Užitočná publikácia – pre samosprávy i pre vedu

932

Autor vedeckej monografie Formy uskutočňovania obecnej samosprávy prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. za autorský kolektív v úvode publikácie okrem iného píše: „Územná samospráva ako forma verejnej moci je jedným z nezastupiteľných znakov súčasného demokratického a právneho štátu a zároveň predstavuje dôležitý princíp slovenského konštitucionalizmu.“ To je aj dôvod, prečo vedeckú monografiu odporúčame do pozornosti predovšetkým poslancom obecných zastupiteľstiev, starostom obcí, ako aj zamestnancom obecných úradov a vôbec zamestnancom obcí, a taktiež študentom a učiteľom fakulty verejnej správy i právnických fakúlt v SR. V neposlednej miere publikáciu dávame do pozornosti i poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (SR), ako aj politikom zaoberajúcim sa samosprávou v SR.

Monografiu spracovali štyria autori: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., vedúci autorského kolektívu, doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., PhDr. Tomáš Alman, PhD., a JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Autori vedeckú monografiu z hľadiska štruktúry rozdelili do úvodu, šiestich kapitol a záveru. Už názvy kapitol pomenúvajú obsiahnutú problematiku: I. Teoretické a ústavnoprávne východiská samosprávy obce, II. Orgány obce – Základná forma uskutočňovania obecnej samosprávy, III. kapitola: Priame formy výkonu obecnej samosprávy, IV. Pracovnoprávne vzťahy v obecnej samospráve, V. Trestnoprávna zodpovednosť v obecnej samospráve, VI. Dozor prokuratúry nad výkonom obecnej samosprávy. Jednotlivé kapitoly sa členia i na podkapitoly.Publikácia obsahuje rozsiahly poznámkový aparát (253 poznámok pod čiarou), ako aj domácu i zahraničnú použitú literatúru (s. 242 – 250).

Prof. Palúš na margo štruktúry práce zdôrazňuje, že: „Takto koncipovaná štruktúra vedeckej monografie zodpovedá obsahovému zameraniu grantového projektu VEGA č. 1/0340/17 pod názvom Formy uskutočňovania obecnej samosprávy, ktorý kolektív autorov riešil v rokoch 2017 – 2018 na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.“ Ťažisko, resp. jadro monografie tvoria prvé tri kapitoly (I., II., III.). Z hľadiska štruktúry, formy spracovania, obsahu a metodológie ide o pôvodné a originálne dielo, a súčasne je jedinečným dielom publikovaným v SR.

V úvode monografie prof. Palúš takisto napísal, že: „Na význam územnej samosprávy z hľadiska demokratických základov organizácie štátu poukazuje aj skutočnosť, že slovenský ústavodarca úprave otázok územnej samosprávy a jej postaveniu v spoločnosti a štáte vyhradil samostatnú štvrtú hlavu ústavy, ktorú zaradil pred ústavnú úpravu moci zákonodarnej (piata hlava), výkonnej (šiesta hlava) a súdnej (siedma hlava).“A ďalej poukazuje na to, že: „Z hľadiska systematiky a štruktúry ústavného textu ide o netradičné, skôr výnimočné, avšak logické, riešenie vytvárajúce ústavnú triádu: občan – obec (samosprávny kraj) – štát, teda trojstupňovosť subjektov verejnej moci konformnú s princípom subsidiarity.“Zároveň zdôrazňuje, že: „Základom územnej samosprávy podľa Ústavy Slovenskej republiky je obec, čo korešponduje so všeobecne uznávanou zásadou, v zmysle ktorej základom slobodného štátu je slobodná obec. Obecná samospráva však nie je len podstatnou náležitosťou demokratickej ústavnosti, ale aj občianskeho poňatia demokracie.“

Autori vo vedeckej monografii dokladajú z pohľadu historických aspektov, že v slovenskej štátnosti obce ako samosprávne jednotky preukázali stabilitu v spravovaní obecných záležitostí. Pritom zdôrazňujú, že štát na pôsobenie a fungovanie obcí vytvoril legislatívne a finančné predpoklady, a to i z hľadiska pôvodných a prenesených kompetencií. Osobitne poukazujú na právo obce samostatne hospodáriť s vlastným majetkom a finančnými prostriedkami. Taktiež stanovovať miestne dane a poplatky, ako aj vydávať záväzné všeobecné nariadenia pri rešpektovaní vecí spoločenského záujmu.

Autori v monografii pomenúvajú materiálne jadro samosprávy obsiahnuté v Ústave SR, a to poukázaním na jej uplatňovanie v praxi. Pri uplatňovaní kompetencie samosprávnych orgánov nezabúdajú ani na formu priamej demokracie, to jest na miestne referendum. Pri realizovaní kompetencie obce poukazujú i na dôslednú potrebu fungovania zastupiteľstva a starostu obce, resp. i ďalších orgánov obce, a to v duchu ústavy a zákonov, najmä zákona o obecnom zriadení. Autori nezabúdajú ani na postavenie poslancov obecného zastupiteľstva a ich práva a povinnosti.

V monografii sa primeraný priestor venuje i hodnoteniu zákona o obecnom zriadení v novelizovanom znení. V príslušných kapitolách práce sa rozoberá a zhodnotí i pracovnoprávne postavenie funkcionárov obcí pri vykone ich kompetencií – s poukázaním na obec, ako zamestnávateľa. Taktiež sa v monografii poukazuje na trestnoprávnu zodpovednosť volených funkcionárov a iných verejných činiteľov v obecnej samospráve. V tejto súvislosti autori poukazujú i na dozor prokurátora v oblasti verejnej správy, ako významného činiteľa pri jeho výkone. V práci sa poukázuje i na kontrolnú činnosť, a to v duchu Správneho súdneho poriadku.

V závere monografie autori: „ponúkajú možné riešenia vyúsťujúce do návrhov de legeferenda, ale aj de legeconstitutione. Navrhované riešenia opierajú o najnovšie poznatky právnej teórie, osobitne teórie územnej (obecnej) samosprávy, siahajú po skúsenostiach iných krajín Európskej únie, osobitne štátov V4, nezabúdajú ani na potreby obecných samospráv v Slovenskej republike.“Vedecká monografia je – okrem prínosu pre prax – aj prínosom do rozvoja vied o štáte a práve, taktiež do ústavného práva, ako ak do teórie samosprávy.

Igor Palúš a kolektív.
FORMY USKUTOČŇOVANIA OBECNEJ SAMOSPRÁVY
Košice: UPJŠ a FVS, 2018, 1. vyd., 250s., ISBN: 978-80-8152-663-3

Zdroj: Jaroslav Chovanec: Užitočná publikácia – pre samosprávy i pre vedu. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 7 – 8 (27. 2. 2019), ISSN 0862-5999, s. 17.