Spolok slovenských spisovateľov má nové vedenie – predsedom sa stal Boris Brendza

493

Ako uvádza redakcia webovej stránky Spolku slovenských spisovateľov, vo štvrtok 15. júla 2021 sa zišlo vyše sto členov Spolku slovenských spisovateľov (ďalej Spolok) na svojom riadnom členskom zhromaždení, aby vyhodnotili činnosť tejto najstaršej a najpočetnejšej organizácie na Slovensku za roky 2017 až 2021, zvolili si nové vedenie a schválili program na ďalšie obdobie. Delegátov vo veľkom nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu RTVS v Bratislave krátkym príhovorom pozdravil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, zhromaždeniu zaslali zdravice aj člen Spolku nitriansky biskup Viliam Judák, čestný predseda Spolku Peter Jaroš, zahraniční Slováci i partnerské spisovateľské organizácie zo Srbska, Rumunska či Obec spisovateľov Českej republiky a i. Na zhromaždení odovzdali najstaršiemu členovi Spolku Jurajovi Sarvašovi pri príležitosti deväťdesiatych narodenín Cenu za celoživotné dielo najmä s prihliadnutím na jeho dlhoročné šírenie slovenskej pôvodnej literatúry a prednes poézie štúrovských i moderných slovenských básnikov.

Novým predsedom Spolku slovenských spisovateľov na volebné obdobie 2021 až 2025 sa stal básnik BORIS BRENDZA, šéfredaktor časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky. Členské zhromaždenie zvolilo aj členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie Spolku. Ako čestných predsedov zhromaždenie schválilo PETRA JAROŠA, JAROSLAVA REZNÍKA st. a MIROSLAVA BIELIKA.

Rokovanie viedli tajomník Spolku Štefan Cifra a podpredseda Peter Mišák, ktorí v zastúpení predsedu Spolku Miroslava Bielika (vo funkčnom období 2017 – 2021), hospitalizovaného v nemocničnom ošetrení (Miroslav Bielik, žiaľ, 22. 7. skoro ráno skonal, o čom prinášame samostatný článok – pozn. I. V.), predniesli správy o činnosti a hospodárení. Správu Kontrolnej komisie Spolku predniesol jej predseda Ľubor Hallon. Svoje programy predstavili kandidáti na predsedu Roman Michelko a Boris Brendza, ktorí odpovedali na otázky delegátov. V diskusii vystúpili spisovatelia Jozef Mikloško, Štefan Patrik Kováč, Viera Valachovičová-Ryšavá, Jaroslav Rezník, Anton Hrnko, Roman Michelko, Ružena Scherhauferová, Lukáš Perný, Igor Válek, Boris Brendza, Marián Tkáč, Anton Hykisch, Ján Tazberík, Jozef Banáš, Štefan Cifra, Jana Jablonská a i.

Programovom vyhlásení Spolku účastníci zhromaždenia navrhli verejne otvoriť naliehavé otázky poslania, mravnosti a etických hodnôt, nedoceňovaného postavenia slovenského spisovateľa a jeho zástoja vo verejno-spoločenskom priestore, poukázali na potrebu skvalitnenia prezentácie tvorby a diel členov Spolku, knižnej produkcie Vydavateľstva Spolku, Spolku ako vydavateľa a Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky – okrem iného užšou spoluprácou s knižnicami, ako aj vytvorením klubového priestoru v zrekonštruovanej sídelnej budove Spolku na Laurinskej v Bratislave, kde by svoje diela mohli prezentovať členovia zo všetkých regiónov Slovenska, a nie len z Bratislavy. Zároveň ocenili záujem Slovenského rozhlasu RTVS intenzívnejšie šíriť autentické hodnoty našej pôvodnej literatúry, prezentovať jej tvorcov i časopisy.

Vyzdvihli hodnotovú úroveň spolkového časopisu Literárny týždenník, ktorý pod vedením šéfredaktora Štefana Cifru a predtým Pavla Dinku – aj v sťažených podmienkach v dôsledku krátených dotácií Fondom na podporu umenia – intenzívne podporuje našu pôvodnú literatúru a kultúru, reflektuje široké spektrum umeleckých žánrov i spoločenských problémov a osvetľuje význam slovenských historických osobností a udalostí. Ocenili aj pôsobenie časopisu Dotyky v práci s mladými autormi vrátane organizovania celoštátnej súťaže pre mladých básnikov Cena Rudolfa Fabryho.

Vo vyhlásení vyzdvihli činnosť odbočiek Spolku – ktoré pôsobia v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline – v organizovaní regionálneho literárneho života a literárnych súťaží.

Členské zhromaždenie v rámci uznesenia stanovilo základné úlohy Spolku na obdobie rokov 2021 – 2025 aj z hľadiska prípravy na storočnicu Spolku slovenských spisovateľov v roku 2023.

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/spolok-slovenskych-spisovatelov-ma-nove-vedenie-predsedom-sa-stal-boris-brendza/