Zaujímavá odborná kniha o detských časopisoch  

461

Zaujímavá kniha s názvom Pozícia a význam printových médií pre detského adresáta na Slovensku a podtitulom Komparácie v medzinárodnom kontexte prináša komplexný pohľad na časopisy pre deti. Určená je najmä autorom a pedagógom, ktorí s časopismi pracujú vo vyučovacom procese, ako aj študentom žurnalistiky, grafického dizajnu a pedagogiky.

Autorkou je Danuša Dragulová-Faktorová, skúsená vydavateľka (aj pre predmetnú vekovú kategóriu čitateľov), ktorá sa časopisom pre deti venuje vo svojich výskumoch a vedeckých štúdiách, ale aj ako šéfredaktorka a spisovateľka.

V monografii predkladá komplexný pohľad na subsystém časopisov pre deti. Recenzentmi monografie sú erudovaní univerzitní pedagógovia a vedci. Ako uvádza jedna z nich, doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., „ …ide o ojedinelú a originálnu publikáciu s touto problematikou. Je potrebné pozitívne vyzdvihnúť komplexnosť a detailnosť, s ktorou autorka tému spracovala. Z jej pomenovaní vzťahov a súvislostí, faktorov súvisiacich so spracúvanou témou, ich teoretického spracovania a kvalifikovanej interpretácie zistení z výskumov a komparácií so zahraničím možno konštatovať, že publikácia má nesporný prínos pre teóriu (definuje podmienky a špecifiká tvorby časopisov pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku) aj pre prax (konkrétne informácie, návody a odporúčania pre tvorcov detských časopisov)“.

Univerzitný profesor Andrej Tušer, CSc., o publikácii napísal: „Téma publikácie je mimoriadne aktuálna najmä z hľadiska vplyvu nových technológií na čitateľov. Autorka predkladá komplexný pohľad na subsystém tlače pre detského adresáta. Popisuje súčasný stav skúmaných médií na Slovensku, a to v komparácii s postavením tlače pre deti v zahraničí, definuje daný subsystém tlače, popisuje jeho charakteristiku a špecifiká, jeho súčasnú štruktúru. Venuje sa obsahu a frekventovaným témam, forme ich spracovania, žurnalistickým, beletristickým a ilustračným žánrom, ako aj špecifikám dizajnu detskej tlače. Analyzuje ich vplyv na detského adresáta a formovanie jeho osobnosti. Poskytuje praktické znalosti a odporúčania pre tvorcov časopisov pre deti. Načrtáva smerovanie a budúcnosť printových médií pre detského adresáta na Slovensku.“

Docent akad. soch. Milan Lukáč hodnotil najmä analýzy výtvarnej stránky časopisov pre deti: „Ako autorka zdôrazňuje, výrazné postavenie v rámci obsahu časopisov pre deti má ilustrácia a výtvarné stvárnenie. Prináša rozsiahle analýzy uplatnenia ilustrácií v slovenských aj zahraničných časopisoch, upriamuje pozornosť na ich funkcie a formuluje systém žánrov ilustrácií v časopisoch pre deti. Poukazuje na ich vplyv a koexistenciu s publikovanými fotografiami a celkovým grafickým dizajnom skúmaného subsystému tlače.“

Kniha je dobrým vkladom do rozkrývania problematiky, erudovane siaha na nasvietenie témy, ktorá je mimoriadne dôležitá. Hovorí totiž aj o tom, že (a hlavne ako) detské časopisy privádzajú malých čitateľov prirodzene a nenásilne k návyku na pravidelné čítanie a osvojovanie si informácií, ktoré rozvíjajú ich rodiace sa osobnosti. Veď takpovediac stará osvedčená metóda „škola hrou“ má ideálny priemet práve v dobrom detskom časopise.

Len dodávame, že knihu si môžete objednať priamo vo vydavateľstve DAXE, stačí keď sa navštívite jeho webovú stránku.