Nová zbierka na podporu vydávania Literárneho týždenníka 2021/2022 a poďakovanie za príspevky

882

Redakcia Literárneho týždenníka a Kultúrno-literárna akadémia, n. o. publikujú nasledovné poďakovania a informácie súvisiace s vychádzaním printového média SSS.

Ďakujeme darcom, ktorí sa zapojili do minuloročnej finanč­nej zbierky na podporu tvorby, vydávania a distribúcie časopisu, pretože Literárny týždenník sme od januára do apríla 2021 mohli neprerušene vydávať iba vďaka ich obetavosti, keďže 7 106,73 € z celkovej vyzbieranej sumy 7 122,20 € (čistý výnos) sme po­užili na úhradu faktúr za tlač LT č. 1 – 2/2021 až 13– 14/2021; zostatok na účte zbierky je 566,47 €.

Vzhľadom na to, že súčasná zložitá situácia Literárneho týždenníka (LT), ktorú zapríčinilo osobitne tohtoročné rozhodnutie Fondu na podporu umenia o pridelení dotácie LT na rok 2021 v sume len 40-tis. eur, teda o 3-tis. eur niž­šej, ako bola na rok 2020 (43-tis. eur), a až o tretinu nižšej, ako bola v roku 2019 (60-tis. eur), ako aj obmedzenie priameho predaja časopisu v dôsledku minuloročných protipandemických opatrení, spôsobuje dlhodobo krízovú situáciu v zabezpečení tvorby a vydávania LT v jeho dvojtýždňo­vej periodicite aj v roku 2021 – požiadali sme o registráciu novej finančnej zbierky.

MV SR už zbierku zapísalo do registra 5. 5. 2021 pod č. SVS-OVS2-2021/017565-002 pod názvom ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022.

Zbierka potrvá od 15. 5. 2021 do 14. 5. 2022.

Finančné prostriedky sa môžete poukazovať na účet IBAN

SK78 75000000004028917310.

Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov a osobitne aj členov Spolku slovenských spisovateľov, aby finančne podporili Literárny týždenník v krízovej situácii, a tak pomohli vytvo­riť pod mienky na zabezpečenie základných nevyhnutných po­trieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu i v záujme zacho­vať jeho dvojtýždennú periodicitu v roku 2021.

Zbierka má podľa metodiky Ministerstva vnútra SR (MV SR) všeobecne prospešný účel: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podľa zákona č. 162/2014Z. z. o verejných zbierkach – a požiadala o ňu Kultúr­no-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov.

Ďakujeme za podporu.

Od Literárneho týždenníka 21 – 22/21 informujeme o stave no­vej verejnej zbierky s názvom Na podporu vydávania Literárneho týždenníka 2021/2022 – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy.

K 7. júnu 2021 darcovia podporili náš časopis sumou 617,00 €. So zverejnením svojho mena súhlasili darcovia: Etela Farkašo­vá (100 €), Štefan Luby (100 €) a Rudolf Hasrpa (100 €).

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zve­rejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveď­te, že s uverejnením súhlasíte.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Vyzbierané prostriedky využijeme najmä na tvorbu, výrobu, mar­keting, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-technických pod­mienok činnosti redakcie v roku 2021.

Redakcia Literárneho týždenníka a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

Ilustračné foto: Pixabay