Adresa redakcie: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
E-mail: literarny.tyzdennik@gmail.com
Telefón: 02/5441 8670, 02/5443 1550                                                             

Šéfredaktor: Štefan Cifra                                                                                              Redaktori: Pavol Dinka                                                                                                Sekretariát: Martina Nemsilajová
Jazyková redakcia: Mgr. Ľubica Hroncová, PhD.
Grafická úprava časopisu: Elena Senková

Index 49246, ISSN 0862-5999.                                                                                      Ev. č. MK SR: EV3136/09                                                                                                Vydavateľ Literárneho týždenníka:
Kultúrno-literárna akadémia, n. o.                                                                                    Riaditeľ: Miroslav Bielik                                                                                                  Sídlo neziskovej organizácie:
Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1                                                                                      IČO: 50589148

Predplatné a predajné miesta tlačenej verzie

Vážení čitatelia, z dôvodu dlhodobo pretrvávajúceho nedostatku prostriedkov na vydávanie Literárneho týždenníka (LT), ktorý navyše sťažil nárast ceny za doručovanie časopisu od 1. 9. 2018, sme prinútení od 1. januára 2019 zvýšiť predajnú cenu dvojčísla LT na 1,50 € z doterajšej ceny 1€. Ide o cenu LT v novinových stánkoch, predajných miestach v obchodných centrách a pod. Abonentom, t. j. predplatiteľom LT, ktorí si časopis objedali, resp. si ho objednajú, sa však poskytuje zľava vo výške 1/3 ceny, teda ročné predplatné bude 22,– eur polročné 11,– eur – ako doteraz. K zvýšeniu sme, žiaľ, museli pristúpiť i napriek viacerým úsporným opatreniam, ktoré sme uskutočňovali v uplynulých piatich rokoch, aj keď ani uvedený nárast ceny nerieši problém dlhodobo sťažených finančných, najmä personálno-mzdových a materiálno-technických podmienok, v ktorých redakcia pracuje, či nízkych honorárových sadzieb za príspevky. Veríme, že nestratíme vašu priazeň a zvýšenie ceny sa budeme usilovať kompenzovať žurnalistickou úrovňou, obsahovou hodnotou príspevkov a celkovou kvalitou časopisu – vrátane udržania jeho farebnej podoby, ku ktorej sme – napriek nepriaznivým finančným podmienkam – v záujme jeho zatraktívnenia pred vyše dvoma rokmi pristúpili. Všetkým čitateľom, prispievateľom, spolutvorcom, spolupracovníkom i podporovateľom nášho časopisu ďakujeme za dlhoročnú podporu a vernosť, ktorú si hlboko vážime.

Predplaťte si Literárny týždenník

Stačí vyplniť elektronický formulár

  Literárny týždenník poslať na adresu:

  Na základe rokovania vedenia redakcie s distribútorom časopisu MEDIAPRINT-KAPA, Pressegrosso, a. s., sa rozšírilo množstvo predajných miest v mestách a obciach Slovenskej republiky, kde sa dá Literárny týždenník kúpiť. Časopis sa teraz predáva v 1 100 novinových stánkoch i v iných predajniach v obchodných centrách. Zoznam predajných miest si môžete pozrieť v rubrike Zoznam predajných miest. V zozname sa dá orientovať ľahko, lebo je zoradený abecedne podľa miest a obcí. Okrem toho sme v rubrike Predplatné a predaj – Nemajú v stánku LT? uverejnili nový formulár Kontaktujte nás, ktorého prostredníctvom môžete požiadať redakciu o zmenu distribúcie Literárneho týždenníka, zvýšenie množstva dodávaných výtlačkov do konkrétneho stánku alebo predajne, resp. upozorniť na nedostatky v distribúcii. Rozšírenie predajných miest redakcia zaviedla skúšobne, preto vás prosíme, aby ste informovali o zozname predajných miest svojich priateľov, známych či kolegov. Ďakujeme za čitateľskú priazeň, pomoc v šírení Literárneho týždenníka i za návštevnosť jeho webovej stránky, ktorá v ostatných mesiacoch čoraz väčšmi rastie.

  Obsahové a technické pravidlá pre prispievateľov

  Vážení prispievatelia, pri písaní textu v textovom editore v počítači treba zadať základné nastavenia strany, textu, písma a jazyka, vďaka ktorým sa dosiahne jeho lepšia spracovateľnosť a kompatibilita (zlučiteľnosť, schopnosť spolupracovať) pri redigovaní a editovaní, a tiež sa minimalizuje pravdepodobnosť vzniku chýb. Ide o tieto predvoľby:

  NASTAVENIE STRANY: veľkosť a rozmer papiera: A4 (210 x 297 cm), okraje strany: 2,5 cm, hlavička a päta: 1,25 cm; PÍSMO: Verdana, normálne11 bodov; ODSEK: Zarovnanie textu: Vľavo; Zarážky textu vľavo a vpravo: 0 cm; Špeciálne odsadenie prvého riadku odseku: Nie; medzery pred a medzery za riadkom: 0 pt (bodov); riadkovanie: Jednoduché (na výšku 1 riadku); zlomy riadkov a strán: Nijaká z možností; ODRÁŽKY A ČÍSLOVANIENijaké; 2) JAZYKslovenčina.

  Postup pri nastavení strany, písma a jazyka v textovom editore v počítači:

  Nastavenie strany a písma:

  Otvorte dialógové okno Nastavenie strany, ktoré nájdete v menu Súbor (úplne vľavo na hornej lište), a nastavte v časti Papier Veľkosť papiera na A4 (210 x 297 cm) a v časti Okraje všetky okraje na 2,5 cm (rovnako hore, dole, vľavo aj vpravo).

  V tom istom dialógovom okne Nastavenie strany časti Rozloženie hlavičku a pätu nechajte nastavenú na predvolené hodnoty 1,25 cm. Otvorte dialógové okno Písmo, ktoré nájdete v menu Formát (vľavo v strede na hornej lište), a nastavte písmo Verdana, s rezom písma Normálne a s veľkosťou 11 bodov.

  Nastavenie jazyka:                                                                                                       

  Otvorte dialógové okno Jazyk (v menu Nástroje v položke Jazyk, v podpoložke Nastaviť jazyk) a v časti Jazyk vybratého textu označiť ako vyberte zo zoznamu slovenčina.

  Počas písania textu odporúčame dodržiavať aj Niektoré zásady písania a úprav textu (v textovom editore) v slovenčine tak, ako ich nájdete na pôvodnej webovej stránke časopisu Literárny týždenník po prekliknutí na predchádzajúci odkaz.

  Svoje články, upravené podľa vyššie uvedených pravidiel pravidiel, zasielajte na adresu redakciaonline@literarnytyzdennik.sk