Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov

206

Ako nás informoval Štefan Cifra, tajomník SSS a tajomník predmetnej súťaže, Spolok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny, ktorými oceňuje
významné diela pôvodnej literatúry, vydané v minulom kalendárnom roku. Udeľovanie
cien (resp. aj prémií) sa riadi podľa Štatútu výročných cien SSS (ďalej Štatút), ktorý
schválilo Predstavenstvo SSS (PSSS). Zloženie odbornej komisie súťaže schvaľuje PSSS,
jej činnosť koordinuje podľa Štatútu tajomník SSS, ktorý je jej riadnym členom s
hlasovacím právom. Komisia pracuje v sekciách podľa kategórií. (Pritom sa uplatňuje
pravidlo, že ak je členom komisie autor, ktorý v sledovanom roku vydal knihu,
nehodnotí kategóriu, v ktorej mu kniha vyšla.)
Do tohtoročnej súťaže prišlo 54 kníh, ktoré vyšli v roku 2020. Odbornú komisiu
schválilo PSSS v zložení: Štefan Cifra (tajomník SSS a komisie), Alexander Halvoník,
Tatiana Jaglová, Katarína Koláriková, Zuzana Kováčová, Július Lomečík, František
Ruščák, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá a Igor Válek.
Nominované knihy na ceny SSS tvoria spravidla tri nominácie za každú kategóriu a ich
zoznam zostavuje tajomník komisie podľa hodnotenia členov komisie, rovnako ako
návrhy na udelenie cien SSS spomedzi nominácií, ktoré predkladá členom PSSS.
Spomedzi nominovaných kníh sa uskutoční ANKETA O CENU ČITATEĽA.
Nominácie sú zoradené abecedne.

Vyhlásenie výsledkov tohtoročnej súťaže o ceny SSS sa v dôsledku protipandemických
opatrení nemôže uskutočniť ako po iné roky – v rámci Vydavateľského dňa SSS, ktorý
sa konal vždy v čase medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka (veľtrh sa t. r.
uskutočnil iba v obmedzenej podobe za sprísnených opatrení – s možnosťou vstupu len
pre zaočkovaných, otestovaných a tých, ktorí kovidové ochorenie prekonali). Preto sa
Vydavateľský deň SSS ako prezentačné podujatie uskutočňuje t. r. iba dištančne, a tak v
rámci príloh Literárneho týždenníka predstavujeme nominácie kníh súťaže o Ceny SSS
(s. 9 a 10) a knižné novinky Vydavateľstva SSS a SSS vydané v roku 2021 (s. 11. a 12).
Víťazov súťaže o ceny SSS vyhlásime v predvianočnom vydaní Literárneho týždenníka
43 – 44, ktorý vyjde 15. decembra t. r.

A. POÉZIA – Cena Milana Rúfusa
* Maja Jackobs Jakúbeková: VYKRIVENIE
Banská Bystrica: Signis, 2020, 1. vyd., 64 s., ISBN 978-80-99936-04-2
* Teofil Klas: PÚTNIKOVÁ KAPSA
Bratislava: PostScriptum, 2020, 1. vyd., 550 s., ISBN 978-80-8218-018-6
* Zlata Matláková: TRVALKY
Ilustrácie Martin Marušinec
Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 70 s., ISBN 978-80-8194-130-6
B. PRÓZA – Cena Ladislava Ťažkého
* Helena Dvořáková: ZVONENIE (MÔJ ŽIVOT S MAILOM)
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 144 s, ISBN 978-
80-8202-143-4
* Alexander Halvoník: GENERAČNÍCI
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 200 s., ISBN 978-
80-8202-139-7
* Peter Mišák: MODRÁ TRIKOLÓRA
Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 49 s., ISBN 978-80-8194-136-8
C. ESEJISTIKA A LITERÁRNA VEDA – Cena Alexandra Matušku
* Lukáš Perný: UTOPISTI: VIZIONÁRI SVETA BUDÚCNOSTI: DEJINY UTOPIZMU
A UTÓPIÍ
Martin: Matica Slovenská, 2020, 1 vyd., 390 s., ISBN 978-80-8128-257-7
* Vladislav Suvák: ARS VIVENDI ALEBO UMENIE ŽIŤ MEDZI SÓKRATOM
A FOUCAULTOM
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 352 s., ISBN 978-
80-8202-122-9
* Viera Švenková: STOPY ČASU
Ilustrácie: Peter Pollák
Bratislava: Vydavateľstvo SEN, 2020, 1. vyd., 128 s., ISBN 978-80-89884-04-9
D. LITERATÚRA FAKTU – Cena Vladimíra Ferka
* Ján Lazar: BUDOVANIE ZÁKLADOV SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 151 s. ISBN 978-
80-8202-112-0
* Jozef Leikert: MŇAČKO A IZRAEL
Bratislava: Luna, 2020, 1. vyd., 382 s., ISBN 978-80-972935-4-3
* Miroslav Musil: M. R. ŠTEFÁNIK A VZNIK ČESKO-SLOVENSKA V
DOKUMENTOCH PIATICH SVETADIELOV
Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, 2020,
224 s., ISBN 978-80-8115-305-1
E.1 LITERATÚRA PRE DETI – Cena Márie Ďuríčkovej
* Roman Brat: JA NECHCEM BYŤ MIMOZEMŠŤAN A INÉ PRÍBEHY
Ilustrácie: Miroslav Regitko
Bratislava: Perfekt, 2020, 1. vyd., 104 s., ISBN 978-80-8226-003-1
* Danuša Dragulová-Faktorová: KOMU PATRÍ SLNIEČKO
Ilustrácie: Jaroslava Kolačková
Bratislava: Daxe, 2020, 1. vyd., 48 s., ISBN 978-80-89429-81-3
* Marta Hlušíková: KRIŠTOF, VRABEC Z PRVEJ CÉ
Ilustrácie: Juraj Martiška
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2020, 1. vyd., 88 s., ISBN 978-80-10-
03680-6
E.2 LITERATÚRA MLÁDEŽ – Cena Kláry Jarunkovej
* Milan Gajdoš (zost.), Pavol Vitko: PRINC A KRÁSA ZEME/A PRINCE AND THE
BEAUTY OF THE EARTH
Ilustrácie: Martin Kellenberger
Bratislava: Vojenská podporná nadácia, 2020, 1. vyd., 378 s., ISBN 9788097219048
* Dana Podracká: STRÁŽCA ZADNÝCH DVIER
Ilustrácie: Janka Bálik
Bratislava: Perfekt, 2020, 1. vyd., 120 s., ISBN 978-80-8046-985-6
* Lena Riečanská: CHRÁŇ MOJE TAJOMSTVÁ
Ilustrácie: Martin Kellenberger
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 180 s, ISBN 978-
80-8202-135-9

Všetky relevantné informácie a hlasovací lístok/formulár na zapojenie sa do hlasovania v ANKETE O CENU ČITATEĽA nájdete na

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/ceny-a-premie-sss/cena-citatela-2020/