Súťaž o ceny Spolku slovenských spisovateľov je vyhlásená

583

Ako nás informovali MIROSLAV BIELIK, predseda SSS a ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a komisie súťaže, Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej PSSS) vyhlasuje súťaž o ceny a prémie SSS za významné diela slovenskej pôvodnej literatúry vydané v kalendárnom roku 2020 v kategóriách: 1. Cena Milana Rúfusa za poéziu, 2. Cena Ladislava Ťažkého za prózu, 3. Cena Alexandra Matušku za literárnu vedu alebo esejistiku/Cena Vladimíra Ferka za literatúru faktu, 4. Cena Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti/Cena Kláry Jarunkovej za literatúru pre mládež. V rámci cien môže SSS udeliť aj prémie v tých istých kategóriách. SSS okrem toho udelí aj Cenu čitateľa za knihu z nominovaných diel súťaže. Ceny a prémie SSS a Cena čitateľa sa udeľujú podľa Štatútu výročných cien SSS, schváleného Predstavenstvom SSS, ktorý je uverejnený na webovej stránke SSS (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk).

Do súťaže môžu prihlásiť knihy autori, vydavatelia, resp. aj iní ľudia, ktorí sa zúčastňovali na tvorbe či vydaní knihy. Do hodnotenia sú podľa Štatútu zaradené aj všetky diela pôvodnej literatúry, ktoré vyšli vo Vydavateľstve SSS, v SSS, Kultúrno-literárnej akadémii, n. o. (KLA), ktorá je vydavateľom Literárneho týždenníka (LT), ako aj v Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj knihy vydané mimo SSS. Prihláška do súťaže o ceny a prémie SSS je uverejnená na webovej stránke SSS (www.spolok-slovenskych-spi- sovatelov.sk/ceny-a-premie-sss), resp. ju záujemcom poskytne e-mailom sekretariát SSS (spolspis@gmail.com). Ako príloha prihlášky musia byť doručené dva výtlačky publikácie a jej súčasťou musí byť krátka anotácia súťažnej knihy, informácia o jej autorovi (autoroch) a kontakt na autora, resp. vydavateľa. Termín ukončenia podania prihlášok je 16. apríla 2021. Prihlášky a knihy treba doručiť s heslom „Ceny SSS“ na adresu: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1.

Knihy bude hodnotiť odborná komisia schválená PSSS na návrh predsedu SSS v počte 10 členov, vrátane tajomníka SSS, ktorý je zároveň tajomníkom komisie. Zoznam nominovaných kníh na ceny a prémie SSS, ktorý tvoria spravidla tri nominácie za každú kategóriu, predloží tajomník Predstavenstvu SSS. Verejný akt nominácií kníh sa uskutoční do septembra 2021, s ich uvedením a propagáciou v Literárnom týždenníku i na webových stránkach SSS, KLA a LT. Súbežne sa na webovej stránke SSS uskutoční anketa o Cenu čitateľa z nominovaných diel súťaže o ceny a prémie SSS. Po skončení nominácií a ankety o Cenu čitateľa na návrh komisie, ktorý predloží tajomník, schváli PSSS do konca septembra 2021 udelenie cien a prémií SSS pod- ľa jednotlivých kategórií a vezme na vedomie výsledky ankety o Cenu čitateľa. Ceny a prémie sa udelia najneskôr v 4. štvrťroku 2021 – v období medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka v Bratislave, resp. v prípade pokračovania opatrení proti pandémii budú uverejnené v médiách, najmä v Literárnom týždenníku a na webových stránkach SSS a LT.

Ilustračné foto: Pixabay.com