V Trnave bude súťažný literárny salón

559

Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2020. V próze aj poézii budú súťažiť tri vekové kategórie: 15 – 18 rokov, 19 – 40 rokov a nad 40 rokov.

Ako nás informovali organizátori, na súťaži sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci v zahraničí s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované ani prihlásené do inej súťaže. Téma prác je ľubovoľná. Každý autor môže zaslať práce do obidvoch kategórií súťaže – najviac 5 básní, 2 prózy. Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť 5 normostrán. Súťaž je neanonymná a každá práca musí obsahovať meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail), vek autora. Súťažné práce je potrebné zaslať písomne v 4 papierových kópiách na adresu: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, poštový priečinok 29, 918 20 Trnava. V ľavej časti obálky uviesť: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2020. Súťažiaci je povinný priložiť k zasielanému súťažnému príspevku aj vyplnenú prihlášku do súťaže a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania príspevku do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov zákonný zástupca. Potrebné prílohy na vyplnenie nájdete na https://www.kniznicatrnava.sk/sk/literarny-salon-trnava Súťažiaci je zároveň povinný poslať príspevky aj elektronickou poštou na adresu: edolnikova@kniznicatrnava.sk. Do predmetu správy treba vpísať LITERÁRNY SALÓN.

Uzávierka súťaže je 21. august 2020 a vyhodnotenie sa uskutoční v októbri 2020. Autori víťazných prác budú pozvaní poštou, príp. elektronickou poštou. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke knižnice. V obidvoch kategóriách budú udelené 3 ceny pre každú vekovú kategóriu. Súčasťou ceny je diplom a vecná odmena. Organizátori ocenia diplomom a knižnou poukážkou v hodnote 100 Eur literárnu prácu na tému Moje stretnutie s Jurajom Fándlym (pri príležitosti 270. výročia jeho narodenia). Súťažné práce zhodnotí odborná porota zložená z literárnych kritikov: Zlata Matláková, Alexander Halvoník, Radoslav Matejov. Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným zverejnením po náležitom zredigovaní v zborníku súťaže, v médiách a na internetovej stránke organizátora.

Viac informácií na www.kniznicatrnava.sk alebo na tel. č. 033/5511782, 0911 098664, e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk