Výzva členom a organizačným zložkám Spolku slovenských spisovateľov

543

Ako nás informoval Pavol Dinka, predseda komisie pre prípravu novelizácie Stanov SSS, Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov na svojom zasadnutí 15. októbra 2019 rozhodlo o zvolaní Členského zhromaždenia SSS na deň 23. apríla 2020 s tým, že sa bude zaoberať majetkovo-právnymi otázkami Spolku, rozsahom jeho finančnej účasti na modernizácii budovy na Laurinskej 2 v Bratislave, novelizáciou Stanov SSS a ďalšími aktuálnymi problémami najmä v oblasti základného poslania Spolku pri rozvíjaní a skvalitňovaní pôvodnej slovenskej a prekladovej literárnej tvorby. Predstavenstvo zároveň schválilo komisiu na prípravu novelizácie Stanov SSS v tomto zložení: Pavol Dinka, predseda, členovia: Boris Brendza, Štefan Cifra, Dalimír Hajko, Ľubor Hallon, Roman Michelko, Peter Mišák, Pavol Tomašovič a Martin Vladik.

Preto žiadame všetkých riadnych, mimoriadnych i čestných členov SSS, aby sa v celospolkovej diskusii vyjadrili k platným stanovám a zaslali k nim prípadné pripomienky a návrhy na ich novelizáciu. Ak niekto nemá prístup k webovej stránke Spolku, na ktorej nájdete stanovy (https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/search/?text=stanovy+sss), oznámte to sekretariátu SSS, ktorý Vám ich doručí. Pripomienky k Stanovám SSS pošlite do konca januára 2020 na sekretariát SSS (mailové adresy: spolspis@gmail.comspolspis1@gmail.com). Zároveň vyzývame všetkých zodpovedných funkcionárov predstavenstva, kontrolnej komisie, členskej komisie, mediálnej komisie, komisie pre medzinárodné vzťahy a jednotlivých odbočiek SSS), aby v januári 2020 prerokovali na zasadnutiach týchto orgánov otázku novelizácie stanov a pripomienky poslali sekretariátu SSS do 15. 2. 2020 na uvedené mailové adresy