovízie a potrebu finančného zabezpečenia súvisiacich činností sa projekt periodicky aktualizuje a dopĺňa o konkrétne úlohy. Obnova audiovizuálneho dedičstva prechádza základnými siedmimi fázami – od diagnostiky, ošetrovania, obnovy, deponovania, evidencie, katalogizácie a sprístupňovania po záverečnú digitalizáciu. Technologicky najzložitejším procesom je deponovanie, čiže uschovávanie materiálu, ktoré sa riadi dodržiavaním prísnych pravidiel upravujúcich nakladanie s nebezpečnými horľavými a výbušnými materiálmi.

K najaktuálnejším úlohám projektu v nasledujúcom dvojročnom období patrí riešenie priestorov pre deponovanie filmových materiálov a zabezpečenie dodávateľa laboratórneho spracovania filmových materiálov. V rokoch 2019 – 2021 plánuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) obnoviť 300 tisíc metrov čiernobieleho a farebného filmového materiálu ku krátkometrážnym, stredometrážnym a dlhometrážnym slovenským audiovizuálnym dielam. Z celkového objemu existujúcej metráže filmového materiálu takmer 3,8 milióna metrov v zbierkach SFÚ je potrebné obnoviť ešte 1,5 milióna metrov filmového materiálu pri súčasnom objeme existujúcich filmových materiálov v zbierkach SFÚ. Projekt sa v tomto období dostáva do svojej druhej polovice a jeho priebežné plnenie je vo vládou schválenom materiáli definované ako nanajvýš uspokojujúce. Aktualizácia projektu je tak z hľadiska predpokladanej dĺžky jeho trvania do roku 2033 pozitívnym medzníkom a tvorí základ pre úspešné plnenie úloh v nasledujúcom období.

Ilustračné foto: pixabay.com