Osobnosti starého Prešporka

644

Ivan Szabó má za se­bou rad významných knižných prác z oblasti literatúry faktu a histórie, ktoré si získali mnohých vďačných príjemcov v na­šej čitateľskej obci. Naj­novšie sa predstavil knihou historicko-biografic­kých miniatúr Významné osobnosti starého Preš­porka. V 17 portrétoch možno nahliadnuť do živo­ta stredovekých a novovekých postáv, ktoré sa na­rodili alebo pôsobili v Bratislave a ktorých tradícia pretrváva v názvoch bratislavských ulíc či histo­rických pamätníkoch. Tak autor čitateľom predstavuje stredo­vekú sväticu Alžbetu Uhorskú, ktorá je pat­rónkou Modrého kos­tolíka. V portréte Jo­hannesa Müllera Re­giomontana je zachy­tené jeho bratislavské pôsobenie na Aca­demii Istropolitane (dnes je už zaužíva­nejší názov Univerzi­ta Istropolitana), po­dobne rektorské účinkovanie Mateja Bela na evan­jelickom lýceu. V Szabóovej knihe defilujú aj ďal­šie viac či menej známe osobnosti: Samuel Miko­víni, Ján Andrej Segner, Ján Wolfgang Kempelen, Chatam Sofer, ako aj osobnosti zumenia (Franti­šek Xaver Messerschmidt), medicíny (Justus Ján Torkoš), politiky (Mária Terézia) a z ďalších oblas­tí, ktorých životné osudy a prínos do pokladnice vedy, techniky a umenia sú často zabudnuté. A to je aj dôvod, prečo je užitočné Szabóovu knižku si otvoriť a zahĺbiť sa do nej, aby sme zistili, že his­tória Bratislavy a účinkovanie mnohých osobností sú takisto výnimočné a môžu byť zdrojom hrdosti.

Ivan Szabó
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI STARÉHO PREŠPORKA
Bratislava: Perfekt, 2018, 1. vyd., 112 s., ISBN 978-80-8046-899-6 (viaz.)

Zdroj: Vladimír Michalička: Osobnosti starého Prešporka(SZABÓ, Ivan: Významné osobnosti starého Prešporka. (Bratislava: Perfekt, 2018, 1. vyd., 112 s., ISBN 978-80-8046-899-6, viaz.). In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 3 – 4 (30. 1. 2019), ISSN 0862-5999, s. 13.

VLADIMÍR MICHALIČKA