Propozície súťaže Paulinyho Turiec

851

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a OZ Podoby slova vyhlasujú XXII. ročník literárnej súťaže študujúcej mládeže vo vlastnej tvorbe poézie a prózy s názvom Paulinyho Turiec. S literárnymi prácami na voľnú tému sa môžu zapojiť žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ, žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií (I. kategória) a žiaci stredných škôl (II. kategória) do 15. februára 2019. Rozsah prác: 3 básne alebo prozaický útvar – najviac na 5 normostrán A4. Súťaž je anonymná. Práce posielajte buď na adresu paulinyhoturiec@gymmt.sk – súťažný príspevok ako prílohu (nesmie byť uvedené meno autora, iba v sprievodnom maile spolu s dátumom narodenia, názvom školy a súťažná kategória) alebo vytlačené v štyroch kópiách na riaditeľstvo Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin (na obálku uveďte názov súťaže. práce nepodpisujte, neoznačujte autorskou značkou a pripnite k ním zalepenú obálku s lístkom s menom autora, dátumom narodenia a názvom školy, ktorú navštevuje; na obálku napíšte literárnu a vekovú kategóriu). Najlepšie práce budú zverejnené ich odoslaním dáva autor súhlas na jej prípadné publikovanie. Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené počas tradičného sviatku literárneho slova – mimochodom najstaršieho podujatia svojho druhu na Slovensku! – Slovesnej jari v júni 2019.