Poznáme Múzeum roka  a laureátov Ceny Andreja Kmeťa 2018

745

Vo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa v pondelok 17. júna uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulu Múzeum roka 2018 a vyhlasovanie výsledkov Ceny Andreja Kmeťa. Ako sa uvádza v tlačovej správe ministerstva, za najlepšie múzeum na Slovensku v uplynulom roku bolo vyhlásené Múzeum mesta Bratislavy a prestížnu Cenu Andreja Kmeťa získalo šesť významných osobností z oblasti múzeí, galérií a folkloristiky. Ocenenia odovzdala ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Múzeum mesta Bratislavy – mestské múzeum zamerané na históriu, archeológiu, dejiny kultúry a umenia, numizmatiku, etnografiu, farmáciu, umelecké remeslá, vedu a techniku – zaujalo porotu najmä zreštaurovaním súboru fotografií z pozostalosti Jána Nepomuka Batku. Projekt bol zameraný na odborné ošetrenie súboru 250 historických fotografií, ktorý je súčasťou rozsiahlej a svojim charakterom unikátnej fotografickej pozostalosti bratislavského (prešporského) mestského archivára a organizátora kultúrneho a najmä hudobného života v meste v druhej polovici a na začiatku 20. storočia. Podobne aj výstavou Generácia generáciám venovanou 150. výročiu založenia múzea, ktorá približovala kontext dejín múzea v spoločensko-politických zmenách Bratislavy. Do tretice projektom Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy, cyklom podujatí, ktorý predstavil 10 tematických múzeí, ktoré sú súčasťou Múzea mesta Bratislavy, novou kombinovanou prezentáciou počas celého roka 2018.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková slávnostne ocenila aj šiestich laureátov Ceny Andreja Kmeťa. Na základe nominácie MK SR, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska a Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstvaodovzdala cenu týmto osobnostiam:

Mgr. Helene NĚMCOVEJ za ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení a múzejníctve a rozvoj regionálnej umeleckej histórie,

Mgr. Danici ZMETÁKOVEJ za záchranu, odborné spracovanie a publikovanie zbierok a diel výtvarného umenia 19. a prvej polovice 20. storočia,

Mgr. Jozefa MORAVČÍKOVI za celoživotný prínos k ochrane a uchovaniu archeologického kultúrneho dedičstva,

PhDr. Klaudii BUGANOVEJ za dlhoročnú odbornú prácu v oblasti etnológie,  významnú publikačnú činnosť a popularizáciu výsledkov výskumu,

PhDr. Stanislavovi DÚŽEKOVI, CSc.za významný prínos pre slovenskú etnochoreológiu v oblasti výskumu, dokumentácie a prezentácie tradičného ľudového tanca.

PhDr. Soni BURLASOVEJ, DrSc.za významný prínos pre slovenskú folkloristiku v oblasti výskumu ľudovej  piesne ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva.

Úprimne ma teší, že je medzi nami nemálo tých, ktorí svojou prácou, odbornou činnosťou, výskumom a starostlivosťou zveľaďujú naše kultúrne dedičstvo. Je to náš nenahraditeľný zdroj informácií o živote ľudí, o ich práci, historickom vývoji remesiel,  o tradíciách a umení,“ skonštatovala vo svojom príhovore ministerka.

Ilustračné foto: pixabay.com