Slávnostné podujatie v Budmericiach

715

V piatok 7. decembra t. r. sa uskutočnili v rámci Budmerických dní Spolku slovenských spisovateľov (SSS) viaceré významné podujatia – Slávnostné kolokvium k 30. výročiu časopisov SSS Literárny týždenník (LT) a Dotyky, prezentácia knihy P. Dinku a P. Žantovského Necenzurové, otvorenie pamätnej izby Rudolfa Fabryho, Knižnice SSS a vyhlásenie výsledkov jubilejného 10. ročníka Ceny Rudolfa Fabryho.

Slávnostné kolokvium k 30. výročiu Literárneho týždenníka a Dotykov

Pri príležitosti výnimočného jubilea sa v sále Kultúrneho domu v Budmericiach stretli zástupcovia zakladateľskej redakcie, členovia redakcií, redakčných rád, stáli prispievatelia, čitatelia i sympatizanti LT. Po znelke SSS ich najskôr privítal starosta Budmeríc Jozef Savkuliak. Podujatie otvoril tajomník SSS Štefan Cifra básňami Laca Novomeského s nadčasovým odkazom pre súčasnú slovenskú spoločnosť i úsilia LT. Kolokvium pozdravil listom redakcii LT A. Danko, predseda NR SR a SNS, a zdravicou A. Mašková, predsedníčka Spoločnosti Ľudovíta Štúra v Moskve a hlavná redaktorka almanachu Devín.

Šéfredaktor LT Pavol Dinka pripomenul význam vzniku a pôsobenia časopisu pod vedením zakladajúceho šéfredaktora Vincenta Šabíka. Vyzdvihol odvahu zakladajúcej redakcie v bývalom režime nastoľovať závažné spoločenské témy, zástoj LT ako mienkotvorného média v demokratizačných a národnoemancipačných procesoch, ktorým sa nezmazateľne zapísal do našich dejín, i jeho vysokú žurnalistickú a grafickú úroveň. Poďakoval i ďalším redakciám LT pod vedením šéfredaktorov Ľ. Juríka, P. Števčeka, J. Majerníka, P. Holku a J. Boba za hodnotové zápasy v období do vzniku samostatnej SR i v nasledujúcich rokoch. Zároveň zrekapituloval úsilie redakcie od roku 2013 o obnovu i záchranu LT v nežičlivých dotačných podmienkach, o zvyšovanie jeho žurnalistickej úrovne a šírenie neskresľovaných informácií, fundovaných reflexií minulosti i súčasného života slovenskej spoločnosti v mediálnom prostredí príznačnom vlastníckymi a politickými záujmami väčšiny médií. Za podporu časopisu osobitne poďakoval vedeniu SSS, jeho predsedovi Miroslavovi Bielikovi a členom Predstavenstva SSS i členom redakčnej rady pod vedením Jaroslava Rezníka a za redakčnú tvorbu v dlhodobo sťažených podmienkach terajšej redakcii – zástupcom šéfredaktora Š. Cifrovi a D. Mikolajovi a redaktorovi I. Válekovi i ďalším spolutvorcom LT.

Š. Cifra v príspevku o vzniku LT vyzdvihol erudíciu zakladajúceho šéfredaktora V. Šabíka a pripravenosť redakcie pod jeho vedením od prvých vydaní LT vytvárať médium, ktoré zásadne pôsobilo na demokratizáciu slovenskej spoločnosti, poskytovalo bezprecedentný priestor na vyjadrovanie sa verejnosti ku všetkým základným otázkam života spoločnosti a ktoré sa stalo generátorom napĺňania bytostných záujmov slovenského národa vrátane práva na sebaurčenie. Na kolokviu privítal slovenského heraldika Ladislava Vrteľa, autora odvážneho príspevku v LT, v ktorom požadoval návrat dvojkríža na trojvrší do štátnej symboliky a jednoznačne odmietol nehistorický znak „živánskej“ s troma ohníkmi v štátnom znaku, a historika Antona Hrnka, autorka rovnako odvážneho príspevku v LT, ktorý požadoval prijatie Ústavy SR.

