Svet na predaj

872

Miriam Lengová
REMESLO, CECH A OBCHOD NA SPIŠI DO POLOVICE 17. STOROČIA
Bratislava: Marenčin PT, 2017, 1. vyd., 248 s., ISBN 978-80-8114-846-0

Slovensko je malé, a aj napriek tomu ho dejiny a minulé režimy poznačili svojou krutovládou tak, že z mnohých miest navždy zmizli celé štvrte a s nimi aj tá zvláštna vôňa a kolorit, ktorými ich poznačil vývoj a predchádzajúce storočia. Možno aj preto nás poteší to, čo tu zostalo, napríklad v čarovnom kúte našej krajiny nazývanom Spiš, ktorý predstavuje živú učebnicu dejepisu. Veď práve tam si podávajú štafetu svojho vladárenia panovníci takého vysokého rangu, akým bol uhorský kráľ Žigmund Luxemburský a jeho vtedajší partner poľský kráľ Vladislav II. Jagelovský, aby v marci pamätného roka 1412 uzavreli dohodu o priateľstve a mieri, ktorú tá časť sveta už tak veľmi potrebovala.

Spiš však zásluhou široko rozvinutého obchodu, ako aj remesiel bol už odpradávna jedným z najbohatších a najkultúrnejších krajov strednej Európy. O jeho jedinečnej vyspelosti svedčia zachované archívy spišských miest ako Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves či Podolínec, ktoré sa dodnes oprávnene pýšia pamiatkami z obdobia gotiky, keďže sa na stavbe a výzdobe kostolov zvlášť vyznamenali tunajší kamenári, rezbári, sochári, ale aj maliari, umeleckí stolári či zvonolejári. K svetovej špičke vo svojej tvorbe z nich bezpochyby patril Majster Pavol – na Spiši vytvoril svoje vrcholné dielo v podobe najvyššieho dreveného gotického oltára na svete, ktorý podnes obdivujeme v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. No celý tento kút je posiaty výnimočnými a úchvatnými dielami, pred ktorými sa skláňa svet.

Vysokú vyspelosť vkusu a zručnosti na Spiši napokon potvrdzujú aj stavby, ktoré zdobia tamojšie mestá a ich široké námestia, lemované domami remeselníkov a obchodníkov tak, ako o tom svedčí pozoruhodná kniha Remeslo, cech a obchod na Spiši do polovice 17. storočia našej významnej historičky a archivárky PhDr. Miriam Lengovej, M. A., ktorá pôsobí v Holandsku (Philips Company Archives, Royal Philips N. V.). V publikácii sústredila výsledky svojho dlhoročného výskumu v archívoch spišských miest a takisto cenných prameňov v podobe do súčasnosti zachovaných cechových štatútov, vtedajšej korešpondencie, mestskej agendy, pritom veľkú pozornosť venuje najväčšej vnútromestskej organizácii, ktorú tu predstavujú cechy.

Zásluhou autorky si možno priblížiť spišské mestá v zrkadle času, nazrieť do každodenného života remeselníkov združených v cechoch, a na ich prepojenie na obchod, ktorý spišským obyvateľom prinášal zisk a prosperitu. Dobové svedectvo v podobe listinných pamiatok zasa čitateľovi predstaví tamojšie spracovávanie kovov, výrobu textilu a spracovanie kože, ale aj odevov a obuvi. Pritom sú tam aj dokumenty o tom, že v tunajších mestách žili a pracovali zruční majstri, ktorí tu stavali nielen meštianske domy, ale aj chrámy. Je cenné, že práve táto kniha poskytuje možnosť nazrieť do slávnej minulosti tohto kraja, ktorého hlavnými aktérmi boli naši dávni predkovia, čo v tejto časti Slovenska zanechali svoje posolstvo talentu a zručnosti. Aj za to im patrí naša vďaka.


Bibliografický odkaz:

APFEL, Viliam: Svet na predaj (LENGOVÁ, Miriam: Remeslo, cech a obchod na Spiši do polovice 17. storočia. Bratislava: Marenčin PT, 2017). In: Literárny týždenník, č. 13 – 14, ročník: XXXI, vyšlo 11. 4. 2018, Index 49246, ISSN 0862-5999, E. č. MK SR: EV 3136/09, s. 13. Dostupné z: <https://literarnytyzdennik.sk/svet-na-predaj>.