Pomôžte zachrániť časopis Literárny týždenník!

164

Súčasná zložitá situácia Literárneho týždenníka (LT), ktorú spôsobilo obmedzenie priameho predaja časopisu v dôsledku minuloročných protipandemických opatrení, a osobitne tohtoročné rozhodnutie Fondu na podporu umenia (FnPU) o pridelení dotácie LT na rok 2021 v sume len 40-tis. eur, teda o 3-tis. eur nižšej, ako bola na rok 2020 (43-tis. eur), a až o tretinu nižšej, ako bola v roku 2019 (60-tis. eur), spôsobuje dlhodobo krízovú situáciu v zabezpečení tvorby a vydávania LT v jeho dvojtýždňovej periodicite aj v roku 2021. Z uvedených dôvodov, ako aj preto, že i minulý rok – ako každoročne – sme museli zabezpečiť prostriedky na udržanie rozpočtu časopisu, vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov, aby finančne podporili Literárny týždenník v krízovej situácii, a tak po- mohli vytvoriť podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu i v záujme zachovať jeho dvojtýždennú periodicitu v roku 2021. O registráciu finančnej ZBIERKY NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA, ktorá má – podľa metodiky Ministerstva vnútra SR (MV SR) – všeobecne prospešný účel: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, požiadala MV SR podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov. Dobrovoľné príspevky na podporu Literárneho týždenníka môžete posielať na účet číslo: SK39 7500 0000 0040 2775 6631, ktorý KLA, n. o, podľa zákona založila na účel zbierky. Zbierka trvala od 1. marca 2020 do 28. februára 2021. O predĺžení zbierky, o ktoré požiadame MV SR, prinesieme informácie v niektorom z budúcich LT.

Od Literárneho týždenníka 11 – 12/2020 informujeme v časopise o stave zbierky na podporu LT Zachráňme Literárny týždenník – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy. K 28. februáru 2021 darcovia podporili náš časopis sumou 7 518,20 €. Keďže z účtu zbierky sme už uhradili časť nákladov na vydávanie LT v roku 2021 (najmä faktúry za tlač), zostatok na účte je 5 114,36 €. S uverejnením mena (a sumy) súhlasili darcovia Pavel Pollák (300 eur), Marián Šimkulič (50 eur), Alexander Lilge s manželkou (Martin) (200 eur), Emil Vontorčík (200 eur) a Ivan Paška (50 eur). Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časospisu. Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte. Vyzbierané prostriedky využívame najmä na tvorbu, výrobu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-technických podmienok činnosti redakcie v prvých mesiacoch roka 2021.

Ďakujeme za podporu.

Redakcia Literárneho týždenníka a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

Ilustračné foto: Pixabay