Uviedol, že cieľovým čitateľom i spolutvorcom LT – tak ako v čase jeho vzniku – je najmä slovenská kultúrna verejnosť, naša intelektuálna elita, a to i v radoch miestnych vzdelancov v obciach a mestách celého Slovenska, a osobitne medzi vysokoškolskými a stredoškolskými študentmi a pedagógmi. Zároveň vyzval všetkých spolutvorcov a podporovateľov LT i členov SSS k intenzívnej synergickej spolupráci na tvorbe časopisu – s cieľom vrátiť LT do pozície mienkotvorného média.

Na kolokviu SSS a redakcia LT odovzdali mimoriadnu cenu za nezameniteľný vklad do vzniku a tvorby LT v čase rozhodujúcich zápasov o suverenizáciu a demokratizáciu slovenskej spoločnosti na ceste k samostatnej demokratickej SR šéfredaktorovi zakladajúcej redakcie V. Šabíkovi (1988 – 1989) a čestnú poctu redaktorke zakladajúcej redakcie Zuzane Jarošovej – s prihliadnutím na jej jedinečné príspevky o slovenskej výtvarnej kultúre a dlhoročné pôsobenie v redakcii (1988 – 1999) – i jej ďalším redaktorom. Mimoriadnu cenu odovzdali i prispievateľom L. Vrteľovi a A. Hrnkovi za spomínané príspevky, Ľ. Juríkovi, šéfredaktorovi časopisu (1990) a členovi zakladajúcej redakcie, šéfredaktorom J. Majerníkovi (1995 – 1996) a P. Holkovi (1996 – 1999) a I. Hudecovi – s prihliadnutím na systémovú podporu LT v čase pôsobenia vo funkcii ministra kultúry SR (1994 – 1998). Čestnými poctami ocenili zástupcov šéfredaktora V. Kovalčíka a B. Bodacza (1993 – 1998), redaktorov časopisu B. Šikulu, V. Švenkovú, V. Puchalu a sekretára redakcie V. Apfela (1995 – 1997).

V rámci diskusie na kolokviu odzneli príspevky V. Šabíka K vzniku, tvorbe a pôsobeniu LT ako spisovateľského média v kontextoch histórie a súčasnosti, Z. Jarošovej Dialóg všetkých umení v LT, J. Rezníka Zákonitosť vzťahu SSS a LT, referáty vysokoškolských pedagógov J. Lomenčíka Problematika výchovy a vzdelávania na stránkach LT a Z. Kováčovej Budúci učitelia slovenčiny – ich kultúrno-spoločenský rozhľad a aktivity nitrianskej odbočky SSS a príspevok I. Váleka O novej online podobe tradičného časopisu. Anton Blaha poďakoval súčasnej redakcii za dlhodobo kvalitnú prácu a uviedol, že časopis prežil najmä vďaka tomu, že dlhodobo predstavuje hodnotové opozitum k mainstreamovým médiám i politickým stranám, vďaka svojej charakternosti, keďže sa nikdy neznížil k skresľovaniu informácií, úskokom a účelovým útokom, a preto, že sa intenzívne venoval a venuje národnej téme a vlastenectvu.

Čestné pocty od SSS a redakcie LT získali členovia redakčnej rady, korešpondenti a stáli prispievatelia A. Blaha, J. Borguľová, J. Čomaj, B. Fábry, E. Farkašová, E. Fordinálová, M. Ivaničková, M. Kellenberger, Z. Kováčová, I. Lukáčová, S. Makara, G. Murín, Z. Matláková, M. Prebudila, M. Servátka, V. Skalský, F. Škvrnda, V. Timura, P. Tomašovič, J. Zavarský, P. Žantovský.

SSS udelil mimoriadnu cenu za nezameniteľný vklad do obnovy a tvorby LT predsedovi redakčnej rady J. Rezníkovi – s prihliadnutím na podporu šírenia časopisu v celoštátnych elektronických médiách, Š. Cifrovi, šéfredaktorovi časopisu (2014 – 2015), zástupcovi šéfredaktora a zakladateľovi webových stránok LT – za nezameniteľný vklad do obnovy a tvorby časopisu s prihliadnutím na založenie a systematické budovanie internetových stránok časopisu. Čestnými poctami ocenili redaktorov D. Mikolaja, I. Váleka, jazykovú redaktorku I. Skalickú, grafika M. Senka a pracovníčku sekretariátu M. Nemsilajovú.

