Úspešné Cyrilometodské dni 2021 v Terchovej

618

Od 3. do 5. júla 2021 sa v rázovitej Terchovej v podhorí Malej Fatry na severozápade Slovenska uskutočnil už 32. ročník Cyrilometodských dní (CMD), najstaršieho širokospektrálneho podujatia u nás, ktoré je venované pamiatke aj živému odkazu vierozvestcov a v mnohom tvorcov kultúry našich predkov.

Organizátori tohto mimoriadneho podujatia (Obec a MKS Terchová, Biskupský úrad Žilina, Farský úrad Terchová, Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline) si každoročne dávajú záležať na tvorbe dramaturgie celého trojdnia, o tej tohtoročnej sme sa porozprávali s Petrom Cabadajom, jedným z jeho tvorcov už od začiatku. Ten nám povedal: „Tohtoročné Cyrilometodské dni boli venované 290. jubileu vzniku Farnosti a postavenia (dnes už nejestvujúceho) Kostola sv. Martina v Terchovej (1731 – 2021). Obec tak popri všeobecne známej folklórnej tradícii charakterizuje aj zaujímavá symbióza dvoch silných duchovných tradícií, ktoré majú tiež dôležitý európsky rozmer a význam – svätomartinskej a cyrilo-metodskej. Od konca apríla 2021 sa Cyrilo-metodská cesta stala oficiálnou Kultúrnou cestou Rady Európy. Úspešne tak vyvrcholilo niekoľkoročné koncentrované  úsilie partnerskej siete Združenia Európskej cesty svätých Cyrila a Metoda so sídlom v Zlíne, ktorého členom je aj obec Terchová, o získanie prestížneho európskeho certifikátu.“

Vieme, že v najbližších rokoch Terchovci vyvinú maximálne úsilie, aby sa ich obec stala súčasťou ďalšej Kultúrnej cesty Rady Európy – svätomartinskej Via Sancti Martini. Aj preto bolo logické a prínosné, že rozmanitá programová reflexia oboch spomínaných tradícií bola nosnou dramaturgickou líniou 32. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej. Za všetko spomenieme aspoň sobotnú Krížovú cestu národných svätcov na Vrch Oravcove pri 15. výročí posvätenia tejto unikátnej krížovej cesty (tvorcom je terchovský rodák akad. sochár Milan Opálka). Po nej sa večer uskutočnil v Terchovskej galérii umenia multižánrový program pri príležitosti jubilea miestnej farnosti s príznačným názvom Medzi dvoma tradíciami.

Terchovský kostol, ktorý je najväčším slovenským chrámom zasväteným Sv. Cyrilovi a Metodovi a zároveň diecéznou svätyňou, hostil väčšinu z bohatého liturgického programu. V jeho dôstojných a slávnostne vyzdobených priestoroch sa, po viacerých svätých omšiach a liturgii sv. Jána Zlatoústeho v predchádzajúce dni, v deň sviatku 5. júna predpoludním konala aj Cyrilo-metodská svätá omša, ktorú tradične celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Ten vo svojej slávnostnej kázni obrátil pozornosť na pretrvávajúci odkaz solúnskych bratov, spolupatrónov Európy. Pritom zdôraznil nielen ich osnovateľské miesto v rodiacej sa duchovnej a kultúrnej tradícii našich predkov, ale vyzdvihol aj dôsledne pripravený misijný aspekt ich pôsobenia. Ako aj dôležitosť takéhoto pôsobenia cirkvi a jej predstaviteľov aj v dnešnom svete. V tomto kontexte pripomenul aj blížiacu sa jesennú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Organizátori CMD  tradične pre účastníkov okrem duchovného rozmeru pripravili aj bohatý pestrý sprievodný kultúrny program. V ňom dominovala vernisáž výstavy obrazov a drevených objektov Beáty Krasňanskej, reflektujúcich tematiku od stvorenia sveta po odovzdávanie cyrilo-metodského posolstva, s názvom Korene domoviny. Okrem precíteného vizuálneho zážitku sa o doslova hudbu duchovných slov postaral herec Jozef Šimonovič výnimočnou interpretáciou ukážok z originálu aj slovenského prebásnenia (nedávno zosnulým skvelým prekladateľom a básnikom Viliamom Turčánym) Proglasu. Poézia tohto básnika však v Terchovej zaznela aj neskôr. Viac opäť Peter Cabadaj: “Na úvod sobotného večerného programu Medzi dvoma tradíciami (3. 7.) zaznela báseň Viliama Turčányho Sen Konštantínov. Organizátori Cyrilometodských dní v Terchovej si takto symbolicky uctili pamiatku tvorcu, ktorý nás v máji vo veku 93 rokov navždy opustil. Pripomenieme, že významný básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány bol šesť decénií neodmysliteľnou súčasťou nášho kultúrneho, umeleckého i vedeckého života. Kardinálnym spôsobom prispel tiež k šíreniu a erudovanej propagácii dedičstva slovanských apoštolov a spolupatrónov Európy svätých Cyrila a Metoda. Premostením ich univerzálneho odkazu do súčasnosti jedinečne sprítomnil svojou tvorbou obraz o duchovnom, pedagogickom, kultúrnom a umeleckom účinkovaní solúnskych bratov medzi našimi predkami. Zároveň cez prizmu vlastnej básnickej reflexie priniesol originálny pohľad na charakter, význam a dôsledky ich civilizačnej misie. Brilantné Turčányho prebásnenie Proglasu zo staroslovienčiny do modernej slovenskej reči a fundované texty, ktoré o tomto opuse Konštantína Filozofa napísal, zaraďujú našich dávnych predkov do kontextu a súradníc kultúrnych národov vtedajšej Európy.”

Bodkou tejto „vrstvy“ CMD bol nedeľný záverečný galakoncert Štátneho komorného orchestra v Žiline a miešaného speváckeho zboru Lúčnica, pričom sa o nezabudnuteľný zážitok postaral iba trinásťročný huslista Teo Gertler, výnimočný talent svojej generácie, pri interpretácii Wienawského Koncertu č. 1 op. 14 pre husle a orchester.

Treba radostne konštatovať, že cyrilo-metodská tradícia v Terchovej má pevné korene a každý ukončený ročník je vždy aj dobrou pozvánkou na ten ďalší.