Živý priestor pre literárnu tvorbu

617

Pôvodná literatúra je životodarným prameňom každej národnej kultúry, rozvíja citový a duševný svet jednotlivcov, kultivuje ich vedomie, posilňuje sebavedomie a prehlbuje identitu, generuje kultúrnu verejnosť, poľudšťuje celú komunitu… Pritom – v rámci kultúrnej výmeny – obohacuje aj kultúry iných národov, klenotnicu európskej či celosvetovej kultúry. Lebo práve literatúra a kultúra majú schopnosť prekračovať hranice, odovzdávať umelecké a etické posolstvá.

Kultúrne vyspelé národy venujú zvýšenú pozornosť pôvodnej literatúre, jej podpore a starostlivosti o ňu, sociálnemu statusu spisovateľa, ale aj šíreniu pôvodných literárnych diel – osobitne medzi mladými ľuďmi. Rozvíjajú a upevňujú tým vlastnú kultúrnu zakotvenosť, rozhľadenosť a vzdelanosť, no zároveň tým podporujú vznik unikátnych umeleckých odkazov pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr.

V tomto kontexte a s týmto zámerom vzniká aj štvrťročná osobitná príloha Literárneho týždenníka (LT) s príznačným názvom LiteraTÚRA, ktorá je prejavom starostlivosti Spolku slovenských spisovateľov o podporu a rozvoj slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry.

Príloha, ktorej prípravu sme už avizovali v rámci plánovaných tohtoročných zmien v tematickej štruktúre nášho periodika, bude uverejňovať básne a prozaické diela tak členov Spolku slovenských spisovateľov, ako aj hodnotné diela ďalších slovenských spisovateľov, vrátane slovenskej krajanskej literatúry či prekladov literárnych diel národnostných menšín, a v neposlednom rade aj tvorbu mladých talentovaných autorov, ktorí sa literárne prezentovali na stránkach časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky, získali ocenenia v súťažiach, resp. umelecky vyzreli na pôde literárnych klubov. Príloha však bude prinášať i slovenské preklady básnickej a prozaickej tvorby cudzojazyčných národných literatúr z Európy i celého sveta.

Doteraz sme v každom vydaní LT venovali slovenskej pôvodnej a prekladovej poézii a próze dve časopisecké strany, t. j. pri 22 dvoch dvojčíslach, ktoré vychádzajú do roka, išlo o 44 strán. Nová štvrťročná príloha LT bude mať rozsah 12 strán, celkovo sa teda tento rozsah rozšíri na 48 strán.

Chceme tak poskytnúť koncentrovanejší a výraznejší priestor pre prezentáciu tvorivej práce autorov všetkých podôb súčasnej slovenskej pôvodnej literárnej tvorby. Ukážky z pôvodnej či prekladovej literatúry budeme naďalej sporadicky uverejňovať aj v rámci ostatných vydaní LT, najmä pri jubilejných profiloch spisovateľov či rozhovoroch s nimi.

V prvej časti dnešnej prílohy predstavujeme básnickú tvorbu účastníkov Tatranskej literárnej jari 2018, vrátane jej zahraničných hostí z Bulharska a Srbska, ako aj poetiek a básnikov zahrnutých do antológie súčasnej slovenskej a českej poézie Refrény času. V druhej časti prílohy prinášame prozaické útvary z pera tvorcov pôvodnej slovenskej literatúry.

Veríme, že nová príloha LiteraTÚRA prinesie čitateľom silné umelecké zážitky a že im pomôže objavovať autorov hodnotných literárnych diel v záľahe komerčnej brakovej literatúry, ktorá, žiaľ, zaplavuje náš knižný trh. Rovnako veríme, že spisovateľom – ktorých pozývame do novotvoreného publikačného priestoru prílohy – prinesie možnosť prezentácie toho najlepšieho z ich tvorby.

Ctení čitatelia, vážení spisovatelia, priestor sa otvára: Vstúpte!

Redakcia