Druhú časť kolokvia otvoril príspevkom o vzniku a tvorbe časopisu Dotyky jeho šéfredaktor Boris Brendza. SSS a redakcia Dotykov udelili mimoriadne ceny zakladajúcemu šéfredaktorovi časopisu J. Zamborovi (1989 – 1990), šéfredaktorovi M. Bančejovi (1992 – 1999) a in memoriam šéfredaktorovi Dotykov J. Urbanovi (1990). Čestnú poctu si prevzal člen zakladajúcej redakcie časopisu D. Mikolaj, ktorý vystúpil s príspevkom na tému Z Dotykov ponad Literárny týždenník. SSS odovzdalo mimoriadnu cenu za jedinečný vklad do tvorby Dotykov súčasnému šéfredaktorovi Dotykov B. Brendzovi – s prihliadnutím na dlhodobú podporu tvorby mladých literárnych talentov, výtvarného umenia, umeleckej fotografie a hudby.

Ceny SSS za celoživotné dielo

Na záver kolokvia si prevzal Cenu SSS za celoživotné dielo slovenský spisovateľ a predstaviteľ ukrajinskej literatúry na Slovensku Sergej Makara. Ceny za celoživotné dielo získali aj Štefan Moravčík, Etela Farkašová a Milan Vároš.

Prezentácia knihy P. Dinku a P. Žantovského Necenzurové

Novú knihu Pavla Dinku a českého žurnalistu Petra Žantovského Necenzurové: Slovensko-české a česko-slovenské eseje a úvahy, ktorá prináša i básne Milana Zelinku a karikatúry M. Marčáka a Ľ. Kotrhu a ktorá vyšla pri príležitosti 30. výročia vzniku časopisu a 100. výročia vzniku prvej ČSR vo Vydavateľstve SSS, za účasti V. Šabíka, autora jej predhovoru Cesta kvalitného žurnalizmu, prezentoval Jozef Leikert, predseda Klubu literatúry faktu, ako aj spoluautor knihy P. Dinka, ktorí ju spoločne uviedli do života. Program, ktorý moderoval Š. Cifra, uzavrela autogramiáda.

Otvorenie Pamätnej izby Rudolfa Fabryho a Knižnice SSS

V prízemných priestoroch okála v budmerickom parku otvorili Pamätnú izbu Rudolfa Fabryho a Knižnicu SSS. Podujatie otvoril starosta Budmeríc J. Savkuliak. Tajomník SSS Š. Cifra pripomenul, že využitie dvoch okálov na účely kultúrnych a spoločenských aktivít je výsledkom zmluvy o ich predaji neziskovej organizácii Budmerické kultúrne centrum (BKC), ktorý schválilo na návrh Predstavenstva SSS Členské zhromaždenie SSS v roku 2017, a dohode o 20-ročnej spolupráci medzi SSS a BKC, v ktorej sa BKC zaviazalo objekty využívať na kultúrno-spoločenské aktivity, zriadiť v nich pamätnú izbu budmerického rodáka básnika R. Fabryho, Knižnicu SSS, ako aj dve izby s kuchynkou a sociálnymi zariadeniami, ktoré sa budú využívať za úhradu na tvorivé pobyty členov SSS, a takisto poskytovať priestory bezplatne na podujatia SSS. Slávnostnú pásku pamätnej izby prestrihli podpredseda SSS P. Dinka, čestný predseda SSS J. Rezník a starosta Budmeríc J. Savkuliak. SSS a redakcia LT prispeli do zriadenia izby fotografiami R. Fabryho, vlastnoručne napísaným životopisom a frontispiceom od Vincenta Hložníka z knihy R. Fabryho Uťaté ruky. Novozriadená Knižnica SSS obsahuje po jednom vydaní z edičných titulov VSSS, SSS a Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky s tým, že sa bude postupne dopĺňať novými knižnými vydaniami a časopismi LT a Dotyky. Členka SSS Mária Bátorová na otvorenie pamätnej izby priviedla manželov Sylviu, neter R. Fabryho, a Ladislava Mihálikovcov, ktorí prisľúbili darovať do izby originálny písací stroj básnika.

 

Redakcia