Pozdravy jubilujúcemu Literárnemu týždenníku

611

Vážená redakcia Literárneho týždenníka,

dovoľte mi, aby som Vám ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky i ako predseda Slovenskej národnej strany čo najúprimnejšie zablahoželal k Vášmu jubileu. Je príznačné, že v roku, keď si pripomíname 30. výročie vzniku Literárneho týždenníka, sme si pripomenuli aj 25 rokov slovenskej zvrchovanosti a samostatnosti. Mnohým by sa mohlo zdať, že ide len o súhru dátumov, ale tí, čo nestratili úplne pamäť, vedia, že Literárny týždenník sa hneď od svojho vzniku stal tribúnou národných síl jednak v boji proti bývalému režimu i v zápase za slovenskú vec. Jeho stránky boli vždy otvorené myšlienkam, ktoré podporovali prehlbovanie slovenského národného cítenia a sebavedomia, boli i tribúnou, z ktorej sa stúpenci slovenskej suverenity prihovárali slovenským občanom. Úloha Literárneho týždenníka v tomto období bola kľúčovou a jeho zásluhy pri budovaní demokracie a slovenskej štátnosti neopomenuteľné.

Od roku 1988 prešiel Literárny týždenník dramatickým vývinom, ktorý odzrkadľoval zložitosť doby, ktorú sme žili. Ani on sa nevyhol rôznym turbulenciám, nedostatku finančných prostriedkov i úpadku záujmu čitateľov. Všetky tieto problémy však doposiaľ prekonal a verím, že aj naďalej bude vykonávať svoju užitočnú prácu v prospech celej slovenskej spoločnosti.

Za vykonanú prácu Vás i Vašich predchodcov mi dovoľte, aby som sa Vám z hĺbky srdca poďakoval. Do ďalších rokov Vám želám najmä veľa odhodlania, tvorivých myšlienok a síl pri nastavovaní zrkadla súčasnej verejnosti. Národná myšlienka síce roku 1993 zvíťazila, ale plameň zápalu za národ treba udržiavať ďalej.

S úctivým pozdravom

Andrej Danko

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

Povzbudivé slová

Vážení kolegovia,

v mene Spoločnosti Ľudovíta Štúra v Moskve a redakčnej rady almanachu Devín Vám srdečne blahoželám k tridsiatemu výročiu založenia Literárneho týždenníka. Váš časopis ako jedno z vedúcich periodík na Slovensku predstavuje pre ruských slovakistov jeden z hlavných a najuznávanejších informačných zdrojov. Dáva nám možnosť oboznámiť sa so širokou panorámou slovenského literárneho života, s tvorbou popredných spisovateľov a kritikov a takisto s najvýznamnejšími dielami.

Priťahuje nás polemické ladenie Vášho periodika, jeho objektivita a to, že na jeho stránkach je vždy miesto pre rozličné uhly pohľadu i diskusie o aktuálnych problémoch súčasnej literatúry. Vysoko hodnotíme Vašu účasť na významných udalostiach v živote spoločnosti, pozornosť, ktorú venujete človeku, a profesionalitu pri plnení Vášho poslania.

Popularita Literárneho týždenníka, jeho spoločenský a literárny význam sú nepochybne zásluhou zodpovednej tvorivej práce redakčného kolektívu a jeho autorov. Želáme Vám množstvo tvorivých úspechov a ešte väčšie profesionálne majstrovstvo, zaujímavé a aktuálne články.

prof. Alla Mašková

predsedníčka Spoločnosti Ľudovíta Štúra v Moskve

a hlavná redaktorka almanachu D