Vyšlo nové číslo almanachu Devín

603

V Moskve vyšlo v poradí ôsme číslo almanachu Devín, ktoré po rusky vydáva Spoločnosť Ľudovíta Štúra (SĽŠ). Má 180 strán a je ilustrované viacerými kresbami, historickými dokumentami a fotografiami kultúrnych pamiatok. Šéfredaktorka a zostavovateľka almanachu je Alla Germanovna Mašková. Vstupný rozlúčkový príhovor napísal Vladimír Šmihula, riaditeľ Slovenského kultúrneho centra v Moskve, ktorému sa končí pôsobenie v tejto funkcii. Prvá časť almanachu s názvom Dielo Ľudovíta Štúra, so Štúrovou básňou K lipe, prináša úryvok zo Štúrovho diela O národných povestiach a piesňach plemien slovanských a prvé pokračovanie diela Slovanstvo a svet budúcnosti (s použitím prvotného prekladu do ruštiny Štúrovho priateľa Vladimíra Lamanského). Druhá časť Spisovatelia a kritici o Ľ. Štúrovi, s básňou Štúrovho vrstovníka Sama Vozára Ľ. Štúrovi k narodeninám a básňou Martina Rázusa Pri hrobe Ľ. Štúra, obsahuje štúdiu Daniely Kodajovej Dve poslania Ľ. Š. o nadčasovom význame jeho diel O povestiach… a Slovanstvo a svet budúcnosti (v preklade Jevgenije Majorovej). Literárny historik Ladislav Čúzy napísal pre almanach štúdiu Ľudovít Štúr a romantizmus (preklad Anna Pesková). Literárnym prekvapením je kompletný preklad drámy Karola Horáka Príď kráľovstvo tvoje…, napísanej k 200-ročnici narodenia Ľ. Š. a uvedenej na scéne SND v Bratislave (v preklade A. Maškovej). Tretia časť História Slovenska obsahuje štúdiu Jána Čarnogurského Slovenský štát ruskými očami a V. V. Marjinovej ZSSR – Slovensko 1939 – 1945 – vojensko-politický aspekt. Štvrtú časť Predstavujeme tvorí rozhovor Viery Benkovej s prozaičkou Vierou Švenkovou s názvom „Tatry sa nevedia brániť“ a poviedka V. Švenkovej Modrý encián (preklad A. Pesková). Druhým personálnym heslom v rubrike je štúrovský básnik Janko Matúška a história vzniku našej hymny. V preklade Darji Anisimovej almanach prináša publicistický text Romana Kubíčka Janko Matúška napísal text hymny. Rubrika obsahuje kultúrnu reportáž Hedy Kubišovej „Stredoslovenské múzeum vyburcovalo život v Banskej Bystrici“ a literárnu štúdiu Ľudmily Širokovovej Slovenský román 21. storočia – modifikácia žánru. Piata časť Spomíname pripomína štyri výročia významných slovenských literátov: v štúdii N. V. Švedovej Čo dávam, dávam z úprimnosti duše život a tvorbu Pavla Országha Hviezdolava, ktorého 170. výročie narodenia si pripomenieme začiatkom februára t. r., ďalej ukážky z jeho básnickej tvorby Pozdrav k Hájnikovej žene (v preklade N. Švedovej), ukážky z Krvavých sonetov (v preklade N. Stefanoviča) a šesť lyrických básní (v prekladoch V. Levika, P. Seminina a Ju. Branského). Mená prekladateľov uvádzame aj preto, aby sme poukázali na fakt, že slovakistikou sa v Rusku zaoberá viacero literárnych osobností. Almanach pripomína aj nadchádzajúcu storočnicu smrti M. R. Štefánika. Po úvodnej biografickej noticke uverejňuje dve poviedky z knihy Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy (preklad Ľudmila Širokovová). V rubrike sú bloky o básnikovi Vladimírovi Reiselovi a prozaikovi Jánovi Červeňovi pri príležitosti storočnice od ich narodenia. Záverečná rubrika Kronika prináša informáciu o zasadnutí členov SĽŠ v Moskve, kde sme boli zastúpení poetkou Danou Podrackou, a taktiež pozdravný list, ktorý v mene redakcie almanachu poslala jeho šéfredaktorka A. Mašková redakcii Literárneho týždenníka pri príležitosti 30. výročia jeho vzniku a trvania.

Zdroj: Jaroslav Rezník: Vyšlo nové číslo almanachu Devín. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 3 – 4 (30. 1. 2019), ISSN 0862-5999, s. 16.