Zomrel veľký nórsky priateľ Slovenska Egil Lejon

1180

Dňa 6. 3. t. r. zomrel vo ve­ku 71 rokov Egil Lejon (* 1948), nórsky novinár, publicista, pre­kladateľ a kul­túrny organizá­tor, predstaviteľ Kráľovskej nór­skej spoločnosti pre rozvoj, člen Inštitútu spoločenských vied pri Univerzite v Tromsø a prezident nadácie Centra Bjørnstjerneho Bjørn­sona. Pochádzal z mesta Stavanger. Po štúdiu na vysokej pedagogickej ško­le pôsobil ako redaktor viacerých ča­sopisov a vydavateľstiev. Za svoje kni­hy Linda skal Ogsa vaere med (1978) a Bushra har to land (1979) dostal ná­rodnú cenu. O problematike postkomu­nistických krajín strednej a východnej Európy pravidelne publikoval v sever­skej a západoeurópskej tlači. Slovenské dejiny a našu ľudovú kultúru prezento­val sériou prednášok na nórskych vyso­kých školách. Zasadil sa o založenie slo­vensko-severskej spoločnosti. Vo svo­jej knihe Gabčíkovo-Nagymaros– sta­ré anové hriechy: Výpoveď nórskeho publicistu (1994) osvetlil otázky opráv­nenosti výstavby vodného diela, spo­chybňovaného našimi domácimi eko­lógmi, a najmä zahraničnými záujmami susedného Maďarska. Do nórčiny pre­ložil výber z tvorby slovenského básni­ka Milana Rúfusa Logna lyner, døyvd (Blýska sa ticho, tlmene) v úsilí o pod­poru udelenia Nobelovej ceny tejto je­dinečnej osobnosti. Žil striedavo v Nór­sku a na Slovensku.

Smutnú správu sme dostali od prof. Vincenta Šabíka, ktorému do­ručili príbuzní zosnulého parte.

Pozo­stalým i priateľom Egila Lejona vy­jadrujeme v mene redakcie Literárne­ho týždenníka úprimnú hlbokú sústrasť.

Zdroj: Zomrel EGIL LEJON. In: Literárny týždenník. Ročník XXXII., č. 9 – 10 (13. 3. 2019). SSN 0862-5999, s. 2.