Prvý environmentálny časopis pre školákov

380

Životné prostredie a jeho ochrana je globálnym problémom, ktorého naliehavosť sa čoraz viac stupňuje. Vítanou reakciou na globálne environmentálne dianie je editorský počin vydavateľstva DAXE, ktoré v tomto roku začalo vydávať prvý environmentálny časopis pre školákov – Enviráčik. Etablované vydavateľstvo, ktoré vzniklo pred 22 rokmi, využíva takmer dvadsaťročné skúsenosti s vydávaním dvoch časopisov pre deti – Maxík a Zvonček, pričom pri tvorbe Enviráčika zameriava jeho obsah na životné prostredie, vytvárenie pozitívneho v vzťahu k prírode a zdravý životný štýl.

„Časopis má potenciál systémového vzdelávania detí. Environmentálna výchova má status prierezovej témy vo vyučovacom procese, a tak environmentálny časopis môže poslúžiť ako učebný materiál pri vyučovaní viacerých predmetov: na hodinách čítania, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej či etickej výchovy. Enviráčik podporuje rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí – je plný otázok na čítanie s porozumením alebo otázok na zamyslenie,“ priblížila nám časopis šéfredaktorka PhDr. Danuša Faktorová, PhD., MBA.

Podpora pre nový časopis

Vo vydavateľstve sa rozhodli nielen pre tvorbu environmentálneho obsahu, ale pre osobný príklad a tlač časopisu na finančne náročnejšom recyklovanom papieri s certifikátom PEFC, ktorý garantuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.

Prvé tri čísla teda vyšli na certifikovanom recyklovanom papieri, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu, no zároveň drahší než obyčajný papier.

Práve z uvedeného dôvodu sa Enviráčik uchádza o finančnú podporu verejnosti na platforme StartLab, na ktorej sa uskutočňuje  kampaň do 5. novembra. Z vyzbieranej sumy chcú tvorcovia časopisu financovať zmieňovaný certifikovaný recyklovaný papier. Vydávanie environmentálneho časopisu na recyklovanou papieri môže podporiť každý, ktorá bude mať záujem, a to svojou objednávkou alebo finančným príspevkom (už od 5 €) na stránke StartLab, kde si o tomto projekte môžete prečítať viac a vybrať si z množstva darčekov pripravených pre priaznivcov nového časopisu. Podobnejšia na: https://www.startlab.sk/projekty/2349-enviracik–environmentalny-casopis-pre-deti/

Pre koho je časopis určený

Enviráčik je určený najmä (ale nielen) deťom na I. stupni základných škôl. Niektoré úlohy však zvládnu s pomocou dospelého vyriešiť aj deti v predškolskom veku. Môže poslúžiť ako vďačný pomocník na inšpiráciu pre pani učiteľky a vychovávateľky v materských aj základných školách. Rovnako je určený pre rodičov s deťmi na prácu doma.

„Enviráčik vychádza z učebných osnov pre I. stupeň základných škôl, a teda je vhodný nielen na individuálne čítanie, ale aj ako mimočítanková literatúra pre školy. Redakcia svoj postoj k závažným spoločenským témam ochrany životného prostredia a zdravia uplatňuje nielen pri tvorbe obsahu časopisu, ale aj tým, že je časopis tlačený na recyklovanom papieri s certifikátom PEFC, ktorý garantuje podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, ale aj využívaním ekologickejších tlačiarenských farieb s väčším obsahom prírodných zložiek,“ uviedla šéfredaktorka PhDr. Danuša Faktorová, PhD., MBA. recyklovaný papier.

Aká bola motivácia založenia

„Vznik časopisu Enviráčik je reakciou na globálne environmentálne dianie, je symbolickým volaním časti spoločnosti, ktorej nie je ľahostajná naša budúcnosť na zemi. Čelíme totiž nielen klimatickej kríze a hrozbe zániku ekosystémov, ale v konečnom dôsledku aj kríze ľudskosti. Tento časopis je volaním po budúcnosti. Budúcnosť sú deti. Ide však aj o to, aby deti mali budúcnosť. A teda je aj volaním po aktivizovaní síl každého človeka, už od raného detstva – aby sme napravili, čo sa dá napraviť, a zmiernili či spomalili procesy, ktoré sa už spustili,“ uviedla zástupkyňa šéfredaktorky Mgr. Kristína Krajanová, PhD.

Za posledné roky badať na Slovensku nárast literatúry pre deti a mládež s environmentálnou tematikou. Tvorcovia časopisu citlivo vnímali požiadavky spoločnosti, preto vydavateľstvo DAXE sformovalo tím fundovaných odborníkov v environmentálnej problematike a vynikajúcich, skúsených autorov a ilustrátorov. Výsledkom nemala byť iba jedna knižka, keďže ich ambície boli väčšie, uvedomujúc si, že knižka nedokáže pokryť množstvo environmentálnych tém, o ktorých by sa mal uskutočňovať verejný dialóg. Environmentálny časopis má potenciál obsiahnuť viaceré témy a tie ďalej prehlbovať. Taktiež má potenciál systémového vzdelávania detí. Systémové vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy na Slovensku absentuje. Možno aj preto Slovensko obsadilo v environmentálnej výchove poslednú priečku spomedzi štátov EÚ. Túto alarmujúcu skutočnosť by mohol časopis čiastočne napraviť.

Ako vznikol názov

Enviráčik je hlavná postava nosnej rozprávky na pokračovanie. Je to lesný škriatok z Envilánie, krajiny, o ktorú sa starajú škriatkovia a ktorá je pre ľudí neprístupná. Na rozdiel od ľudskej ríše, Envilánia je človekom nezničená. Škoda, že taká nemôže byť celá naša modrá planéta – alebo môže? Enviráčik je totiž okrem škriatka každé dieťa, ktoré sa usiluje zachrániť planétu, na ktorej všetci spolu žijeme. Tento časopis mu v tom môže pomôcť – našepkať mu, usmerniť ho, vysvetliť mu, podnietiť ho k uvažovaniu nad problémami, ktoré majú celospoločenský rozmer.

Aký je cieľ projektu

Cieľom vydavateľstva DAXE bolo vytvoriť časopis, ktorý by sa špeciálne zameriaval na globálne environmentálne problémy dneška, vzdelával deti v tejto oblasti a zároveň bol pre ne z vizuálneho či grafického hľadiska príťažlivý. Časopis Enviráčik podporuje rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí – je plný otázok na pochopenie zmyslu textu alebo otázok na zamyslenie. K väčšine rubrík sa vzťahujú súťažné otázky. Motivačnými a aktivačnými sú práve redakčné súťaže a odmeňovanie súťažiacich, ktorí za správne odpovede môžu dostať darček. Tieto úlohy podnecujú okrem kreativity a fantázie aj detský aktivizmus – deti nám môžu posielať do redakcie listy, kresby či fotografie, ktorými ukážu svoju šikovnosť. A čo je tiež skvelé, svojimi činnosťami môžu inšpirovať aj dospelých – svojich rodičov, starých rodičov a učiteľov.

Časopis Enviráčik je mesačník. Vyjde 10-krát počas školského roka. Je distribuovaný do novinových stánkov, ale aj a základe objednaného predplateného na individuálnu adresu alebo do škôl Pre  čitateľov v školách redakcia pripravuje osobné alebo online besedy a workshopy.