Originálny pohľad na Černovskú tragédiu

984

Lenka Mihová

V tomto období na Slovensku prebieha v rámci formátu RTVS Najväčší Slovák hlasovanie verejnosti o najväčšiu osobnosť. Do Top 10 sa dostal aj Andrej Hlinka. A práve recenzovaná publikácia sa zaoberá touto osobnosťou a jej vzťahom k Černovskej tragédii. Jej kostru tvorí úvod, sedem samostatných príspevkov a obrazová príloha.

Vo svojom príspevku Úvahy o černovskej tragédii vo svetle najnovšieho výskumu a interpretácii, Roman Holec vychádzal zo svojej skoršej monografie Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť. No príspevok obohatil aj o svoje novšie výskumy v ruských a maďarských archívoch. Poukázal na neobjektívne interpretácie černovských udalostí v minulosti v domácej i zahraničnej tlači. Častokrát k tomu prispeli aj sami historici, keď sa nechali zmanipulovať vládnou politikou.

Na základe Hlinkovho prednáškového cyklu v Čechách a na Morave v roku 1907 pripravil Michal Stehlík svoj príspevok Český pohled na Andreje Hlinku a Černovou. Tu by sme radi upozornili na knihu Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku, ktorú vydala Matica Slovenská v roku 2013. Jej autor Peter Olexák konštatuje: „Počas Hlinkovho turné v Čechách došlo aj k tragickej udalosti pri posviacke chrámu v Černovej 27. októbra 1907. Svetovú verejnosť o tom informovali nórsky spisovateľ Björnsterne Björnson a škótsky historik a publicista Scotus Viator“ (str. 7).

Z pohľadu maďarských historikov ohlas a hodnotenie černovskej tragédie rozobrala Alica Kurhajcová v článku Udalosti v Černovej v maďarskom historickom diskurze: Náčrt problematiky do roku 1989.

Ľuboslav Hromják sa pozrel na spor A. Hlinku so spišským biskupom Alexandrom Párvym vo svojej štúdii Tragédia v Černovej v kontexte sporu Andreja Hlinku vo Vatikáne.
Reflexiou černovskej tragédie na stránkach oficiálneho vatikánskeho periodika sa zaoberal Marek Šmíd v príspevku Vatikánsky list Ľ Oservatore Romano, jeho zájem o dění v Evropě a události v Černové.

Ohlas černovskej tragédie v českej katolíckej tlači, ale aj v socialistickej a proticirkevnej tlači rozobrala Jitka Jonová v článku Andrej Hlinka a tragedie v Černové z pohledu českého katolíckeho tisku v kontextu podpory Aloise Kolíska.
Posledný príspevok od Antona Laučeka Divadelné spracovanie masakry v Černovej ponúka ukážky z jeho divadelnej hry, ale aj subjektívny pohľad autora na to, ako vníma túto udalosť slovenská verejnosť.

Originálny a vlastný pohľad jednotlivých autorov publikácie na černovské udalosti bude iste prínosom a obohatením pre široké spektrum čitateľov.

ČERNOVSKÁ TRAGÉDIA
Peter Zmátlo (ed.)
Ružomberok: Mesto Ružomberok, 2018, 1. vyd., 126 s., ISBN 978-80-972973-0-5

Zdroj: Lenka Mihová: Originálny pohľad na Černovskú tragédiu. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 9 – 9 (13. 3. 2019), ISSN 0862-5999, s. 12.