Pomenovať problémy

703

Literárny týždenník sa už od svojho vzniku v roku 1988 okrem literárneho, umeleckého a kultúrneho života venoval aj základným otázkam života a bytia slovenského spoločenstva a národa. Slovenskí spisovatelia, intelektuáli, vedci a vzdelanci sa prostredníctvom toho unikátneho média prihlasovali k zodpovednosti za osud a vývoj slovenskej spoločnosti a oslovovali slovenskú kultúrnu verejnosť – v záujme jej uvedomovania, no najmä občianskej aktivizácie. Občan ako príslušník slovenskej komunity je najautentickejším nositeľom a šíriteľom hodnôt. Nie politické elity, ako sa to pod vplyvom médií javí, ale inteligencia je generátorom nových myšlienok, bojujúcimi so zabehanými, spoločnosť zotročujúcimi praktikami, čoho sme svedkami aj v súčasnosti. Bezbrehý liberalizmus, ktorý relativizuje a popiera tradičné hodnoty, stojace na stáročiami overených kresťansko-humanistických a národnokultúrnych princípoch, ktorý propaguje a šíri ako „hodnoty“ peniaze, konzum, napodobňovanie hodnotovo plytkých cudzích vzorov a štýlov života či hedonizmus – je nákazlivou ideológiou egoizmu, protekcionizmu, korupcie a utilitarizmu. To všetko sú príznaky chorého stavu spoločnosti. História neraz ukázala, že práve a neraz iba spisovatelia, intelektuáli sú schopní tieto chobotnice rozleptávať a zabíjať – slovom, ktoré sa síce ako pravda dá zatajovať, ale nedá sa umlčať. Ako hovorieva zakladateľ Literárneho týždenníka Vincent Šabík, dôležité je problémy identifikovať, pomenovať, aj keď ich práve nemáme silu vyriešiť, pretože vypovedaná myšlienka žije svojím životom a nezastaví ju ani moc ani politika. Ak je nositeľkou pravdy, múdrosti, hodnôt, skôr či neskôr vypláva na povrch a zmení vedomie ľudí i pomery i spoločnosť… S týmto zámerom napĺňame program, ktorý som v mene redakcie i redakčného kruhu okolo nášho časopisu avizoval v úvodníku Nové výzvy Literárneho týždenníka v druhom tohtoročnom vydaní.

V tomto vydaní prinášame prvý okrúhly stôl Literárneho týždenníka na tému Minulosť, súčasnosť a budúcnosť slovenského vidieka, za ktorý sme prizvali viacerých významných slovenských odborníkov na tému vidieka. Otvárame boľavú tému, ktorou ostatné tri desaťročia žijú, dá sa povedať, že státisíce Slovákov. Náš vidiek zažíva zložité obdobie. Zánik priemyselných podnikov, neraz živiacich celú dolinu či mikroregión, úpadok poľnohospodárskej výroby i spracovateľského priemyslu, prináša – osobitne v zaostalejších regiónoch Slovenska – vysokú nezamestnanosť, odchod najmä mladých ľudí za prácou do väčších miest a po vstupe SR do Európskej únie vo veľkom aj do zahraničia. Sprievodným javom tohto vývoja je vyľudňovanie malých obcí, ochabovanie hospodárskych aktivít, odumieranie života v nich. Ide o mimoriadne vážne problémy, ktoré, žiaľ, ani jedna z ponovembrových vlád systémovo neriešila. Okrúhly stôl, ktorý prinášame, sa ich usiluje pomenovať, ale aj poukazovať na možné riešenia. A to najmä z hľadiska človeka, občana, obyvateľa nášho vidieka, ktorý by mal byť, a, žiaľ, málokedy je v centre pozornosti vládnych garnitúr a všetkých politikov.

Veríme, že lastovička, ktorá vzlieta z našich stránok, prinesie jar, ako aj návrat našich novín do priestoru, ktorý im od ich vzniku – keď boli mienkotvorným médiom určeným slovenskej kultúrnej verejnosti – patril. Literárny týždenníka ako časopis Spolku slovenských spisovateľov je médiom šíriacim autentické hodnoty a my, ako jeho redakcia i redakčná rada, sme presvedčení, že už preto by sa mal opäť dostávať v širšom meradle k svojmu cieľovému čitateľovi. Do prípravy a tvorby LT vkladáme srdce, energiu i množstvo času, a to v neľahkých personálno-odborných a finančno- ekonomických podmienkach. Aj preto sa obraciame na Vás, našich stálych prispievateľov a čitateľov, aby ste nám pomohli naše – i vaše – noviny šíriť, a tým rozširovať ich hodnotový dosah, ktorého cieľom je pozdvihnúť slovenskú spoločnosť z civilizačnej a hodnotovej krízy, v ktorej sa, žiaľ, dlhodobo nachádza. Spolu sme cesta, v nás je východisko i schopnosť zmeniť svet, v ktorom žijeme.

Foto: František Mach