Adresa redakcie: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
E-mail: literarny.tyzdennik@gmail.com
Telefón: 02/5441 8670, 02/5443 1550                                                             

Šéfredaktor: Štefan Cifra                                                                                              Redaktori: Pavol Dinka, Igor Válek                                                            Sekretariát: Martina Nemsilajová
Jazyková redakcia: Mgr. Ľubica Hroncová, PhD.
Grafická úprava časopisu: Elena Senková

Index 49246, ISSN 0862-5999.                                                                                      Ev. č. MK SR: EV3136/09                                                                                                Vydavateľ Literárneho týždenníka:
Kultúrno-literárna akadémia, n. o.                                                                                    Riaditeľ: Miroslav Bielik                                                                                                  Sídlo neziskovej organizácie:
Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1                                                                                      IČO: 50589148

Predplatné a predajné miesta tlačenej verzie

Vážení čitatelia, z dôvodu dlhodobo pretrvávajúceho nedostatku prostriedkov na vydávanie Literárneho týždenníka (LT), ktorý navyše sťažil nárast ceny za doručovanie časopisu od 1. 9. 2018, sme prinútení od 1. januára 2019 zvýšiť predajnú cenu dvojčísla LT na 1,50 € z doterajšej ceny 1€. Ide o cenu LT v novinových stánkoch, predajných miestach v obchodných centrách a pod. Abonentom, t. j. predplatiteľom LT, ktorí si časopis objedali, resp. si ho objednajú, sa však poskytuje zľava vo výške 1/3 ceny, teda ročné predplatné bude 22,– eur polročné 11,– eur – ako doteraz. K zvýšeniu sme, žiaľ, museli pristúpiť i napriek viacerým úsporným opatreniam, ktoré sme uskutočňovali v uplynulých piatich rokoch, aj keď ani uvedený nárast ceny nerieši problém dlhodobo sťažených finančných, najmä personálno-mzdových a materiálno-technických podmienok, v ktorých redakcia pracuje, či nízkych honorárových sadzieb za príspevky. Veríme, že nestratíme vašu priazeň a zvýšenie ceny sa budeme usilovať kompenzovať žurnalistickou úrovňou, obsahovou hodnotou príspevkov a celkovou kvalitou časopisu – vrátane udržania jeho farebnej podoby, ku ktorej sme – napriek nepriaznivým finančným podmienkam – v záujme jeho zatraktívnenia pred vyše dvoma rokmi pristúpili. Všetkým čitateľom, prispievateľom, spolutvorcom, spolupracovníkom i podporovateľom nášho časopisu ďakujeme za dlhoročnú podporu a vernosť, ktorú si hlboko vážime.

Predplaťte si Literárny týždenník

Stačí vyplniť elektronický formulár

Literárny týždenník poslať na adresu:

Na základe rokovania vedenia redakcie s distribútorom časopisu MEDIAPRINT-KAPA, Pressegrosso, a. s., sa rozšírilo množstvo predajných miest v mestách a obciach Slovenskej republiky, kde sa dá Literárny týždenník kúpiť. Časopis sa teraz predáva v 1 100 novinových stánkoch i v iných predajniach v obchodných centrách. Zoznam predajných miest si môžete pozrieť v rubrike Zoznam predajných miest. V zozname sa dá orientovať ľahko, lebo je zoradený abecedne podľa miest a obcí. Okrem toho sme v rubrike Predplatné a predaj – Nemajú v stánku LT? uverejnili nový formulár Kontaktujte nás, ktorého prostredníctvom môžete požiadať redakciu o zmenu distribúcie Literárneho týždenníka, zvýšenie množstva dodávaných výtlačkov do konkrétneho stánku alebo predajne, resp. upozorniť na nedostatky v distribúcii. Rozšírenie predajných miest redakcia zaviedla skúšobne, preto vás prosíme, aby ste informovali o zozname predajných miest svojich priateľov, známych či kolegov. Ďakujeme za čitateľskú priazeň, pomoc v šírení Literárneho týždenníka i za návštevnosť jeho webovej stránky, ktorá v ostatných mesiacoch čoraz väčšmi rastie.