KULTÚRNO-LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

Internetový časopis Spolku slovenských spisovateľov

Ročník: 1

ISSN 2729-8078

Šéfredaktor: Igor Válek

† Miroslav Bielik , Boris Brendza (od 30.7.2021), Tatiana Jaglová, Peter Mišák, Štefan Cifra, Pavol Dinka, Pavol Tomašovič

Vydavateľ: Spolok slovenských spisovateľov

spolspis@stonline.sk

Sídlo: Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1

Adresa redakcie: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

telefón:  02/5441 8670

e-mail: redakcia@kl-tyzdennik.sk

Obsahové a technické pravidlá pre prispievateľov

Vážení prispievatelia, pri písaní textu v textovom editore v počítači treba zadať základné nastavenia strany, textu, písma a jazyka, vďaka ktorým sa dosiahne jeho lepšia spracovateľnosť a kompatibilita (zlučiteľnosť, schopnosť spolupracovať) pri redigovaní a editovaní, a tiež sa minimalizuje pravdepodobnosť vzniku chýb. Ide o tieto predvoľby:

NASTAVENIE STRANY: veľkosť a rozmer papiera: A4 (210 x 297 cm), okraje strany: 2,5 cm, hlavička a päta: 1,25 cm; PÍSMO: Verdana, normálne11 bodov; ODSEK: Zarovnanie textu: Vľavo; Zarážky textu vľavo a vpravo: 0 cm; Špeciálne odsadenie prvého riadku odseku: Nie; medzery pred a medzery za riadkom: 0 pt (bodov); riadkovanie: Jednoduché (na výšku 1 riadku); zlomy riadkov a strán: Nijaká z možností; ODRÁŽKY A ČÍSLOVANIENijaké; 2) JAZYKslovenčina.

Postup pri nastavení strany, písma a jazyka v textovom editore v počítači:

Nastavenie strany a písma:

Otvorte dialógové okno Nastavenie strany, ktoré nájdete v menu Súbor (úplne vľavo na hornej lište), a nastavte v časti Papier Veľkosť papiera na A4 (210 x 297 cm) a v časti Okraje všetky okraje na 2,5 cm (rovnako hore, dole, vľavo aj vpravo).

V tom istom dialógovom okne Nastavenie strany časti Rozloženie hlavičku a pätu nechajte nastavenú na predvolené hodnoty 1,25 cm. Otvorte dialógové okno Písmo, ktoré nájdete v menu Formát (vľavo v strede na hornej lište), a nastavte písmo Verdana, s rezom písma Normálne a s veľkosťou 11 bodov.

Nastavenie jazyka:                                                                                                       

Otvorte dialógové okno Jazyk (v menu Nástroje v položke Jazyk, v podpoložke Nastaviť jazyk) a v časti Jazyk vybratého textu označiť ako vyberte zo zoznamu slovenčina.

Počas písania textu odporúčame dodržiavať aj Niektoré zásady písania a úprav textu (v textovom editore) v slovenčine tak, ako ich nájdete na pôvodnej webovej stránke časopisu Literárny týždenník po prekliknutí na predchádzajúci odkaz.

Svoje články, upravené podľa vyššie uvedených pravidiel pravidiel, zasielajte na adresu redakcia@kl-tyzdennik.sk