Prečo má EÚ problémy?

580

Nemyslím na problémy s migráciou. Myslím na ekonomické problémy. Stačí si porovnať priemerné mzdy v krajinách EÚ, nezamestnanosť, nízke či záporné úrokové miery či problémy s korupciou a nakoniec aj problémy s rozdeľovaním eurofondov. Napokon, už odpradávna existuje protirečivá jednota reálnych technických a ekonomických procesov a vedeckej teórie. Čitateľ iste vie, že N. Tesla vysvetľoval Edisonovi, vynálezcovi jednosmerného prúdu, matematický model striedavého prúdu, a ten mu odpovedal, že Teslov striedavý prúd a jeho matematika ho nezaujímajú, že on má svoj prúd, ktorý funguje priamo vo výrobe.

A práve protirečivá jednota ekonomických procesov a ekonomickej teórie sa už dlhšie presadzuje v hospodárstve EÚ. Hovoria o tom problémy. Nemôžem nespomenúť, že slovenskí ekonómovia už v rokoch 1960 – 1968 vychádzali z poznania, že uplatnenie práv národov, vrátane práva na slobodné hľadanie pravdy aj o ekonomických poznatkoch (dejinách), má dva základné predpoklady: materiálnym predpokladom je primeraný politicko-inštitucionálny rámec, spravidla garantovaný vlastným národným štátom, a právnym predpokladom, ktorým je ukotvenie v ústave a v morálnom zákone, ktorý je zárukou úcty k pravde.

Na nich budovali ekonomickú teóriu. Slovákom v dôsledku dlhodobej absencie vlastnej štátnosti či akejkoľvek podoby politickej autonómie politická moc chýbala a s ňou aj prirodzený rámec schopný zaštítiť slobodné poznávanie aj jeho hospodárskeho potenciálu, zatiaľ čo vládnuce neslovenské moci videli práve v (de)formovaní historického povedomia Slovákov jeden z najúčinnejších nástrojov ich kultúrnej a duchovnej asimilácie a hospodárskeho zaostávania.

Z tohto pohľadu ponímam aj potrebu „obsiahnuť vedeckou teóriou“ celú obsahovú bohatosť vzťahov, súvislostí, javov ekonomicko-spoločenského vývoja v EÚ. Spomenuté nedostatky v EÚ iba potvrdzujú nedostatočné rozpracovanie všeobecnej teórie ekonomického rozvoja viacerých krajín, viacerých oblastí (má ich takmer každá krajina EÚ). Ekonómovia krajín EÚ nám ju neponúkli. Táto ekonomická pasivita by mohla byť jednou z príčin potrebnej rozpracovanosti novodobej ekonomickej teórie. EÚ je akási ekonomická jednota viacerých oblastí s rôznym stupňom ekonomického rozvoja. Vidiac problémy s pracovnou silou hlavne v Nemecku (dnes už aj u nás – automobilový priemysel), tvrdím, že potrebujeme novodobú ekonomickú teóriu rozvoja oblastí a regiónov, a zvlášť teórie vývoja podmienok realizácie pracovnej sily národov a národností EÚ, aj keď veda pozná labour economics (ekonómia práce), ktorá dáva iba parciálny pohľad.

Za hlavné oblasti ekonomickej teórie rozvoja oblastí a regiónov (súčasti) považujem: a) vymedzenie miesta, rozpracovanie problematiky ekonomických hľadísk v sústave vzniknuvších národných a národnostných vzťahov v EÚ; b) obsahové, metodické otázky medzioblastného a sociálneho vývoja, vývoja, ako dobre vieme, viacerých národnopolitických oblastí; c) pôsobenie ucelenej sústavy ekonomického riadenia, zvlášť vplyv nadnárodného riadenia ekonomiky EÚ na medzioblastný a medzinárodný vývoj EÚ.

Tieto tri hlavné obsahové súčasti ekonomickej teórie riešenia regionálnej a oblastnej otázky tvoria iste vnútorne sa podmieňujúcu jednotu, naplnenú radom ďalších akoby čiastkovo, jednotlivo vystupujúcich vzťahov, korešpondujúcich s rôznymi ekonomickými disciplínami: priestorovou ekonomikou, regionálnou ekonomikou, regionálnym plánovaním (rozhodovanie o eurofondoch) a koniec koncov spoločným riadením národných hospodárstiev krajín, čiže až ekonomikou EÚ, hospodárstva EÚ. Čitateľ sa iste pamätá, že EÚ nám ponúkla smernicu, ako majú byť zakrivené uhorky.

Pochopiteľne, prístup k ekonomickým aspektom riešenia problémov medzioblastného, medzinárodného vývoja, založený na potrebe rozpracovania ucelenej ekonomickej vedeckej teórie, vôbec nevylučuje, naopak, žiada si racionálne využiť poznatky nielen všetkých spomenutých disciplín, ale aj ekonomické poznatky jednotlivých krajín EÚ, všetkých členov EÚ. To je kvalitatívne iný prístup ako doterajšia prax, keď sme čiastkovými riešeniami silnejších ekonomík nahradzovali nejestvujúcu ekonomickú teóriu. Musíme robiť opatrenia, zásahy do ekonomík EÚ, a to bez zbytočného vzájomného podozrievania, tezaurovania vybraných problémov, o ktorých sa nemá diskutovať, ktoré sa nemajú verejnosti sprístupniť, bez tabuizovania niektorých stránok problematiky, teda bez všetkého, čo bráni poznávať a formulovať objektívnu pravdu o EÚ.

Takýto východiskový prístup k problematike medzioblastného ekonomického vývoja umožňuje zásadne po novom formulovať obsah medzioblastného vyrovnávania, menovite medzioblastného ekonomického vyrovnávania (čo by mal byť cieľ EÚ), jeho súvislostí s vývojom nadnárodných vzťahov v rámci, ba aj mimo EÚ.

Ilustračné foto: pixabay.com